Instellingsbesluit Commissie onderzoek sanering Thermphos

Geldend van 19-07-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 30 juni 2017 [2017-120247], houdende instelling van de Commissie onderzoek sanering Thermphos (Instellingsbesluit Commissie sanering Thermphos)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Financiën

  • b. commissie: de Commissie onderzoek sanering Thermphos

Artikel 3. Taak

De commissie heeft tot taak een inzage te krijgen in de technische en financiële aspecten rondom de sanering van het voormalig Thermphos-terrein en de betrokken partijen te adviseren over een solide aanpak. Daarbij wordt ook gekeken naar een heldere bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling.

De commissie onderzoekt hoe de NV Zeeland Seaports (NV ZSP) en de aandeelhouders (provincie Zeeland en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen) de kosten van de sanering van het voormalige Thermphos-terrein kunnen dragen. De commissie zal ook de financiële verantwoordelijkheid van provincie Zeeland bij dit onderzoek betrekken en de gevolgen van de kosten voor de financiële positie van provincie Zeeland en de taken waarvoor de provincie zich gesteld ziet.

Artikel 4. Samenstelling, benoeming en ontslag

  • 1 De commissie bestaat uit één lid. Desgewenst kan de commissie worden uitgebreid.

  • 2 De leden van de commissie worden benoemd door de minister.

  • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

Artikel 6. Secretariaat

  • 1 De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

  • 2 Het secretariaat is onafhankelijk en voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de leden van de commissie.

Artikel 8. Rapportage

De commissie brengt uiterlijk in de loop van september 2017 rapport uit aan de betrokken ministers, zijnde de Minister van Financiën, de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 9. Vergoeding

  • 2 Reis- en verblijfskosten en overige onkosten worden naar redelijkheid vergoed door het ministerie van Financiën, met toepassing van de regelingen die gelden voor personeel werkzaam bij de sector Rijk.

Artikel 10. Openbaarmaking

De commissie legt haar bevindingen vast in een rapport. Het rapport wordt uitgebracht of overgedragen aan de betrokken ministers. De betrokken ministers sturen het rapport voorzien van een kabinetsreactie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 11. Archiefbescheiden

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na afloop van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het ministerie van Financiën en zorgt dat dit op een ordelijke en overzichtelijke wijze gebeurt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2017. De werkzaamheden van de commissie eindigen op de dag dat het rapport wordt aangeboden. Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Artikel 13. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie onderzoek sanering Thermphos.

Dit besluit wordt in afschrift gezonden aan de betrokkenen.

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina