Tijdelijke regeling experiment meertalige dagopvang

[Regeling vervalt per 01-07-2023.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2017, nr. 2017-0000100455, tot vaststelling van een tijdelijke regeling in verband met het experiment met meertaligheid in de dagopvang en het peuterspeelzaalwerk (Tijdelijke regeling experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk)

Artikel 2

Indien meer dan 20 kindercentra in aanmerking komen voor deelname aan het experiment, worden de volgende selectiecriteria achtereenvolgens toegepast:

  • a. spreiding naar taal, waarbij gestreefd wordt naar een gelijke verdeling over de Duitse, Engelse en Franse taal;

  • b. geografische spreiding, waarbij gestreefd wordt naar een deelnemer uit elke provincie;

  • c. spreiding naar houder van het kindercentrum, waarbij gestreefd wordt na een zo groot mogelijk aantal verschillende houders;

  • d. de volgorde van ontvangst van de aanvraag.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017 en vervalt met ingang van 1 juli 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina