Besluit verlening vergunning organiseren totalisator 2017–2022

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2022.]
Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-10-2021 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 29 juni 2017, kenmerk 10389, inzake de verlening van een vergunning tot het organiseren van de totalisator (Vergunning totalisator 2017–2022)

Op grond van de artikelen 24 en 25, eerste lid, van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) verleent de raad van bestuur van de kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit) aan Sportech Racing B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Rijswijk met KvK-nummer 27144447 (hierna: de vergunninghouder), vergunning tot het organiseren van de totalisator voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2022.

Aan deze vergunning zijn de navolgende voorschriften verbonden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving ervan, zowel door hemzelf als door degenen die hij bij het organiseren van de vergunde kansspelen inschakelt, hetzij direct, hetzij indirect.

A. Vergunde kansspelen

 • A.1 De vergunninghouder organiseert onder deze vergunning uitsluitend de totalisator in de zin van artikel 23, tweede lid, van de wet, waarbij hij:

  • a. de weddenschappen uitsluitend aanbiedt volgens het parimutuele stelsel (pool betting, pari mutuel);

  • b. weddenschappen aanbiedt op ten hoogste 12000 koersdagen per kalenderjaar:

  • c. geen hogere inzet per persoon hanteert dan 1.000 euro voor meervoudige weddenschappen (waarbij gewed wordt op de uitslag van verschillende wedstrijden) en 250 euro voor enkelvoudige weddenschappen (waarbij gewed wordt op de uitslag van één enkele wedstrijd).

 • A.2 De vergunninghouder mag de vergunde kansspelen uitsluitend aanbieden:

  • a. via fysieke verkooppunten (zoals renbanen, wedkantoren, wedcafé’s, speelcasino’s en speelautomatenhallen) en per post;

  • b. langs elektronische weg (zoals internet of apps).

  Uiterlijk twee weken nadat de Kansspelautoriteit heeft besloten op de eerste aanvraag van de vergunninghouder voor een vergunning onder titel Vb van de wet is het onder b. genoemde aanbod langs elektronische weg niet langer toegestaan.

 • A.3 De vergunninghouder mag bij weddenschappen de inzetten ten behoeve van het voor prijzen bestemde bedrag samenvoegen:

  • a. tot een ‘local pool’, gevormd door inzetten gedaan bij de vergunninghouder;

  • b. tot een ‘common pool’ gevormd door de inzetten gedaan bij de vergunninghouder en bij andere (buitenlandse) aanbieders van weddenschappen.

 • A.4 De vergunninghouder waarborgt de veiligheid en betrouwbaarheid van de totalisator, met name met het oog op manipulatie van sportwedstrijden (matchfixing). Hiertoe:

  • a. beschikt de vergunninghouder over een waarschuwingssysteem dat verdachte gokpatronen signaleert, en meldt de vergunninghouder deze patronen bij de Kansspelautoriteit;

  • b. neemt de vergunninghouder deel aan tegen matchfixing gerichte samenwerkingsverbanden van organisatoren van weddenschappen in binnen- en buitenland.

 • A.5 De vergunninghouder is verplicht ongeoorloofd wedden of het verlenen van bemiddeling tot weddenschappen op de terreinen waar harddraverijen of paardenrennen worden gehouden zoveel mogelijk tegen te gaan en te doen tegengaan.

B. Afdracht

 • B.1 De vergunninghouder houdt elke kalendermaand 10% van het bruto spelresultaat in over de weddenschappen die hij die kalendermaand heeft afgesloten op uitslagen van harddraverijen en paardenrennen die in Nederland zijn georganiseerd.

 • B.2 De vergunninghouder draagt het ingehouden percentage de daarop volgende kalendermaand af aan degene die als ontvanger is aangewezen krachtens artikel 2.2, lid 2, van de Regeling kansspelen op afstand.

 • B.3 [Red: Vervallen.]

 • B.4 De vergunninghouder maakt uitsluitend noodzakelijke kosten, dat wil zeggen de kosten die rechtstreeks verband houden met het organiseren van de vergunde weddenschappen en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten. De vergunninghouder beperkt deze kosten door de vergunde weddenschappen op doelmatige en doeltreffende wijze te exploiteren.

C. Bescherming van kwetsbare groepen

 • C.1 De vergunninghouder laat personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt (hierna: minderjarigen) niet toe als deelnemer, en beschikt daartoe over een procedure ter vaststelling van de leeftijd van de deelnemers. Als een minderjarige een prijs wint, keert de vergunninghouder deze prijs niet uit.

 • C.2 De vergunninghouder waarborgt dat de aard en de organisatie van de vergunde kansspelen niet aanzetten tot onmatige deelname of kansspelverslaving.

 • C.3 De vergunninghouder mag geen krediet verlenen aan spelers, noch als bemiddelaar bij kredietverlening aan spelers optreden.

D. Bescherming van consumenten

 • D.1 De vergunninghouder informeert de consument op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze over de rechten en plichten die samenhangen met deelname aan de weddenschappen, en stelt daartoe een deelnemersreglement op. Dit omvat in ieder geval de eventuele algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231, onder a, van het Burgerlijk Wetboek.

 • D.2 De vergunninghouder maakt de volgende documenten via zijn website openbaar op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze, en stelt deze desgevraagd ter beschikking van de consument:

  • a. deze vergunning;

  • b. zijn deelnemersreglement;

  • c. zijn meest recente jaarverslag.

 • D.3 De vergunninghouder maakt op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend of de winnaar zelf nog kansspelbelasting moet betalen of dat de vergunninghouder deze al heeft ingehouden.

 • D.4 De vergunninghouder maakt de uitslag van de totalisator onverwijld op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend.

 • D.5 De vergunninghouder waarborgt een onverwijlde uitbetaling van prijzen en eventuele inhouding van kansspelbelasting. De termijn waarbinnen de winnaars hun prijs kunnen claimen bedraagt ten minste een jaar na de bekendmaking van de uitslag van de totalisator.

 • D.6 De vergunninghouder vermeldt op alle deelnemingsbewijzen en publicaties, voor zover praktisch mogelijk:

  • a. dat de Kansspelautoriteit de vergunning heeft verleend, onder aanhaling van dagtekening en kenmerk van het besluit;

  • b. zijn naam en het (e-mail)adres, website en/of telefoonnummer waarop inlichtingen verkrijgbaar zijn;

E. Betrouwbaarheid en integriteit

 • E.1 De vergunninghouder waarborgt dat zijn betrouwbaarheid, die van de personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen, en die van zijn uiteindelijke belanghebbende(n) buiten twijfel staan. Hij heeft een beleid om de betrouwbaarheid te waarborgen van de leidinggevenden, van personen op sleutelposities, en van personen die met spelers in aanraking komen.

 • E.2 De vergunninghouder waarborgt dat zijn formele of feitelijke zeggenschapsstructuur en het uitbesteden van bedrijfsactiviteiten geen belemmering vormen voor:

  • a. het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningsvoorschriften;

  • b. het doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop.

 • E.3 De vergunninghouder heeft een integriteitsbeleid dat gericht is op het onderkennen en voorkomen van fraude met, en misbruik van, de vergunde kansspelen, en moet in ieder geval beschikken over:

  • a. een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van de integriteitsrisico’s;

  • b. een actuele en systematische registratie en analyse van gegevens die van belang zijn voor het onderkennen van integriteitsinbreuken en passende procedures voor de behandeling en afwikkeling van mogelijke integriteitsinbreuken.

 • E.4 De vergunninghouder laat niet toe als deelnemer, hetzij rechtstreeks hetzij via tussenpersonen:

  • a. personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen;

  • b. zijn uiteindelijke belanghebbende(n);

  • c. zijn leidinggevenden en personen op sleutelposities.

F. Controle, rapportage en toezicht

 • F.1 De vergunninghouder waarborgt via zijn organisatorische en administratieve procedures en maatregelen dat:

  • a. de toepasselijke wet- en regelgeving en de vergunningsvoorschriften nageleefd worden;

  • b. doelmatig en doeltreffend uitoefenen van toezicht hierop mogelijk is;

  • c. belangenverstrengeling en incidenten tegengegaan worden.

  De vergunninghouder heeft voor dat doel:

  • a. één interne en ter zake kundige functionaris die binnen zijn organisatie verantwoordelijk en beschikbaar is voor de uitvoering van het interne toezicht (hierna: compliance officer);

  • b. een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie van de afzonderlijke vergunde kansspelen.

 • F.2 De vergunninghouder waarborgt de kwaliteit van de vergunde kansspelen, met name met het oog op het voorkomen van alle situaties die het vertrouwen van de consument in de vergunde kansspelen kunnen schaden (hierna: incidenten). De vergunninghouder is in ieder geval verplicht:

  • a. te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten;

  • b. de Kansspelautoriteit onverwijld, maar in ieder geval binnen 72 uur, te informeren als zich een incident voordoet;

  • c. naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die zijn gericht op het beëindigen van het incident, het beperken van de schade en het voorkomen van herhaling, en de Kansspelautoriteit hierover onverwijld te informeren.

 • F.3 De vergunninghouder heeft een beleid dat gericht is op het onderkennen en voorkomen van risico’s met betrekking tot het organiseren van de vergunde kansspelen, en beschikt over:

  • a. een actuele en systematische inventarisatie, analyse en evaluatie van de risico’s;

  • b. een actuele en systematische registratie en analyse van gegevens die van belang zijn voor het onderkennen van tekortkomingen en passende procedures voor de behandeling en afwikkeling van mogelijke tekortkomingen.

  De vergunninghouder is verplicht haar processen en systemen, waaronder de processen met betrekking tot het prijzenschema, de deelname- en deelnemersadministratie, het spelresultaat, en de uitbetaling aan de winnaars, te onderwerpen aan een jaarlijkse controle tegen geschikte geharmoniseerde normen door een door de Kansspelautoriteit geaccordeerde auditor.

 • F.4 De vergunninghouder zendt binnen een maand na afloop van elk kwartaal een verslag aan de Kansspelautoriteit met betrekking tot het financiële verloop en andere door de Kansspelautoriteit noodzakelijk geachte gegevens.

  De vergunninghouder zendt binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar aan de Kansspelautoriteit:

  De vergunninghouder zorgt dat bovengenoemd kwartaalverslag, jaarrekening, jaarverslag, en onderzoeksverslag voldoen aan de voorschriften in bijlage A.

 • F.5 De vergunninghouder informeert de Kansspelautoriteit onverwijld over wijzigingen van:

  • a. het deelnemersreglement;

  • b. personen die zijn beleid bepalen of mede bepalen, inclusief volledig ingevulde persoonlijke verklaring(en);

  • c. zijn uiteindelijke belanghebbende(n), inclusief volledig ingevulde persoonlijke verklaring(en);

  • d. de binnen zijn organisatie werkzame compliance officer.

G. Overig

 • G.1 De vergunninghouder zendt voorafgaand aan de start van de eerste deelnamebewijzen aan de Kansspelautoriteit een rapportage van een audit. In de audit worden de processen en werkwijzen die gebruikt worden bij deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars beschreven en beoordeeld op:

  • a. risico’s, waaronder procesrisico’s en technische risico’s; en,

  • b. taken en verantwoordelijkheden van medewerkers en bestuurders van vergunninghouder.

  De audit wordt uitgevoerd door een ter zake deskundig onafhankelijke persoon, overeenkomstig geschikte en geharmoniseerde normen.

 • G.2 De vergunninghouder voert voorafgaand aan de start van de eerste deelnamebewijzen een adequate risicobeheerssystematiek in, waarin beschreven wordt hoe en wanneer geïdentificeerde risico’s beheerst worden. De risicobeheerssystematiek bevat tevens de procedures voor:

  • a. de periodieke en systematische identificatie van risico’s die zich kunnen voordoen bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars;

  • b. het identificeren van de risico’s die samenhangen met voorgenomen wijziging van de in G.1 bedoelde taken en verantwoordelijkheden of de G.1 bedoelde processen en werkwijzen;

  de periodieke en systematische evaluatie van de effectiviteit van de risicobeheerssystematiek en, naar aanleiding daarvan, de actualisatie van de risicobeheerssystematiek.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit,

de directeur,

namens deze,

R.E. Heijungs

Hoofd afdeling Toezicht & Consument

Naar boven