Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond NFP II, MSP II en NICHE II)

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 15-07-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juli 2017, nr. MINBUZA-2017.840278, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiering op grand van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond Netherlands Fellowships Programm, II (NFP II), MENA (Middle-East North-Africa) Scholarship programme II (MSP II), MSP Syrie programma en Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education II (NICHE II)

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6, 7 en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017 een subsidieplafond € 0,00 met betrekking tot het Netherlands Fellowships Programme II (NFP II), het MENA (Middle-East North-Africa) Scholarship programme II (MSP II), het MENA (Middle-East North-Africa) scholarship programme/Syrie (MSP Syrie) programma en het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education II (NICHE II).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal in de Staatscourant warden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken

en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens dezen,

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

A.C.C. Rebergen

Terug naar begin van de pagina