Wijzigingsregeling Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, enz. [...] Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Regeling van de Ministers van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juni 2017, nr. IENM/BSK-2016/229044, tot wijziging van de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen, de Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen, de Regeling detectie radioactief besmet schroot, de Regeling implementatie richtlijn nr. 2009/71/Euratom inzake nucleaire veiligheid, de Regeling nucleaire drukapparatuur, de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014, de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen en de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ in verband met de Wet tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Stb. 2016, 180)

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Regeling implementatie richtlijn nr. 2009/71/Euratom inzake nucleaire veiligheid.]

Artikel XI

  • 1 Besluiten genomen vòòr het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling waarvoor op grond van deze regeling de bevoegdheid aan de Autoriteit is toegekend, worden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aangemerkt als besluiten van de Autoriteit.

  • 2 De op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aanhangige aanvragen om beschikkingen waarvan de bevoegdheid met ingang van de inwerkingtreding van deze regeling aan de Autoriteit is toegekend, worden vanaf dat tijdstip aanhangig bij de Autoriteit.

  • 3 Bezwaren tegen besluiten als bedoeld in het eerste lid zijn met ingang van dat tijdstip van rechtswege aanhangig bij de Autoriteit.

  • 4 In bestuursrechtelijke rechtsgedingen inzake besluiten als bedoeld in het eerste lid treedt met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling de Autoriteit in de plaats van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

  • 5 Voor zover aan een beschikking genomen op grond van bevoegdheden die na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling aan de Autoriteit zijn toegekend, voorschriften zijn verbonden en in deze voorschriften het bevoegd gezag wordt vermeld, wordt de Autoriteit met ingang van dat tijdstip aangemerkt als het bevoegd gezag.

  • 6 Verplichtingen jegens de Minister van Infrastructuur en Milieu die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling volledig zijn vervuld en die met ingang van dat tijdstip jegens de Autoriteit moeten worden vervuld, worden met ingang van dat tijdstip aangemerkt als verplichtingen, vervuld jegens de Autoriteit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven