Besluit algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 21-06-2017 t/m heden

Besluit van 7 juni 2017, houdende regels omtrent de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte (Besluit toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2017, kenmerk 949043-148746-WJZ;

Gelet op artikel 2a, tweede lid, van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 april 2017, no. W13.17.0030/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juni 2017, kenmerk 949036-148746-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

 • 1 Onze Minister bevordert binnen de sectoren van de verschillende terreinen waarop de wet van toepassing is de totstandkoming van actieplannen ter uitvoering van artikel 2a van de wet.

 • 2 Onze Minister bevordert dat bij het opstellen van de actieplannen representatieve organisaties van personen met een handicap of chronische ziekte worden betrokken.

 • 3 Representatieve organisaties van personen met een handicap of chronische ziekte kunnen op verzoek van Onze Minister of uit eigen beweging, aan Onze Minister informatie verschaffen over de uitvoering van het eerste lid.

Artikel 3

 • 1 In een actieplan wordt beschreven op welke wijze een sector werkt aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte.

 • 2 Daartoe bevat een actieplan in elk geval de volgende elementen:

  • a. maatregelen voor de korte en lange termijn, voorzien van een planning voor de realisatie;

  • b. de wijze waarop degenen binnen de sector tot wie het verbod van onderscheid zich richt overgaan tot realisatie van het actieplan.

 • 3 De maatregelen, bedoeld in het tweede lid, onder a, zijn erop gericht personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te verlenen tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie en communicatie en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek.

Artikel 4

De actieplannen worden toegestuurd aan Onze Minister, binnen een door Onze Minister te bepalen redelijke termijn na overleg met de betrokken sectoren.

Artikel 5

 • 1 Onze Minister monitort de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid als bedoeld in artikel 2a van de wet, de totstandkoming en uitvoering van de actieplannen en de kosten die daarmee gemoeid zijn, en stuurt hierover jaarlijks een verslag aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

 • 2 Onze Minister besteedt in het verslag in elk geval aandacht aan de vraag of dit besluit aanpassing behoeft.

Artikel 6

 • 1 De in artikel 2a van de wet bedoelde geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid houdt in dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt in elk geval verplicht is tot het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en gaandeweg zorg te dragen voor de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat voor hem een onevenredige belasting vormt.

 • 2 Onder een voorziening van eenvoudige aard wordt verstaan: een voorziening die op weinig ingrijpende wijze en zonder of met weinig kosten tot stand kan worden gebracht.

Artikel 7

Bij de beoordeling of sprake is van een onevenredige belasting als bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de wet wordt in het bijzonder rekening gehouden met:

 • a. de omvang, de middelen en de aard van de organisatie of onderneming;

 • b. de geraamde kosten;

 • c. het geraamde nut voor personen met een handicap of chronische ziekte in het algemeen, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van de relevante goederen en diensten en met de frequentie en de duur van de relatie met de verkoper of dienstverlener;

 • d. de levensduur van de infrastructuur en de voorwerpen die voor de verlening van een dienst worden gebruikt;

 • e. de historische, culturele, artistieke of architectonische waarde van het roerend of onroerend goed in kwestie; en

 • f. de veiligheid en de uitvoerbaarheid van de voorzieningen in kwestie.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 7 juni 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Uitgegeven de twintigste juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Naar boven