Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van komkommer op substraat tegen Pythium, 2017

[Regeling vervallen per 28-09-2017.]
Geldend van 01-06-2017 t/m 27-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 juni 2017, nr. 17085070 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de bedekte teelt van komkommer op substraat tegen Pythium (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van komkommer op substraat tegen Pythium, 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2017]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van AATerra ME ter bescherming van de bedekte teelt van komkommer op substraat tegen Pythium.

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2017]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2017]

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017 en vervalt op 28 september 2017.

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van komkommer op substraat tegen Pythium, 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage : Wettelijk gebruiksvoorschrift AATerra ME (Etridiazool, 700 g/l)

[Vervallen per 28-09-2017]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 28-09-2017]

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een druppelbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

[Vervallen per 28-09-2017]

Toepassingsgebied

Te bestrijden organismen

Dosering middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Komkommer (bedekte substraatteelt)

Pythium¹

0,4 l/ha

2

14

14 dagen na toepassen op het substraat*

¹ Pythium (Pythium spp.)

* Toepassing vindt middels een druppelbehandeling plaats in het substraat, waarin zich nog wortels van de oude planten bevinden, nadat het oude gewas is weggehaald. Tot 14 dagen na de laatste toepassing op het substraat mogen geoogste komkommers, afkomstig van de opvolgende teelt op dezelfde substraatmatten, niet voor dierlijke voeding of menselijke consumptie worden aangewend.

Overige toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 28-09-2017]

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof etridiazole. Etridiazole behoort tot de groep heteroaromaten. De FRAC code is 14. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Draag handschoenen tijdens mengen en laden.

Terug naar begin van de pagina