Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft 2017

[Regeling vervallen per 28-08-2017.]
Geldend van 12-07-2017 t/m 27-08-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 7 juli 2017, nr. 17086664, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft. Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft, 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2017]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Curatio ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2017]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 28 augustus 2017

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de biologische teelt van appel en peer tegen schurft 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Curatio (werkzame stof kalkzwavel, 380 g/l)

[Vervallen per 28-08-2017]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 28-08-2017]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied

Type

toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter/kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Appel

(biologische teelt)

Gewasbehandeling tot einde bloei

Schurft1

1,6 %

16 L

3

108 L

per 12 maanden

5

Gewasbehandeling na de bloei

1,2 %

12 L

5

30

Peer

(biologische teelt)

Gewasbehandeling tot einde bloei

Schurft2

1,6 %

16 L

3

108 L

per 12 maanden

5

Gewasbehandeling na de bloei

1,2 %

12 L

5

30

1Venturia inaequalis

2Venturia pyrina

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 28-08-2017]

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische geleedpotigen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in de eerste 20 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van:

Vóór 1 mei:

  • Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens.

  • KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens.

Vanaf 1 mei:

  • een tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens, of

  • Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens, of,

  • minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens, of,

  • KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens, of,

  • Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand laag in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelsgrens.

  • KWH Mistral VLBS met minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met ventilatorstand laag.

Terug naar begin van de pagina