Beleidsregel hardheidsclausule toepassing opleidingsbegrip in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Geldend van 26-07-2017 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juli 2017, nr. MBO/1220983, houdende een hardheidsclausule voor de toepassing van het opleidingsbegrip in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (Beleidsregel hardheidsclausule toepassing opleidingsbegrip in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 3b van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

Artikel 1. Hardheidsclausule

De examencommissie kan, mits goed onderbouwd en gedocumenteerd, een andere opleiding in de zin van artikel 3b, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB beschouwen als dezelfde opleiding indien onverkorte toepassing gelet op het belang dat het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

  • 2 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel hardheidsclausule toepassing opleidingsbegrip in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina