Regeling vaststelling rijksbijdrage kosten heffingskortingen 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 07-11-2017 t/m 31-12-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2017, 2017-0000089013, tot vaststelling van de rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Geraamde kosten voor heffingskortingen

[Vervallen per 01-01-2018]

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor het jaar 2017 bedragen: € 42.222.200.000.

Artikel 2. Rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen per fonds

[Vervallen per 01-01-2018]

Met de toepassing van de formule, bedoeld in artikel 15 van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedraagt de rijksbijdrage in de kosten van de heffingskortingen per fonds voor het jaar 2017:

  • a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: € 2.114.100.000;

  • b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: € 0;

  • c. ten gunste van het Fonds langdurige zorg: € 3.516.700.000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juni 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina