Aanwijzing vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 2017, kenmerk MC-U-165504, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake vereenvoudiging NZa procedures en wijziging tariefsoort van vast naar maximum

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 jo. 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 24 mei 2017 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2016-2017, 29 515, nr. 417) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien de inbreng van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het verslag van een schriftelijk overleg over de brief van 24 mei 2017 (2017D17678).

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg zoals geregeld bij of krachtens de Wlz, welke wordt geleverd in natura zoals geregeld in de artikelen 3.3.1 en 3.3.2 van de Wlz en voor zover deze zorg bekostigd wordt uit de contracteerruimte die de Minister van VWS jaarlijks vaststelt op grond van artikel 49e van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Artikel 3. Opdracht

Vanaf 1 januari 2018 verlicht de zorgautoriteit de regeldruk voor zorgaanbieders door maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c van de Wet marktordening gezondheidzorg vast te stellen voor zorg als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4. Uitzondering

De zorgautoriteit hanteert een prestatiebeschrijving met een vast tarief voor de toeslag voor cliënten met zorgzwaartepakket VV4 tot en met VV10 om een zinvolle dagbesteding te geven en om de deskundigheid van personeel te versterken.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina