Oproep nominaties Athenaprijs 2017 – ENW

Geldend van 25-07-2017 t/m heden

Oproep nominaties Athenaprijs 2017 – ENW

Den Haag, juni 2017

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

1. Inleiding en doel

1.1. Doel

De Athena-prijs is gericht op het voor het voetlicht brengen van excellente vrouwelijke wetenschappers in de chemie.

In het stimuleren van de wetenschappelijke carrière van vrouwelijke onderzoekers is een belangrijke rol weggelegd voor vrouwelijke wetenschappers die als rolmodel dienen voor beginnende vrouwelijke onderzoekers. Om deze rolmodellen in de chemie beter voor het voetlicht te brengen heeft NWO met ingang van 2015 de Athena-premie omgevormd tot de jaarlijkse Athena-prijs. Met deze jaarlijkse prijs wil NWO de aandacht vestigen op excellente vrouwelijke chemici, die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten. Daarnaast is het belangrijk dat ze ook bijdragen aan bijvoorbeeld onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten. De laureaat is een voorbeeld voor andere vrouwen die een carrière in de wetenschap ambiëren.

1.2. Doelgroep

De Athena-prijs is gericht op:

 • vrouwelijke onderzoekers werkzaam in chemisch onderzoek;

 • die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit, of een Nederlands onderzoeksinstituut (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) of werkzaam zijn in het chemisch bedrijfsleven;

 • die op 31 december 2017 maximaal 10 jaar geleden zijn gepromoveerd;

 • én een aantoonbaar onafhankelijke onderzoekslijn hebben binnen hun onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut.

De genoemde maximumtermijn kan worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met zwangerschap of ouderschap. De in totaal toe te kennen verlenging aan een kandidaat bedraagt maximaal 5 jaar. Vrouwelijke onderzoekers die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind standaard 18 maanden extensie.

1.3. De prijs

De Athena-prijs bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een geldbedrag van € 25.000, te besteden aan onderzoeksgerelateerde activiteiten;

 • Een beeldje;

 • Een persoonlijk mediapakket.

Per jaar reikt NWO één prijs uit. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens CHAINS, de chemieconferentie georganiseerd door het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. CHAINS 2017 vindt plaats van 5 t/m 7 december 2017 in het NH te Veldhoven. Voor meer informatie over de CHAINS conferentie, zie www.nwochains.nl.

1.4. Achtergrond

In Nederland is het percentage vrouwen werkzaam in de chemische wetenschappen kleiner naarmate de positie hoger is. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de UD-, UHD- en hoogleraarrangen. Het percentage vrouwen in de vaste staf bij chemie is tussen 2010 en 2013 mede door het Sectorplan Natuur- en Scheikunde gestegen van tien naar vijftien procent.1 Om het aandeel vrouwelijke wetenschappers in de chemie verder te vergroten is het belangrijk vrouwelijke rolmodellen voor het voetlicht te brengen.

2. Richtlijnen voor nominaties

2.1. Wie kan nomineren

Onderzoekers werkzaam in chemisch onderzoek, zowel aan Nederlandse kennis- of onderzoeksinstellingen (zoals beschreven onder 1.2) als in de industrie, zijn in de gelegenheid om één of meerdere vrouwelijke wetenschappers te nomineren voor de Athena-prijs.

2.2. Wie kan genomineerd worden

Voor de Athena-prijs komen in aanmerking:

 • vrouwelijke onderzoekers werkzaam in chemisch onderzoek;

 • die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) of werkzaam zijn in het chemisch bedrijfsleven;

 • die op 31 december 2017 maximaal 10 jaar geleden zijn gepromoveerd;

 • én een aantoonbaar onafhankelijke onderzoekslijn hebben binnen hun onderzoeksgroep of onderzoeksinstituut.

De genoemde maximumtermijn kan worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof in verband met zwangerschap of ouderschap. De in totaal toe te kennen verlenging aan een kandidaat bedraagt maximaal 5 jaar. Vrouwelijke onderzoekers die kinderen hebben gekregen, krijgen per kind standaard 18 maanden extensie. Een kandidaat kan maximaal twee keer worden genomineerd.2

2.3. Wanneer kan genomineerd worden

De deadline voor het indienen van nominaties is 28 september 2017, om 14:00 uur CE(S)T, via het e-mailadres womeninchemistry@nwo.nl. Nominaties die na de deadline zijn ingediend worden niet meegenomen in de procedure.

2.4. Het opstellen van een nominatie

Een nominatie dient in het Engels te worden geschreven en bestaat uit de volgende documenten:

 • Een motiveringsbrief ondertekend door degene die nomineert. Hierin wordt belicht waarom de kandidaat een rolmodel voor vrouwelijke onderzoekers is;

 • Een CV van de kandidaat van maximaal 3 pagina’s A4, inclusief nevenactiviteiten;

 • Een lijst met publicaties van de afgelopen vijf jaar;

 • Een persoonlijke top-3 van de kandidaat van haar publicaties, waarbij de kandidaat motiveert waarom juist deze publicaties een goed beeld van haar carrière geven;

 • Een persoonlijke top-3 van de nevenactiviteiten van de kandidaat, waarbij de kandidaat haar keuze voor deze nevenactiviteiten motiveert; onder nevenactiviteiten worden onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en/of andere maatschappelijk relevante activiteiten verstaan.

Alle documentatie van de nominaties wordt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat de documentatie uitsluitend wordt verspreid onder de personen die een rol hebben in het beoordelings- en besluitvormingsproces. Het gaat om ongeveer 15 personen (jury, ENW-bestuur, bureaumedewerkers NWO). Al deze personen hebben een zwijgplicht tegenover derden. De genomineerden zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet beschikbaar stellen van informatie die (concurrentie)gevoelig kan zijn.

2.5. Specifieke subsidievoorwaarden

In Nederland vindt veel interessant en hoogstaand moleculair onderzoek plaats dat organisatorisch niet onder “chemie”, “chemische wetenschappen” of een soortgelijk label valt. NWO is zich hiervan bewust en hanteert een brede definitie van chemie. Het onderzoek waar de kandidaat zich mee bezig houdt moet echter een chemische component hebben.

Op alle nominaties zijn de NWO-regeling subsidies en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing.

3. Beoordelingsprocedure

3.1. Procedure

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing. Zie ook: http://www.nwo.nl/gedragscode.

Als eerste stap in de procedure beoordeelt NWO of de aanvraag aan de formeel gestelde vereisten voldoet (zie hoofdstuk 2) en dus in behandeling genomen kan worden.

De op de deadline ontvangen ontvankelijke nominaties worden beoordeeld door een jury. Op basis van de ontvangen nominaties stelt de jury een prioriteringsvolgorde op en selecteert aan de hand daarvan één wetenschapper die in aanmerking komt voor de Athena-prijs. De jury draagt vervolgens de geselecteerde kandidaat voor bij het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen. Het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen neemt op basis van de voordracht van de jury het besluit om de prijs toe te kennen.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens CHAINS 2017, dat wordt gehouden van 5 t/m 7 december 2017 in Veldhoven.

3.2. Criteria

De genomineerden worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

 • 1. Wetenschappelijk excellentie, zoals blijkt uit het wetenschappelijk track record van de genomineerde.

 • 2. Deelname in overige maatschappelijk relevante activiteiten zoals onderwijs-, bestuurs-, of voorlichtingsactiviteiten, maar ook commissies met betrekking tot de chemie en/of stimulering van vrouwelijke onderzoekers.

 1. Rapport Koersvast commissie Breimer

  ^ [1]
 2. Kandidaten die vóór 2017 al twee keer zijn genomineerd mogen nog een derde keer worden genomineerd.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina