Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden, Sociale Recherche 2017

[Regeling vervalt per 01-10-2022.]
Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 juli 2017 nr. BOACAT2017/048, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Welzijn, sector Sociale Zaken, team Handhaving van de gemeente Leeuwarden

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van gemeente Leeuwarden van 19 juli 2017 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van sociaal rechercheur in dienst van de Dienst Welzijn, sector Sociale Zaken, team Handhaving van de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 6 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 6

  • 1 De gemeente Leeuwarden brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden, Sociale Recherche 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 juli 2017.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

namens deze,

S.L. de Koning

Wnd. afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina