Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Geraadpleegd op 26-06-2024.
Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Besluit van 19 mei 2017 tot wijziging van het Besluit detectie radioactief besmet schroot, het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, het Besluit OM-afdoening, het Besluit registratie, splijtstoffen en ertsen, het Besluit stralingsbescherming, het Besluit van 18 december 2012 tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming en enkele andere besluiten in verband met de vereenvoudiging van de wettelijke regels en de vermindering van administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten, het Besluit vergoedingen Kernenergiewet, het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen, het Geheimhoudingsbesluit Kernenergiewet en het Vrijstellingsbesluit defensie Kernenergiewet in verband met de Wet tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Stb. 2016, 180) (Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst, van 10 januari 2017 nr. IenM/BSK-2016/308532, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 13, tweede lid, 14, tweede lid, 15c, derde lid, 16, eerste lid, 21, eerste, tweede en derde lid, 29, eerste lid, 31, eerste lid, 32, eerste lid, 34, eerste lid, 38a, eerste lid, 67, eerste lid, 68, 69, eerste, tweede en zesde lid, 73, 74 en 75, eerste lid, van de Kernenergiewet en artikel 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 februari 2017, nr. W14.17.0006/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 mei 2017, nr. IenM/BSK-2017/99077, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit stralingsbescherming enz. (vereenvoudiging wettelijke regels en vermindering administratieve lasten voor ondernemingen die met ioniserende straling werken en herstel van enkele wetstechnische gebreken en leemten).]

Artikel XII

  • 1 Besluiten genomen op grond van bevoegdheden die na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aan de Autoriteit zijn toegekend, worden vanaf dat tijdstip aangemerkt als besluiten van de Autoriteit.

  • 2 De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen van en bezwaren tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid zijn met ingang van dat tijdstip van rechtswege aanhangig bij de Autoriteit.

  • 3 In bestuursrechtelijke rechtsgedingen inzake besluiten als bedoeld in het eerste lid treedt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit de Autoriteit in de plaats van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

  • 4 Voor zover aan een beschikking genomen op grond van bevoegdheden die na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aan de Autoriteit zijn toegekend, voorschriften zijn verbonden en in deze voorschriften het bevoegd gezag wordt vermeld, wordt de Autoriteit met ingang van dat tijdstip aangemerkt als het bevoegd gezag.

  • 5 Verplichtingen jegens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit volledig zijn vervuld en welke met ingang van dat tijdstip jegens de Autoriteit moeten worden vervuld, worden met ingang van dat tijdstip aangemerkt als verplichtingen, vervuld jegens de Autoriteit.

Artikel XIII

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XIV

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 mei 2017

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de dertiende juni 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie,

S.A. Blok

Naar boven