Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-06-2019.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 15-05-2018 t/m heden

Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland,

gelet op artikel 4.3 en 4.4 van het Besluit Wfsv, de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 en de Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017,

heeft op 18 april 2017 besloten:

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder:

Artikel 2

Het Zorginstituut keert het ten behoeve van de SVB voorlopig vastgestelde en het definitief vastgestelde beheerskostenbudget voor het jaar 2017 uit met inachtneming van de Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015.

Artikel 3

Het Zorginstituut stelt in april 2017 een voorlopig beheerskostenbudget van 23,700 miljoen euro vast voor de SVB ter bepaling van de besteedbare middelen voor de beheerskosten ten laste van het Fonds langdurige zorg.

Artikel 4

  • 2 Het Zorginstituut betaalt het verschil tussen het bedrag van het definitief vastgestelde en het voorlopig vastgestelde beheerskostenbudget in geval van een positief saldo voor de SVB uit. Indien het verschil tot een negatief saldo voor de SVB leidt, vordert het Zorginstituut het verschil in.

Artikel 5

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze worden geplaatst, en werken terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Voorzitter Raad van Bestuur

A. Moerkamp

Naar boven