Regeling ‘Transparantie contracteerproces Wlz’

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling ‘Transparantie contracteerproces Wlz’

Grondslag

Gelet op artikel 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van transparantie rondom het contracteerproces.

1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Overeenkomst: Door het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop Wlz-verzekerden aanspraak hebben op grond van de artikelen 3.1.1 en 3.1.2 van de Wet langdurige zorg (Wlz), de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven.

  • Zorgkantoorregio: De regio waarvoor een Wlz-uitvoerder op grond van artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz is aangewezen.

2. Doel van de regeling

Deze regeling beoogt:

  • dat het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder voorafgaand aan de zorginkooponderhandelingen aan de zorgaanbieders in de zorgkantoorregio inzichtelijk maakt volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt;

  • dat het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder voorafgaand aan de indiening van de aanvragen budget/tarieven aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten de som bekend maakt van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.

3. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als bedoeld in de Wlz en die zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Wlz.

Deze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijk persoon, indien en voor zover deze persoon één of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wlz.

Deze regeling is voor wat betreft de prestatie huishoudelijke hulp tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij een dienst leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt).1

Deze regeling is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, Wlz.

4. Transparantie van modellen van overeenkomsten

Een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder maakt voorafgaand aan de (zorginkoop)onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.

5. Transparantie financieel beslag overeenkomsten

Een zorgkantoor/Wlz-uitvoerder maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de aanvragen budget/tarieven de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.

7. Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De regeling ‘Transparantie contracteerproces Wlz’, met kenmerk

NR/REG-1727a, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

De Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

  1. Onder voorbehoud van een toekomstige wetswijziging waarbij de Wet langdurige zorg met terugwerkende kracht tot en met (ten minste) 1 april 2017 wordt gewijzigd in die zin dat de aanspraak schoonmaak als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, wordt aangepast naar huishoudelijke hulp.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina