Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2017

Geldend van 05-08-2017 t/m heden

Besluit Handboek Vervanging Archiefbescheiden CJIB te Leeuwarden

Artikel 1

 • 1 De digitale vervanging van archiefbescheiden heeft betrekking op:

  de vanaf 1 januari 2017 binnenkomende poststukken die door de afdeling Documentaire Informatie Voorziening worden ontvangen en die archiefbescheiden vormen die op grond van het Basis Selectie Document (Staatscourant 16 december 2011 nr. 22764) voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen.

 • 2 De vervanging geschiedt op de wijze omschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden CJIB.

 • 3 Onder dit besluit vallen niet:

  • a. bescheiden die digitaal zijn opgesteld en waarvan is vastgesteld dat het archiefbescheiden betreft;

  • b. niet-scanbare objecten zoals usb-sticks;

  • c. bescheiden die krachtens verdragen of op grond van wettelijke bepalingen in hun oorspronkelijke vorm moeten worden bewaard.

Artikel 2

De archiefbescheiden worden, na vervanging, opgenomen in een documentmanagementsysteem/recordmanagementsysteem, op de wijze omschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden CJIB.

Artikel 3

De vervangen archiefbescheiden zullen na een periode van 8 maanden worden vernietigd.

Artikel 4

Dit besluit zal worden aangehaald als: Besluit Vervanging Archiefbescheiden CJIB 2017.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met de ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Leeuwarden, 11 juli 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

de algemeen directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau,

S. T. Sibma

Bijlage

Handboek Vervanging Archiefbescheiden CJIB

[Ligt ter inzage bij de hoofd- en nevenvestigingen van het Centraal Justitieel Incassobureau.]

Terug naar begin van de pagina