Regeling paramedische zorg

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling paramedische zorg

Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van registratie-, declaratie, en transparantievoorschriften.

1. Begripsbepalingen

 • Consument Een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

 • Declaratie Het tarief of de tarieven die in rekening zijn gebracht voor een geleverde (deel)prestatie of (deel)prestaties aan de consument dan wel aan de ziektekostenverzekeraar van de betreffende consument.

 • Audit-trail Zodanige vastlegging van gegevens dat het spoor van basisgegeven naar eindgegeven en omgekeerd achteraf door een externe accountant of, afhankelijk van de aard van de gegevens, door de NZa en de zorgverzekeraar kan worden gevolgd en gecontroleerd.

2. Doel

Het doel van deze nadere regel is om registratie-, declaratie,- en transparantievoorschriften te stellen die een zorgaanbieder in acht moet nemen bij het leveren van prestaties van de onder artikel 3 van deze regeling genoemde zorg.

3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die de volgende zorg leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw):

 • extramurale diëtetische zorg;

 • ergotherapeutische zorg;

 • fysiotherapeutische zorg;

 • logopedische zorg;

 • oefentherapeutische zorg.

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze regeling van toepassing op personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of op personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG, voor zover voornoemde categorieën personen handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van zorg als omschreven in de vorige zin uitvoeren of verantwoordelijk zijn voor dergelijke door anderen uitgevoerde handelingen of werkzaamheden.

Voor zover sprake is van oefentherapeutische of fysiotherapeutische zorg, is deze regeling niet van toepassing op instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 2, 3, 10 en 12 tot en met 24 van het Uitvoeringsbesluit WTZi.

4. Registratievoorschriften

 • 1. De registratie van de prestaties en tarieven in de administratie van de zorgaanbieder is volledig, juist en actueel.

 • 2. De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op juistheid te controleren.

5. Declaratievoorschriften

Een declaratie van de zorgaanbieder aan de patiënt/verzekeraar vindt plaats op patiëntniveau en vermeldt minimaal de navolgende gegevens:

 • a. de naam, geboortedatum, adres- en woonplaatsgegevens en het burgerservicenummer3 van de patiënt;

 • b. de geleverde prestaties(s);

 • c. het aantal geleverde eenheden van de prestatie(s);

 • d. het tarief per prestatie en het totaalbedrag;

 • e. de datum of data waarop de prestatie(s) is/zijn geleverd;

 • f. de declaratiecode;

 • g. de AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie declareert;

6. Transparantievoorschriften

 • 1. De zorgaanbieder informeert de consument tijdig en zorgvuldig over de tarieven die zij voor de prestaties in rekening brengt.

 • 2. Een zorgaanbieder, welke zorg levert zoals onder artikel 3 van deze regeling is beschreven en die één of meer prestaties levert aan consument(en) waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder, maakt een standaardprijslijst bekend.

 • 3. De standaardprijslijst voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. de standaardprijslijst vermeldt alle prestaties waarvoor de betreffende zorgaanbieder een tarief in rekening kan brengen bij de consument. Hiertoe vermeldt de zorgaanbieder de titel van de prestatiebeschrijving op zijn standaardprijslijst;

  • b. de standaardprijslijst vermeldt per prestatie welk tarief of welke tarieven in rekening wordt of worden gebracht;

  • c. de standaardprijslijst vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle tarieven op de standaardprijslijst;

  • d. indien een zorgaanbieder voor één prestatie meerdere tarieven hanteert, motiveert hij het verschil;

  • e. de standaardprijslijst vermeldt voor welke consumenten de standaardprijslijst van toepassing is door het weergeven van de volgende zin: “Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet-verzekerde consumenten. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden”;

  • f. het is voor consumenten mogelijk om voor aanvang van de behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze kennis te nemen van de standaardprijslijst;

  • g. de standaardprijslijst hangt op een voor consumenten duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder;

  • h. desgevraagd stelt de zorgaanbieder consumenten via de telefoon op de hoogte van de tarieven, zoals genoemd op de standaardprijslijst;

  • i. desgevraagd doet de zorgaanbieder consumenten binnen twee werkdagen per post dan wel digitaal de standaardprijslijst toekomen.

7. Verplichting

De verplichtingen als genoemd in deze nadere regel zijn van toepassing op het moment dat sprake is van levering van de prestatie(s) genoemd in de onderliggende beleidsregels voor paramedische zorg.

8. Verantwoordelijkheid

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de in deze regeling genoemde bepalingen.

Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

Indien een zorgaanbieder in een personenvennootschap werkzaam is en niet zelf de tarieven bepaalt of in rekening brengt, draagt de personenvennootschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

9. Intrekking oude regel(s)

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze Regeling paramedische zorg worden de volgende regelingen ingetrokken: ‘Regeling Standaardprijslijst fysiotherapie’, met kenmerk CU/NR-704, Regeling ‘standaardprijslijst oefentherapie’, met kenmerk CV/NR-100.077 en Regeling Standaardprijslijst Extramurale Dieetadvisering, met kenmerk CV/NR-100.089.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze Regeling paramedische zorg, wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Regeling paramedische zorg, met kenmerk NR/REG-1811, ingetrokken.

10. Toepasselijkheid voorgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorgaande regeling

De regelingen ‘Regeling standaardprijslijst fysiotherapeuten’, met kenmerk CU/NR-704, ‘Regeling Standaardprijslijst oefentherapie’, met kenmerk CV/NR-100.077 en ‘Regeling Standaardprijslijst extramurale dieetadvisering’, met kenmerk CV/NR-100.089, blijven van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regelingen vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2o, van de Wmg.

  ^ [1]
 2. Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef en eerste lid, onderdeel c, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

  ^ [2]
 3. Indien Burgerservicenummer niet beschikbaar is, dan wordt het identificatienummer verzekerde geregistreerd.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina