Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging inzake Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 07-06-2017 t/m 30-06-2018

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging inzake Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

De voorzitter van de Raad van Bestuur van het CAK,

Gezien artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden van 15 februari 2017 (hierna: Besluit1), waarbij aan de voorzitter door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ingang van 1 maart 2017 mandaat, volmacht en machtiging is verleend voor het nemen van in dat artikel genoemde besluiten en het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden2;

Gezien artikel 3, onderdeel a, van het Besluit, waarbij aan de voorzitter door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ingang van 1 maart 2017 mandaat is verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2 van het Besluit;

Gezien artikel 3, onderdeel b, van het Besluit, waarbij aan de voorzitter door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met ingang van 1 maart 2017 machtiging is verleend voor de in dat artikelonderdeel bedoelde werkzaamheden ten behoeve van administratiefrechtelijke procedures;

Gezien de in artikel 5, lid 1, van het Besluit, gegeven toestemming, waarmee door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de bevoegdheid is gegeven aan de voorzitter om aan onder hem ressorterende functionarissen ondermandaat, volmacht en machtiging te verlenen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de aan hem in het Besluit toegekende bevoegdheden;

Besluit:

Artikel 1. definities

[Vervallen per 01-07-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. primaire- en herziene subsidiebesluiten/DAEB-overeenkomst

[Vervallen per 01-07-2018]

De voorzitter verleent ondermandaat, volmacht en machtiging

 • a. voor het ondertekenen van de overeenkomst strekkende tot het belasten van de zorgverlener met een DAEB;

 • b. voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten of daarop volgende herzieningsbesluiten in het kader van subsidies op grond van de Subsidieregeling, waartoe de voorzitter bevoegd is op grond van artikel 2 van het Besluit;

 • c. voor het ondertekenen van overige extern gerichte brieven en stukken, anders dan de DAEB, ter voorbereiding en uitvoering van de Subsidieregeling op het werkterrein zoals bedoeld in artikel 2 van het Besluit;

aan de manager ICB.

Artikel 3. afhandelen van bezwaarschriften

[Vervallen per 01-07-2018]

De voorzitter verleent ondermandaat, volmacht en machtiging op grond van artikel 3, onderdeel a, van het Besluit

 • voor het nemen van beslissingen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2;

 • voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikel bedoelde bezwaarbehandeling en uitvoering van de Subsidieregeling;

 • voor het vertegenwoordigen van de voorzitter in bestuursrechtelijke procedures en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het indienen van verweerschriften en instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

aan de manager B&B.

Artikel 4. afhandelen van beroepschriften

[Vervallen per 01-07-2018]

De voorzitter verleent ondermandaat, volmacht en machtiging op grond van artikel 3, onderdeel b, van het Besluit

 • voor het vertegenwoordigen van de voorzitter in bestuursrechtelijke procedures en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het indienen van verweerschriften en instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;

aan de manager B&B.

Artikel 5. verder ondermandaat

[Vervallen per 01-07-2018]

De voorzitter staat toe dat de manager B&B verder ondermandaat en machtiging verleent aan onder de manager B&B ressorterende functionarissen voor de bevoegdheden die hij of zij op grond van dit mandaatbesluit heeft.

Artikel 6. informatie

[Vervallen per 01-07-2018]

De manager ICB en de manager B&B informeren de voorzitter desgevraagd, al dan niet periodiek, over de manier waarop zij invulling geven aan het verleende ondermandaat, de volmacht en machtiging.

Artikel 7. bekendmaking

[Vervallen per 01-07-2018]

 • 1 Dit besluit wordt bekendgemaakt via publicatie in de Staatscourant.

 • 2 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan de Raad van Bestuur en directie van het CAK, aan de afdeling Interne Controle van het CAK en aan degenen aan wie op grond van dit besluit sprake is van verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging.

Artikel 8. inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2018]

Dit besluit treedt na publicatie in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2017.

Den Haag, 26 mei 2017

E. van den Brink,

Voorzitter van de Raad van Bestuur CAK

 1. Stcrt. 2017, nr. 10603.

  ^ [1]
 2. Stcrt. 2017, nr. 10332.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina