Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel 1

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

  • a. het tijdelijk ter beschikking stellen van vastgoed c.q. opvangplaatsen in de Bijlmerbajes door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers ten behoeve van het (doen) realiseren en exploiteren van een pop-up-hotel;

  • b. economische activiteiten welke direct verband houden met de activiteit als bedoel onder sub a;

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 22 juni 2017

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Naar boven