Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 10-08-2017 t/m 30-06-2018

Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK

Het CAK,

als bedoeld in artikel 48 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), artikel 6.1.1 van de Wet langdurige zorg (Wlz), artikel 16 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), artikel 2.1.4, zesde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), artikel 3 van het Bijdragebesluit zorg (Bbz), artikel 3.3.1.3 van het Besluit langdurige zorg (Blz), artikel 2 van de Regeling maatschappelijke ondersteuning (Rmo), artikel 8 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (ABBZ), de artikelen 1, 9a t/m 9d, 18a t/m 18g, 34a, 69, 70, 118a en 122a van de Zorgverzekeringswet (Zvw), artikel 2.2.5 en paragraaf 3.1 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, artikel 3 van het Besluit aanwijzing enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004, artikel 6 van Richtlijn 2011/24 EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011, de artikelen 1, 3 en 4 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), artikel 8.2.3 van de Jeugdwet, artikel 8.1.4 van het Besluit Jeugdwet, artikel 1 van het Besluit houdende aanwijzing van het CAK als bestuursorgaan dat wordt belast met de vaststelling en inning van de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet, artikel 75 van de Schengenovereenkomst en artikel 5 van het Besluit van het uitvoerend comité van 22 december 1994 betreffende de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75

handelend onder de naam: CAK,

besluit als volgt:

Artikel 1. definities

[Vervallen per 01-07-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. manager afdeling Backoffice: Afdelingshoofd Verzekering Burgers Afdelingshoofd Informatiecentrum Burgers Hoofd Algemeen

 • b. Burgerregelingen: de regeling Wanbetalers;

  de regeling Onverzekerden;

  de regeling Gemoedsbezwaarden;

  de regeling Onverzekerbare vreemdelingen;

  de buitenlandregeling Verzekeringskantoor;

  de buitenlandregeling Verbindingskantoor;

  Nationaal Contactpunt;

  Missionarissenregeling;

  Overgangsregeling AWBZ-zorg;

  Medefinanciering sociaal attachés en bureaus Belgische en Duitse zaken.

Artikel 2. bevoegdheid leden CAK

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle primaire besluiten en van alle besluiten op bezwaarschriften;

 • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften (interne klachtbehandeling van hoofdstuk 9.1 van de Awb);

 • voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtbehandeling van hoofdstuk 9.2 van de Awb);

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van het CAK;

aan de overige leden en wel aan ieder afzonderlijk en aan de directeur klantcontacten.

Artikel 3A. primaire besluiten vaststellen en herzien – eigen bijdragen

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

aan de manager van de afdeling Registratie & Beschikken en aan de manager van team Klantadvies-2 en wel aan ieder afzonderlijk.

Artikel 3B. invorderen – eigen bijdragen

[Vervallen per 01-07-2018]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

   • de invordering van de conform artikel 3A van dit besluit vastgestelde of herziene eigen bijdragen;

   • het op grond van artikel 4:94 van de Awb verlenen van uitstel van betaling (waaronder het treffen van een betalingsregeling) van de conform artikel 3A van dit besluit vastgestelde of herziene eigen bijdragen;

   • het verlenen van kwijtschelding van de op grond van artikel 3A van dit besluit vastgestelde of herziene eigen bijdragen;

   • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming over de hier bedoelde invordering, uitstel van betaling c.q. kwijtschelding;

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso en aan de manager van team Klantadvies-2 en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent volmacht en machtiging

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in civielrechtelijke procedures met betrekking tot de hier bedoelde in- of terugvordering van de conform artikel 3A van dit besluit vastgestelde of herziene eigen bijdragen, en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen.

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso.

Artikel 4A. primaire besluiten vaststellen en herzien – burgerregelingen

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

aan de manager afdeling Backoffice.

Artikel 4B. invorderen – burgerregelingen

[Vervallen per 01-07-2018]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

   • de invordering van de conform artikel 4A genomen besluiten;

   • het op grond van artikel 4:94 van de Awb verlenen van uitstel van betaling (waaronder het treffen van een betalingsregeling) van de conform artikel 4A genomen besluiten;

   • het verlenen van kwijtschelding van de op grond van artikel 4A genomen besluiten;

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming over de hier bedoelde invordering, uitstel van betaling c.q. kwijtschelding;

  aan de manager afdeling Backoffice.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent volmacht en machtiging

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in civielrechtelijke procedures met betrekking tot de hier bedoelde in- of terugvordering van de conform artikel 4A van dit besluit genomen besluiten en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen;

  • voor het uitvaardigen van dwangbevelen in het kader van de invordering van de op grond van artikel 4A van dit besluit genomen besluiten;

  aan de manager afdeling Backoffice.

 • c. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent volmacht en machtiging

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in executiegeschillen;

  aan de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep

Artikel 5A. primaire besluiten vaststellen ouderbijdragen

[Vervallen per 01-07-2018]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het vaststellen van de ouderbijdrage op grond van de artikelen 8.2.1 en verder van de Jeugdwet, zoals geldend voor het jaar 2015;

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de vaststelling van de ouderbijdrage voor het jaar 2015;

  aan de manager van de afdeling Registratie & Beschikken en aan de manager van team Klantadvies-2 en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 8.2.3 vijfde lid, van de Jeugdwet, zoals geldend voor het jaar 2015;

  aan de manager van team Klantadvies-2.

Artikel 5B. invorderen ouderbijdragen

[Vervallen per 01-07-2018]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

   • de invordering van de conform artikel 5A van dit besluit vastgestelde ouderbijdragen.

   • het op grond van artikel 4:94 van de Awb verlenen van uitstel van betaling (waaronder het treffen van een betalingsregeling) van de conform artikel 5A van dit besluit vastgestelde ouderbijdragen;

   • het verlenen van kwijtschelding van de op grond van artikel 5A van dit besluit vastgestelde ouderbijdragen.

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming over invordering, uitstel van betaling c.q. kwijtschelding;

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso en aan de manager van team Klantadvies-2 en wel aan ieder afzonderlijk.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot:

   aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso.

 • c. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het vertegenwoordigen van het CAK in civielrechtelijke procedures met betrekking tot de in- of terugvordering van de conform artikel 5A van dit besluit vastgestelde ouderbijdragen, en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen;

  aan de manager van de afdeling Incasso & Excasso.

Artikel 6. primaire besluiten Cer

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten op verzoeken als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb of artikel 6:19 van de Awb, over het al dan niet uitkeren van de Compensatie eigen risico (Cer) als bedoeld in artikel 118a van de Zvw, zoals geldend tot en met het jaar 2013;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de Cer;

aan de manager van team Klantadvies-2.

Artikel 7. primaire besluiten Wtcg

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten (op verzoeken als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb, of van primaire besluiten als bedoeld in artikel 6:19 van de Awb, over het al dan niet uitkeren van de Wtcg als bedoeld in artikel 3 van de Wtcg, zoals geldend tot en met het jaar 2015;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de Wtcg;

aan de manager van team Klantadvies-2.

Artikel 8. primaire besluiten Wob en Wbp

[Vervallen per 01-07-2018]

 • a. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten op verzoeken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op Wbp-verzoeken;

  aan de manager van team Klantadvies-2.

 • b. Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);

  • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op Wob-verzoeken;

  aan de strategisch adviseurs van de afdeling Strategie & Beleid.

Artikel 9. afhandelen schadeverzoeken

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van besluiten strekkende tot vaststelling van schadevergoeding (inclusief wettelijke rente), voor zover het betreft schadeverzoeken die onder de exclusieve bevoegdheid van de bestuursrechter vallen (artikel 8:89 van de Awb), alsmede voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op deze schadeverzoeken;

 • voor het behandelen van verzoeken tot schadevergoeding, voor zover het betreft schadeverzoeken die onder de exclusieve bevoegdheid van de burgerlijke rechter vallen (artikel 8:89 van de Awb), alsmede voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op deze schadeverzoeken;

aan de manager van team Klantadvies-2, voor zover de verzoeken gerelateerd zijn aan de eigen bijdragen, ouderbijdragen, Wtcg of Cer, en aan de manager afdeling Backoffice, voor zover de verzoeken gerelateerd zijn aan de burgerregelingen.

Artikel 10. waarmerken Schengenverklaringen

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • voor het waarmerken van een Schengenverklaring als bedoeld in artikel 75 van de Schengenovereenkomst;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom het waarmerken van Schengenverklaringen;

aan de manager van de afdeling Klantadvies.

Artikel 11. legaliseren Engelstalige medische verklaringen

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het legaliseren van Engelstalige medische verklaringen voor reizen met opiaten (Opiumwet) buiten het Schengengebied naar een land dat partij is bij het Apostilleverdrag;

 • voor het legaliseren van Engelstalige medische verklaringen voor reizen met opiaten (Opiumwet) buiten het Schengengebied naar een land dat geen partij is bij het Apostilleverdrag;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom het hierboven genoemde legaliseren van Engelstalige medische verklaringen;

aan de manager van de afdeling Klantadvies, wiens handtekening bij de centrale balies van de rechtbanken van Nederland is gedeponeerd.

Artikel 12. afhandeling klaagschriften

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent volmacht en machtiging

 • voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften van personen die niet werkzaam zijn bij of onder verantwoordelijkheid werken van het CAK (interne klachtbehandeling van hoofdstuk 9.1 van de Awb);

 • voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtbehandeling van hoofdstuk 9.2 van de Awb);

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de interne en externe klachtbehandeling zoals hierboven bedoeld;

aan de manager van de afdeling Klantadvies en aan de Klachtcoördinator (en wel aan ieder afzonderlijk), voor zover de klachten gerelateerd zijn aan de eigen bijdragen, ouderbijdragen, Wtcg of Cer, en aan de manager afdeling Backoffice, voor zover de klachten gerelateerd zijn aan de burgerregelingen.

Artikel 13. afhandelen van bezwaar-, beroep- en verzoekschriften (incl. mediation)

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

 • voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle beslissingen op bezwaar (inzake de in artikel 3A van dit besluit genoemde besluiten over het vaststellen of herzien van eigen bijdragen, de in artikel 3B van dit besluit genoemde besluiten over de invordering van eigen bijdragen, de in artikel 4A en 4B van dit besluit genoemde besluiten tot vaststellen, herzien of invorderen van rechten en verplichtingen in het kader van de burgerregelingen, de in artikel 5A van dit besluit genoemde besluiten over de vaststelling van de ouderbijdrage, de in artikel 5B van dit besluit genoemde besluiten over de invordering van de ouderbijdrage, de in artikel 6 van dit besluit genoemde Cer, de in artikel 7 van dit besluit genoemde tegemoetkoming (Wtcg), de in de artikel 8 genoemde besluiten op verzoeken op grond van de Wob en de Wbp en de in artikel 9 genoemde schadebesluiten;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikel bedoelde bezwaarbehandeling;

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en

 • feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

 • voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke verzoekschriftprocedures op grond van artikel 8:88 van de Awb e.v. en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen;

aan de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep.

Artikel 14. geen mandaat

[Vervallen per 01-07-2018]

In de navolgende gevallen is mandaat, volmacht en machtiging uitgesloten. Dat betekent dat in die gevallen uitsluitend de voorzitter van het CAK bevoegd is.

 • a. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;

 • b. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet of die genoemd zijn in artikel 10:3, tweede lid, van de Awb.

Artikel 15. ondermandaat

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK staat toe dat de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep en de manager afdeling Backoffice ondermandaat verlenen voor de bevoegdheden die zij op grond van dit mandaatbesluit hebben.

Artikel 16. ondermandaat overgangsregeling Wlz

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, kan ondermandaat, ondervolmacht of machtiging verlenen voor:

Artikel 17. ondermandaat missionarissenregeling

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, kan:

Artikel 18. ondermandaat inhouding bijdragen verdragsgerechtigden

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, kan een of meer rechtspersonen of natuurlijke personen, die niet in dienst zijn van het CAK, ondermandaat of machtiging verlenen ten behoeve van de inhouding van bijdragen als bedoeld in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 19. ondermandaat wanbetalers en onverzekerden

[Vervallen per 01-07-2018]

Het CAK, in de persoon van de voorzitter, kan:

Artikel 20. primaire personeelsbesluiten

[Vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat, volmacht en machtiging

  • voor het nemen van besluiten tot het aanstellen, bevorderen, schorsen en ontslaan, en tot het vaststellen van de bezoldigingen van de persoonsleden van het CAK die ambtenaar zijn;

  • voor het nemen van schadebesluiten in verband met betaling, invordering of terugvordering en het vaststellen van beleidsregels, indien deze direct samenhangen met besluiten als bedoeld in het eerste sub.

  • voor het nemen van andere besluiten ter uitvoering van de rechtspositieregelingen voor de personeelsleden van het CAK die ambtenaar zijn;

  aan de manager van de afdeling HR.

 • 2 Het CAK, in de persoon van de voorzitter, verleent mandaat volmacht en machtiging

  • voor het nemen van besluiten ter uitvoering van de rechtspositieregelingen voor medewerkers van een afdeling die ambtenaar zijn;

  • voor het nemen van besluiten tot wijziging van de werktijden en daarmee samenhangende bezoldiging, met inachtneming van de geldende formaties en budgetten;

  • voor het nemen van schadebesluiten in verband met betaling, invordering of terugvordering en het vaststellen van beleidsregels, indien deze direct samenhangen met besluiten als bedoeld in het eerste sub;

  aan de afdelingsmanager en teammanager van de betreffende afdeling c.q. team.

 • 3 Bij afwezigheid van een afdelingsmanager of teammanager, waaronder begrepen een vacature, is elke andere afdelingsmanager of teammanager bevoegd tot het nemen van besluiten als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 21. vervanging mandaatregeling

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit vervangt de bestaande mandaatregeling en bestaat naast de vigerende volmachten en machtigingen.

Artikel 22. inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 augustus 2017.

Den Haag, 19 juli 2017

CAK,

E. van den Brink

Voorzitter van het CAK

Terug naar begin van de pagina