Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 juni 2017, nr. WJZ/17054106, houdende vaststelling van de vergoeding voor kosten hercontroles Metrologiewet (Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Besluit kosten hercontroles Metrologiewet;

Besluit:

Artikel 1

Ter vergoeding van de kosten van een hercontrole worden de volgende bedragen in rekening gebracht bij degene ten behoeve van wie deze werkzaamheden worden verricht:

  • a. een bedrag dat wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, bedoeld in bijlage I als bepaald in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn voor de kosten van een fysieke of digitale inspectie en de daaraan verbonden administratiewerkzaamheden;

  • b. een vast bedrag van € 90 voor de voorrijkosten ten behoeve van een fysieke inspectie;

  • c. de werkelijke kosten van uitbesteding van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van een hercontrole in het kader van markttoezicht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juni 2017

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage I. behorend bij artikel 1, onder a, van de Regeling vergoeding kosten hercontroles Metrologiewet

Tarieven personeel (in €):

salarisschaal volgens CAO

VERGOEDINGEN PER MANUUR

1 tot en met 5

100

6 tot en met 8

107

9 tot en met 11

122

12 tot en met 14

143

15 en hoger

167

Terug naar begin van de pagina