Regeling dienstreizen defensie

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 14-07-2023 t/m 01-01-2024

Regeling dienstreizen defensie

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

– het Besluit dienstreizen defensie

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de minister: de Minister van Defensie;

  • b. het BDD: het Besluit dienstreizen defensie;

  • c. het IBBAD: het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • d. binnenlandse dienstreis: dienstreis in Nederland;

  • e. buitenlandse dienstreis:

   • 1. een dienstreis van een plaats in Nederland naar een plaats buiten Nederland;

   • 2. een dienstreis van een plaats in het land van plaatsing buiten Nederland naar een plaats in Nederland;

   • 3. een dienstreis van een plaats in het land van plaatsing buiten Nederland naar een plaats buiten het land van plaatsing;

   • 4. een dienstreis binnen het land van plaatsing buiten Nederland;

  • f. DIDO: Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten.

 • 2. Onder commandant, bedoeld in deze regeling wordt verstaan de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

Artikel 2. Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

Paragraaf 2. Vergoeding van reiskosten

Artikel 3. Reiskosten openbaar vervoer

 • 1. Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.

 • 2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.

Artikel 4. Indeling in groepen

 • 1. De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:

  • a) groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;

  • b) groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;

  • c) groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; en

  • d) groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.

 • 2. Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.

Artikel 5. Indeling in reisklassen

 • 1. De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.

 • 2. Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.

 • 3. De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.

 • 4. Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.

 • 5. De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.

Artikel 6. Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1. Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.

 • 2. De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:

  • a) de eigen kosten van het abonnement, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, met inachtneming van de eigen bijdrage; en

  • b) de werkelijk gemaakte reiskosten voor de dienstreizen.

 • 3. De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:

  • a) de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; en

  • b) de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

 • 4. De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.

Artikel 7. Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

Artikel 8. Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

 • 1. Het aantal kilometers, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD, bedraagt 10.000.

 • 2. De andere kosten, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD zijn die voor:

  • a) stalling, garage en parkeren;

  • b) parkeerbelasting;

  • c) het gebruik van een veer of een brug; en

  • d) betaalde tol in Nederland.

 • 3. De betaalde tol in het buitenland wordt vergoed.

Artikel 11. Vergoeding van fietsgebruik

 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.

 • 2. De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.

Paragraaf 3. Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12. Verblijfkostenvergoedingen

 • 1. De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:

  • a. de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:

   • 1. de lunchcomponent,

   • 2. de dinercomponent,

   • 3. de ontbijtcomponent;

  • b. de vergoeding van logies (de logiescomponent); en

  • c. de vergoeding van kleine uitgaven.

 • 2. De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:

  • a. indien het betreft een binnenlandse dienstreis:

   • 1°. de kleine component, en

   • 2°. de grote component;

  • b. indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.

 • 3. Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:

  • a. de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;

  • b. de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; en

  • c. de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; en

  • d. de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.

 • 4. De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.

 • 5. Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.

 • 6. Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom ‘logies’.

 • 7. Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.

 • 8. Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:

  • a. de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;

  • b. tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;

  • c. de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;

  • d. de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de dienstreis buiten het land van plaatsing, dan wel binnen het land van plaatsing buiten Nederland duurt.

 • 9. Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.

Artikel 13. Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1. Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:

  • a. aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;

  • b. vaccinatie;

  • c. geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;

  • d. uitrusting; en

  • e. een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.

 • 2. De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 291,15.

 • 3. Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.

 • 4. De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:

  • a. de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; of

  • b. de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.

Artikel 14. Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a. een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;

 • b. een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;

 • c. door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:

  • 1. de ziekte of het ongeval van een collega;

  • 2. het bijwonen van het huwelijk van een collega;

  • 3. het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;

  • 4. het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;

  • 5. het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; of

  • 6. het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.

 • d. een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.

Paragraaf 4. Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15. Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1. In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:

  • a. militair: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit militairen;

  • b. burgerlijk ambtenaar defensie:

   • 1. indien het betreft een detachering in Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, met dien verstande dat de tegemoetkoming geldende met ingang van de dag van detachering in de plaats treedt van de tegemoetkoming, geldende vóór de dag van ingang van de detachering,

   • 2. indien het betreft een detachering in een gebied buiten Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten op de voet van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

 • 2. Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:

  • a. van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;

  • b. van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:

  • a. ‘commandant’: de commandant, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling dienstreizen Defensie;

  • b. ‘datum van verplaatsing, de detachering of van de indiensttreding’: de datum van de detachering, bedoeld in artikel 14, van het BDD.

 • 4. Voor de aanspraak op:

  • a. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;

  • b. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.

 • 5. Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.

Artikel 16. Detachering en verblijfkostenvergoeding

Artikel 16a. Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

Paragraaf 5. Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17. Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

Artikel 18. Reisdeclaratie

 • 1. De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.

 • 2. Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.

 • 3. De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:

  • a. van het reizen per trein;

  • b. verband houdende met het reizen met dienstvervoer;

  • c. van (trein)taxigebruik of het gebruik van een gehuurd motorrijtuig;

  • d. van logies in een gebied buiten Nederland; en

  • e. bedoeld in artikel 13.

Artikel 19. Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

Artikel 22. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze

De Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid

B.H.J.J.M. Völkers

Bijlage A. bij de Regeling dienstreizen defensie

Klasse-indeling bij dienstreizen defensie

Vervoersmiddel

Reizen

Klasse

Groep(en)

Trein

Binnen Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Binnen Nederland

1e

1

   

2e

2 t/m

Trein

Buiten Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Engeland

Binnen Europa

Royal/Suite

1

Business/luxe

2 en 3

Captains/hut met bank

4

Vliegtuig

Intercontinentale vluchten

Business

1 en 2

Economy

3 en 4

Overige vluchten

Economy

1 t/m 4

Groepsindeling

1

2

3

4

SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM

≥ S14 + <S17;

≥ KTZ/KOL + < SBN/GM

≥ S9 + < S14;

> AOO/VDG+ <KTZ/KOL

≤ AOO/VDG/S8

Bijlage B. bij de Regeling dienstreizen defensie

Tabel 1 vergoeding per kilometer

 

1A

1B

 

Brom-/snorfiets

Overige motorvoertuigen

Alle landen

€ 0,10

€ 0,19

Tabel 2 vergoeding per kilometer

Alle landen

€ 0,05

Bijlage C. bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf

01-JULI-2023 tot 01-JANUARI-2024

NEDERLAND

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BINNEN NEDERLAND

01-07-2023

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

 

VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND

01-07-2023

EUR

115,00

10,80

18,05

28,85

1,35

 

AFGHANISTAN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

AFN

5.072,00

343,15

571,95

915,10

42,90

 
 

KABUL

01-07-2023

AFN

8.479,00

598,50

997,45

1.595,95

74,80

 

ALBANIE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

ALL

4.653,00

420,30

700,50

1.120,80

52,55

 
 

TIRANA

01-07-2023

ALL

11.718,00

759,75

1.266,30

2.026,05

94,95

 

ALGERIJE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

69,00

6,20

10,35

16,55

0,80

 

ANGOLA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

LUANDA

01-07-2023

AOA

70.760,00

4.994,50

8.324,15

13.318,65

624,30

 
 

ELDERS

01-07-2023

AOA

33.990,00

3.070,20

5.117,05

8.187,25

383,80

 

ANGUILLA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

USD

333,00

20,65

34,45

55,10

2,60

 

ANTIGUA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-12-2023

USD

277,00

16,45

27,45

43,90

2,05

 
 

ALLE GEBIEDEN

01-04-2023

USD

256,00

18,05

30,05

48,10

2,25

 

ARGENTINIE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BUENOS AIRES

01-07-2023

USD

152,00

11,70

19,45

31,15

1,45

 
 

ELDERS

01-07-2023

USD

78,00

5,75

9,55

15,30

0,70

 

ARMENIE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

100,00

8,65

14,40

23,05

1,10

 
 

YEREVAN

01-07-2023

USD

119,00

9,50

15,85

25,35

1,20

 

ARUBA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

15-04-2023

AWG

302,00

28,45

47,40

75,85

3,55

 
 

ALLE GEBIEDEN

16-12-2023

AWG

433,00

30,55

50,95

81,50

3,80

 

AUSTRALIE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

CANBERRA, MELBOURNE & SYDNEY

01-07-2023

AUD

310,00

21,00

34,95

55,95

2,60

 
 

ELDERS

01-07-2023

AUD

305,00

18,10

30,20

48,35

2,25

 

AZERBAIDZJAN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BAKU

01-07-2023

USD

85,00

7,95

13,30

21,25

1,00

 
 

ELDERS

01-07-2023

USD

62,00

5,15

8,55

13,65

0,65

 

BAHAMA S

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

USD

244,00

18,70

31,15

49,85

2,35

 

BAHRAIN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

BHD

64,00

4,70

7,80

12,50

0,60

 

BANGLADESH

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

BDT

5.009,00

490,35

817,25

1.307,60

61,30

 

BARBADOS

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

16-04-2023

BBD

484,00

43,70

72,85

116,60

5,45

 
 

ALLE GEBIEDEN

16-12-2023

BBD

586,00

41,35

68,90

110,20

5,15

 

BELGIE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BRUSSEL

01-07-2023

EUR

242,00

16,40

27,35

43,75

2,05

 
 

ELDERS

01-07-2023

EUR

219,00

14,85

24,75

39,60

1,85

 

BELIZE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BELIZE CITY

01-07-2023

USD

138,00

10,60

17,65

28,25

1,30

 
 

ELDERS

01-07-2023

USD

132,00

8,25

13,70

21,95

1,05

 

BENIN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

48,00

5,30

8,85

14,15

0,65

 

BERMUDA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

15-03-2023

BMD

367,00

15,75

26,30

42,05

1,95

 
 

ALLE GEBIEDEN

01-12-2023

BMD

330,00

14,20

23,65

37,85

1,75

 

BES-EILANDEN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

SABA

16-12-2023

USD

187,00

14,95

24,90

39,80

1,85

 
 

ST. EUSTATIUS

15-04-2023

USD

162,00

14,60

24,35

38,95

1,85

 
 

SABA

15-04-2023

USD

162,00

14,60

24,35

38,95

1,85

 
 

ST. EUSTATIUS

16-12-2023

USD

187,00

14,95

24,90

39,80

1,85

 
 

BONAIRE

15-04-2023

USD

202,00

12,00

20,05

32,05

1,50

 
 

BONAIRE

16-12-2023

USD

263,00

13,05

21,75

34,75

1,65

 

BHUTAN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

62,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 
 

THIMPHU

01-07-2023

USD

91,00

4,10

6,85

10,95

0,50

 

BOLIVIA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

38,00

4,70

7,80

12,50

0,60

 

BOSNIE/HERZEGOVINA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BANJA LUKA (BOSNIE)

01-07-2023

BAM

127,00

9,35

15,60

24,95

1,15

 
 

ELDERS

01-07-2023

BAM

86,00

7,75

12,90

20,65

0,95

 
 

MOSTAR

01-07-2023

BAM

91,00

9,65

16,05

25,70

1,20

 
 

SARAJEVO

01-07-2023

BAM

156,00

14,10

23,50

37,60

1,75

 

BOTSWANA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

BWP

963,00

83,55

139,25

222,80

10,45

 

BRAZILIE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

BRL

291,00

30,85

51,40

82,25

3,85

 
 

BRASILIA

01-07-2023

BRL

512,00

36,15

60,30

96,45

4,50

 
 

RIO DE JANEIRO

01-07-2023

BRL

670,00

39,80

66,35

106,15

4,95

 
 

SAO PAULO

01-07-2023

BRL

452,00

36,15

60,30

96,45

4,50

 

BRUNEI

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

USD

120,00

7,75

12,95

20,70

0,95

 

BULGARIJE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BURGAS PLOVDIV ST.ZAGORA VARNA

01-07-2023

BGN

93,00

8,40

14,00

22,40

1,05

 
 

ELDERS

01-07-2023

BGN

74,00

7,20

12,00

19,25

0,90

 
 

SOFIA

01-07-2023

BGN

219,00

14,20

23,70

37,90

1,80

 

BURKINA FASO

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

77,00

5,20

8,65

13,85

0,65

 

BURUNDI

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BUJUMBURA

01-07-2023

USD

141,00

11,75

19,55

31,25

1,45

 
 

ELDERS

01-07-2023

USD

21,00

8,20

13,65

21,80

1,00

 

CAMBODJA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

34,00

3,10

5,15

8,20

0,40

 

CANADA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

CAD

248,00

15,40

25,65

41,00

1,90

 
 

MONTREAL

01-07-2023

CAD

320,00

19,00

31,70

50,70

2,40

 
 

OTTAWA

01-07-2023

CAD

351,00

20,85

34,80

55,65

2,60

 
 

TORONTO

01-07-2023

CAD

367,00

19,10

31,80

50,85

2,40

 
 

CALGARY

01-07-2023

CAD

265,00

15,75

26,20

41,95

1,95

 
 

VANCOUVER

01-07-2023

CAD

362,00

19,65

32,80

52,45

2,45

 

CENTRAAL AFRIKA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BANGUI

01-07-2023

USD

91,00

11,30

18,80

30,10

1,40

 
 

ELDERS

01-07-2023

USD

18,00

4,70

7,85

12,55

0,60

 

CHAD

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

59,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 
 

NDJAMENA

01-07-2023

USD

94,00

7,25

12,05

19,30

0,90

 

CHILI

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

139,00

11,55

19,25

30,75

1,45

 
 

SANTIAGO

01-07-2023

USD

158,00

11,60

19,35

30,95

1,45

 

CHINA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

CNY

605,00

52,45

87,45

139,90

6,55

 
 

BEIJING

01-07-2023

CNY

1.000,00

70,60

117,70

188,30

8,85

 
 

SHANGHAI

01-07-2023

CNY

1.116,00

82,15

136,90

219,05

10,25

 

COLOMBIA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BOGOTA

01-07-2023

USD

83,00

2,75

4,55

7,30

0,35

 
 

CARTAGENA

01-07-2023

USD

80,00

2,80

4,65

7,40

0,35

 
 

ELDERS

01-07-2023

USD

40,00

2,40

4,00

6,40

0,30

 

COMOREN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

96,00

11,00

18,30

29,30

1,35

 
 

MORONI

01-07-2023

USD

132,00

14,00

23,35

37,35

1,75

 

CONGO

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

84,00

4,75

7,95

12,70

0,60

 

CONGO DEM. REP

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

82,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 
 

KINSHASA

01-07-2023

USD

134,00

10,70

17,85

28,55

1,35

 

COSTA RICA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

88,00

6,20

10,35

16,55

0,80

 
 

LIMON

01-07-2023

USD

136,00

13,35

22,25

35,55

1,65

 
 

SAN JOSE

01-07-2023

USD

136,00

10,45

17,45

27,90

1,30

 

CUBA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

66,00

4,85

8,10

12,95

0,60

 

CURACAO

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

15-04-2023

ANG

292,00

26,35

43,90

70,20

3,30

 
 

ALLE GEBIEDEN

16-12-2023

ANG

336,00

26,90

44,80

71,70

3,35

 

CYPRUS

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

EUR

84,00

8,25

13,75

22,00

1,05

 

DENEMARKEN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

DKK

1.454,00

121,05

201,75

322,80

15,15

 

DJIBOUTI

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

DJIBOUTI

01-07-2023

DJF

21.505,00

1.942,00

3.237,00

5.180,00

243,00

 
 

DJIBOUTI (KEMPINSKI & SHERATON

01-07-2023

DJF

54.672,00

2.840,00

4.734,00

7.574,00

355,00

 
 

ELDERS

01-07-2023

DJF

12.648,00

856,00

1.426,00

2.282,00

107,00

 

DOMINICA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

USD

380,00

15,50

25,85

41,35

1,95

 

DOMINICAANSE REP.

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

DOP

1.707,00

249,80

416,35

666,20

31,25

 
 

SANTO DOMINGO

01-07-2023

DOP

7.392,00

641,20

1.068,65

1.709,90

80,15

 

DUITSLAND

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BERLIJN

01-07-2023

EUR

156,00

13,50

22,50

36,00

1,70

 
 

BONN

01-07-2023

EUR

133,00

14,70

24,45

39,15

1,85

 
 

ELDERS

01-07-2023

EUR

120,00

11,75

19,55

31,25

1,45

 
 

FRANKFURT A/M

01-07-2023

EUR

202,00

17,55

29,25

46,75

2,20

 
 

HAMBURG

01-07-2023

EUR

202,00

17,55

29,25

46,75

2,20

 
 

MUNCHEN

01-07-2023

EUR

136,00

11,75

19,60

31,35

1,45

 

ECUADOR

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

71,00

6,65

11,10

17,75

0,85

 
 

GUAYAQUIL

01-07-2023

USD

121,00

11,85

19,70

31,55

1,50

 

EGYPTE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

CAIRO

01-07-2023

EGP

5.646,00

415,55

692,60

1.108,10

51,95

 
 

ELDERS

01-07-2023

EGP

4.417,00

180,35

300,55

480,90

22,55

 

EL SALVADOR

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

76,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 
 

SAN SALVADOR

01-07-2023

USD

132,00

11,40

19,05

30,45

1,45

 

ESTLAND

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

EUR

104,00

13,95

23,30

37,25

1,75

 

ETHIOPIE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ADDIS ABEBA

01-07-2023

ETB

7.345,00

436,65

727,70

1.164,35

54,60

 
 

ADDIS ABEBA (HILTON)

01-07-2023

ETB

12.033,00

780,20

1.300,35

2.080,50

97,50

 
 

ELDERS

01-07-2023

ETB

2.125,00

208,05

346,80

554,85

26,00

 

FILIPPIJNEN

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

72,00

4,25

7,10

11,35

0,55

 

FINLAND

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

EUR

158,00

12,65

21,10

33,75

1,60

 
 

HELSINKI

01-07-2023

EUR

173,00

14,45

24,05

38,50

1,80

 

FRANKRIJK

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

EUR

194,00

14,85

24,75

39,60

1,85

 
 

PARIJS

01-07-2023

EUR

219,00

14,80

24,70

39,50

1,85

 

FRANS GUYANA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

CAYENNE

01-07-2023

EUR

121,00

11,40

18,95

30,35

1,40

 
 

ELDERS

01-07-2023

EUR

121,00

11,40

18,95

30,35

1,40

 

GABON

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

68,00

6,40

10,65

17,05

0,80

 
 

LIBREVILLE

01-07-2023

USD

152,00

9,45

15,75

25,20

1,20

 

GAMBIA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

BANJUL

01-07-2023

USD

136,00

6,45

10,70

17,15

0,80

 
 

ELDERS

01-07-2023

USD

29,00

1,90

3,15

5,00

0,25

 

GEORGIE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

GEL

226,00

18,05

30,05

48,10

2,25

 
 

TBILISI

01-07-2023

GEL

275,00

24,85

41,40

66,25

3,10

 

GHANA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ACCRA

01-07-2023

USD

184,00

12,95

21,60

34,55

1,60

 
 

ELDERS

01-07-2023

USD

120,00

9,25

15,40

24,60

1,15

 

GIBRALTAR

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

USD

119,00

7,70

12,85

20,60

0,95

 

GRENADA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

16-04-2023

USD

222,00

9,05

15,10

24,15

1,15

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-12-2023

USD

269,00

9,90

16,50

26,40

1,25

 

GRIEKENLAND

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ATHENE

01-07-2023

EUR

139,00

12,10

20,15

32,25

1,50

 
 

ELDERS

01-07-2023

EUR

86,00

7,80

13,00

20,80

0,95

 

GROENLAND

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

USD

257,00

21,40

35,70

57,10

2,70

 

GUADELOUPE

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

EUR

121,00

11,40

18,95

30,35

1,40

 

GUAM

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-07-2023

USD

152,00

12,65

21,05

33,65

1,60

 

GUATEMALA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

                   
 

ELDERS

01-07-2023

USD

39,00

4,65

7,75

12,40

0,60

 

GUINEA

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT