Call for proposals Stichting Van Moorsel en Rijnierse – SGW

Geldend van 25-07-2017 t/m heden

Call for proposals Stichting Van Moorsel en Rijnierse – SGW

Den Haag, juli 2017

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Inleiding en doel

Het doel van de Stichting Van Moorsel en Rijnierse is het stimuleren van onderzoek naar het Christendom in Egypte, in het Nijldal dan wel elders in het Midden-Oosten, in zijn kunsthistorische, archeologische, kerkhistorische, historische en filologische aspecten.

De middelen voor dit financieringsinstrument worden ter beschikking gesteld door voornoemde stichting en zijn afkomstig uit het legaat van mevrouw. J.A. Rijnierse (Sloten, 5 februari 1917 – Leiden, 23 september 2013). Het fonds waarover de stichting beschikt, bedraagt € 499.402 en wordt beheerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te Den Haag. Mevrouw Rijnierse heeft bij testament bepaald, dat per kalenderjaar een tiende van de middelen uit de nalatenschap via NWO besteed zal worden aan onderzoek en onderwijs op de hierboven vermelde terreinen. Meer informatie treft u aan op www.nwo.nl/stichting-van-moorsel.

Wie kan aanvragen

Conform de NWO-Regeling subsidieverlening kunnen onderzoekers van de volgende door NWO erkende kennisinstellingen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten;

 • KNAW- en NWO-instituten;

 • het Nederlands Kanker Instituut;

 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;

 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;

 • NCB Naturalis;

 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL).

Daarnaast geldt voor dit financieringsinstrument, dat alleen senior-onderzoekers als aanvrager kunnen optreden die werkzaam zijn op de hierboven aangegeven onderzoeksgebieden. Senior-onderzoekers zijn ervaren gepromoveerde onderzoekers (hoogleraren, universitair hoofddocenten of universitair docenten) met een aanstelling aan een van de bovenstaande door NWO erkende onderzoeksinstellingen (zie voor meer informatie www.nwo.nl/regelingsubsidieverlening).

Wat kan aangevraagd worden

Het jaarlijks beschikbare budget bedraagt € 50.000,–. Beurzen kunnen worden aangevraagd voor een bedrag van minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,–.

De aan te vragen middelen betreffen alleen materiële kosten die direct gerelateerd zijn aan onderzoek op het gebied waarop deze call zich richt. Het gaat daarbij om onderzoekskosten in de volgende categorieën:

 • reis- en verblijfskosten voor bibliotheek- of congresbezoek;

 • opgravingskosten;

 • kosten voor deelname aan congressen;

 • materiële onderzoekskosten voor het organiseren van bijeenkomsten, zoals: congressen, tentoonstellingen en publieksevenementen;

Het aan te vragen budget mag bestaan uit een combinatie van de hierboven vermelde categorieën onderzoekskosten. In de begroting dienen de opgevoerde posten te worden toegelicht.

Er kan geen budget worden aangevraagd voor personele kosten (wetenschappelijk, niet-wetenschappelijk of voor studentassistentie).

Kosten voor huisvesting, computers, standaard software en andere kosten die behoren bij de standaard faciliteiten van de universiteiten, onderzoeksinstellingen, ateliers of labs zijn uitgesloten van subsidie. Dat geldt ook voor algemene kosten voor overhead, evenals kosten voor woon-werkverkeer en posten in de categorie onvoorzien.

Bij overschrijding van de maximaal aan te vragen financieringsomvang dienen de meerkosten door de betrokken instelling gefinancierd te worden. Deze dient vooraf door middel van een schriftelijke verklaring garantie voor de dekking van de meerkosten te geven.

Wanneer kan aangevraagd worden

De deadline voor het indienen van aanvragen is 7 september 2017, om 14.00 uur CE(S)T.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Het opstellen van de aanvraag

 • Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de website van NWO (https://www.nwo.nl/financiering/onze- financieringsinstrumenten/gw/stichting-van-moorsel-en-rijnierse/stichting-van-moorsel-en-rijnierse.html).

 • Vul het aanvraagformulier in.

 • Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC.

Subsidievoorwaarden

Voor deze beurzen geldt, dat

 • een aanvrager per kalenderjaar niet meer dan één aanvraag mag indienen, ongeacht of hij/zij als hoofd- of mede-aanvrager optreedt;

 • beschikbaar gestelde middelen binnen één jaar na toekenning moeten worden besteed.

Open Access

Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience.

Datamanagement

Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat onderzoeksdata die voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk ‘vrij’ en duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO wil bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het belang van verantwoord datamanagement vergroten. Aanvragen dienen daarom te voldoen aan het datamanagementprotocol van NWO. Dit protocol bestaat uit twee stappen:

 • 1. Datamanagementparagraaf

  De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de onderzoeksaanvraag. Onderzoekers dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun beoogde onderzoeksproject. Hij of zij wordt dus gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf aangeven welke onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten.

 • 2. Datamanagementplan

  Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Het datamanagementplan is een concrete uitwerking van de datamanagementparagraaf. De onderzoeker beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Uiterlijk 4 maanden na honorering van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO keurt het plan zo snel mogelijk goed. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: www.nwo.nl/datamanagement.

Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol (www.absfocalpoint.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

Op alle aanvragen zijn de NWO-regeling subsidies en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van toepassing.

Het indienen van een aanvraag

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC- account in te dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen nieuw account aan te maken om een aanvraag in te dienen.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie de paragraaf Contact.

Procedure

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden.

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.

De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet beoordeeld en derhalve ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al of niet toe te kennen. Zowel de referenten als de commissie kunnen wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf. Na honorering van een aanvraag dient de onderzoeker de paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de referenten en commissie. Het project kan van start gaan zodra het datamanagementplan is goedgekeurd door NWO.

De beoordelingsprocedure is toegesneden op de voor NWO-financieringen naar verhouding bescheiden omvang van maximaal € 25.000,- per beurs. Hierdoor valt het instrument buiten het toepassingsbereik van de NWO-Regeling subsidieverlening, voor wat betreft de voorgeschreven reguliere beoordelings- en besluitvormingsprocedure. Zie voor meer informatie de inleiding en artikel 2.2.10 van de genoemde regeling. Dit betekent dat een kort beoordelingstraject kan worden toegepast, zonder het instellen van een aparte beoordelings- commissie en zonder raadpleging van referenten. Binnen die procedure zijn de NWO-regels voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen uiteraard onverkort van toepassing.

De aanvragen worden beoordeeld en zonodig geprioriteerd door het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen. Indien gewenst wint het bestuur extra informatie in bij de aanvrager. Vervolgens wordt door het Domeinbestuur in zijn december- vergadering een besluit genomen over het al dan niet honoreren van de aanvragen en het informeert hierover het stichtingsbestuur Van Moorsel en Rijnierse.

Vervolgens neemt het stichtingsbestuur het formele besluit over de toekenning van de middelen aan NWO-Sociale en Geesteswetenschappen. Ten slotte ontvangen de hoofdaanvragers in januari 2018 de uitslag en krijgen bij honorering het subsidieverleningsbesluit toegezonden.

Tijdens de beoordelingsprocedure voorziet NWO alle beoordeelde aanvragen, behalve van een beknopte beoordeling, ook van een score en een kwalificatie. Deze worden aan de aanvrager bekend gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen van financiering. Alleen aanvragen met de kwalificatie excellent, zeer goed of goed komen voor honorering in aanmerking. Voor meer informatie over de kwalificaties zie www.nwo.nl/kwalificaties.

Indicatief tijdpad

7 september 2017, 14.00 uur CET

Deadline indiening aanvragen via het online aanvraagsysteem ISAAC

Tot eind november/begin december 2017

Beoordeling aanvragen door Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen

Medio december 2017

Besluit Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen

Medio januari 2018

Formeel besluit stichtingsbestuur Van Moorsel en Rijnierse en bekendmaking uitslag aan aanvragers

Criteria

I. Ontvankelijkheidscriteria

De administratieve ontvankelijkheid van de aanvragen wordt op het NWO-bureau vastgesteld. Een aanvraag wordt niet toegelaten tot de ronde, als deze niet correct of onvolledig is ingevuld en de aanvrager niet of niet op tijd heeft voldaan aan het verzoek een gecorrigeerde aanvraag in te dienen1.

In concreto neemt NWO geen aanvragen in behandeling als zich één of meer van de volgende situaties voordoet: de aanvraag

 • 1. is niet ingediend via ISAAC;

 • 2. is ingediend na de deadline;

 • 3. voldoet niet aan het opgegeven format en/of is niet in het Nederlands of Engels opgesteld;

 • 4. is meer dan één keer in dezelfde ronde ingediend;

 • 5. is ingediend door een aanvrager die in dezelfde ronde al een andere aanvraag heeft ingediend;

 • 6. bevat onderzoekskosten die al eerder zijn gesubsidieerd of waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan;

 • 7. dient ter financiering van reeds lopend onderzoek;

 • 8. is niet ingediend door een hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD) of universitair docent (UD), aangesteld bij een door NWO erkende kennisinstelling;

 • 9. heeft geen betrekking op het in het legaat vermelde onderzoeksgebied.

II. Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • 1. mate van passendheid van het onderzoek of de activiteit(en) binnen de doelstelling van de Stichting Van Moorsel en Rijnierse;

 • 2. wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek of van de activiteit(en) die uit dat onderzoek voortkomen;

 • 3. noodzakelijkheid en of urgentie van de aangevraagde financiering voor het welslagen van het onderzoeksproject;

 • 4. haalbaarheid (o.a. realistische planning, vrije toegang tot relevante bibliotheken, bronnen en sites);

 • 5. kwaliteit van de eventuele kennisbenuttingsactiviteiten.

Het relatieve gewicht van de criteria bij de beoordeling is respectievelijk 20, 40, 20, 10 en 10%.

Sinds 2009 zet NWO in op concreet beleid dat de overdracht van kennis die gegenereerd is met behulp van NWO-financiering moet stimuleren. Deze overdracht kan zowel naar andere wetenschappelijke disciplines als naar gebruikers buiten de wetenschap (bedrijfsleven/maatschappij) plaatsvinden. Het kennisbenuttingsbeleid is met name gericht op het vergroten van de bewustwording bij onderzoekers ten aanzien van kennisbenutting. NWO vraagt daarom van alle onderzoekers die in aanmerking willen komen voor financiering om met behulp van een aantal vragen (bijvoorbeeld: hoe zal kennisbenutting geïmplementeerd worden en hoe beoogt de onderzoeker kennisbenutting te bevorderen?) een toelichting te geven op de mogelijke kennisbenutting van hun project. Deze toelichting wordt meegewogen in de beoordeling. Bij de beoordeling wordt gelet op:

 • een realistische weergave van kennisbenuttingsmogelijkheden (of het gebrek aan mogelijkheden),

 • de mate van concretisering van het plan van aanpak omtrent kennisbenutting.

NWO realiseert zich dat de mogelijkheden voor kennisbenutting per discipline verschillen en dat sommige onderzoeksprojecten weinig tot geen (directe) kennisbenutting kunnen toepassen. In dit geval dient een aanvrager uit te leggen waarom kennisbenutting voor zijn of haar project niet te verwachten is. De beoordelaars wordt gevraagd om deze toelichting alsnog te beoordelen: als zij ervan overtuigd zijn dat het onderzoeksproject inderdaad geen kennisbenuttingsmogelijkheden heeft en de aanvrager dit naar tevredenheid heeft toegelicht, dan dient de algehele beoordelingsscore hierdoor niet negatief beïnvloed te worden.

Voor voorbeelden van kennisbenutting, zie www.nwo.nl/kennisbenutting.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over het financieringsinstrument van Stichting van Moorsel en Rijnierse en of deze call for proposals kan contact worden opgenomen met:

Dhr. R. de Jong MA

Telefoon: +31 (0)70 344 06 91

E-mail: r.dejong@nwo.nl

NWO Sociale en Geesteswetenschappen

Postbus 93461

2509 AK Den Haag

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt uw vraag ook per e- mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

 1. Wanneer correctie van de aanvraag of het alsnog aanleveren van vereiste bijlagen mogelijk is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn/haar aanvraag binnen 48 uur aan te passen en/of de vereiste bijlagen aan te leveren. Als de aanvrager hieraan niet kan of wil voldoen, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Is de aanvraag tijdig gecorrigeerd, dan zal deze, uiteraard alleen na goedkeuring, alsnog in behandeling worden genomen.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina