Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 20-03-2023.
Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2017, nr. 2017-0000097201, tot vaststelling van de regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag en wijziging van enkele ministeriële regelingen (Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag)

Artikel 2

Indien de normale arbeidsduur, bedoeld in artikel 12, derde lid, van de wet niet is vastgesteld in een aantal uren per week, wordt voor de vaststelling van de in dat lid bedoelde maximale arbeidsduur per week uitgegaan van de volgende herleidingregels:

  • a. indien de normale arbeidsduur is bepaald in een aantal uren per kalenderjaar, wordt een kalenderjaar bepaald op 52 weken;

  • b. indien de normale arbeidsduur is bepaald in een aantal uren per maand, wordt een maand bepaald op 4 1/3 weken.

Artikel 3

Als werkzaamheden als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de wet worden aangewezen:

  • a. het bezorgen van dagbladen en gerelateerde uitgeefproducten bij abonnees of losse verkooppunten, met uitzondering van nabezorging;

  • b. het bezorgen van ongeadresseerd (reclame)drukwerk of huis-aan-huisbladen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juni 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven