Verzamelverordening 2016

Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Besluit van het college van afgevaardigden van 19 april 2017 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de periodieke actualisatie, de evaluatie civiele cassatie en de financiering van de ondersteuning van de tuchtrechtspraak (Verzamelverordening 2016)

Het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten;

gelet op artikelen 9c, tweede lid, 9j, derde lid, 28, tweede lid, van de Advocatenwet;

gelet op artikel 4:58, eerste lid, en artikel 4:77 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het voorstel van de algemene raad;

gezien het advies van de raad van advies;

gezien het advies van de adviescommissie regelgeving;

stelt de navolgende bepalingen vast:

Artikel II

De leden van de adviescommissie civiele cassatie die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I zitting hadden in de adviescommissie civiele cassatie, worden lid van de commissie cassatie vanaf het moment van inwerkingtreding van artikel I, met dien verstande dat de termijn waarvoor zij waren benoemd niet opnieuw aanvangt.

Terug naar begin van de pagina