Wijzigingsbesluit Reglement Dienst Buitenlandse Zaken enz. (toetreding ambtelijke [...] Ministerie van Buitenlandse Zaken tot topmanagementgroep)

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Besluit van 30 mei 2017, houdende wijziging van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met de toetreding van de ambtelijke leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken tot de topmanagementgroep

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 11 april 2017, nr. 2017.493345;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 mei 2017, nr. W02.17.019/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 15 mei 2017, nr. 2017-652589;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

De ambtenaar van de Dienst Buitenlandse Zaken die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds binnen of buiten die dienst is benoemd in een functie als genoemd in de regeling, bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, wordt met ingang van die datum geacht te zijn aangesteld als lid van de topmanagementgroep, bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, van dat reglement overeenkomstig artikel 7, derde lid, van dat reglement en geacht in die functie te zijn benoemd voor de resterende duur van de periode waarvoor hij in deze functie is benoemd.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 30 mei 2017

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken,

A.G. Koenders

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina