Aanwijzingsbesluit ambtenaren Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 en Archiefwet BES

Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juli 2017, nr. EGI/1223547, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 en Archiefwet BES

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 25a, eerste lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 29a, eerste lid, van de Archiefwet BES;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 41, eerste lid, Archiefwet 1995, worden belast de ambtenaren van de Erfgoedinspectie die zijn aangewezen in de functie van hoofdinspecteur of inspecteur.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde ambtenaren worden tevens belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet BES ten aanzien van de zorg voor en het beheer van archiefbescheiden.

Artikel 3

Het Besluit van 1 mei 2015, nr. EGI/761008, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 (Stcrt. 22 mei 2015, nr. 13648) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Naar boven