Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Wet bescherming persoonsgegevens BES 2017

Geldend van 17-06-2017 t/m heden

Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Wet bescherming persoonsgegevens BES 2017

Artikel 1

  • 2 De functionaris, genoemd in het eerste lid, kan met betrekking tot het nemen van beslissingen als bedoeld in het eerste lid van dit besluit ondermandaat verlenen aan door hem aan te wijzen medewerkers van de Belastingdienst.

  • 3 De functionaris, genoemd in het eerste lid, en de medewerkers, bedoeld in het tweede lid, oefenen de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, onderscheidenlijk tweede lid, niet uit voor zover de afhandeling uitdrukkelijk is voorbehouden door een hogergeplaatste functionaris dan wel de afhandeling door een hogergeplaatste functionaris noodzakelijk of gewenst is.

Artikel 2

  • 1 De functionaris, genoemd in artikel 1, eerste lid, is gemachtigd tot de behandeling van procedures bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba inzake besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid.

  • 2 De functionaris, genoemd in het eerste lid, is bevoegd aan onder hem ressorterende ambtenaren ondermachtiging te verlenen tot de behandeling van procedures bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  • 3 Indien na de procedure als bedoeld in het eerste lid hoger beroep wordt ingesteld, dan wel de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg mogelijk aanleiding geeft tot het instellen van hoger beroep, wordt het desbetreffende dossier ter verdere afdoening overgedragen aan het cluster Bedrijf / Juridische zaken van het directoraat-generaal Belastingdienst.

Artikel 3

De ondertekening door de functionaris, genoemd in artikel 1, eerste lid, en de medewerkers, bedoeld in artikel 1, tweede lid, zal luiden als volgt:

De Minister van Financiën,

namens deze,

<handtekening>

[naam],

[functie van de (onder)gemandateerde functionaris of medewerker]

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Wet bescherming persoonsgegevens BES 2017

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur-generaal Belastingdienst,

J.J.M. Uijlenbroek

Terug naar begin van de pagina