Tijdelijk mandaatbesluit pSG reorganisatie Eigenaarsadvisering en control Ministerie van Veiligheid en Justitie

[Regeling vervallen per 01-10-2017.]
Geldend van 31-05-2017 t/m 30-09-2017

Besluit van de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 19 mei 2017, kenmerk DP&O/17/2056862, houdende verlening van tijdelijk ondermandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Personeel en Organisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie inzake personele besluiten in verband met de reorganisatie Eigenaarsadvisering en control (Tijdelijk mandaatbesluit pSG reorganisatie Eigenaarsadvisering en control Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2017]

  • 2 De directeur Personeel en Organisatie maakt van het verleende ondermandaat slechts gebruik voor zover het besluiten betreft van ambtenaren binnen het reorganisatiebereik.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2017]

Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal blijft voorbehouden de bevoegdheid om beslissingen te nemen jegens functionarissen op managementfuncties van schaal 14 en hoger.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2017]

De directeur Personeel en Organisatie kan de op grond van dit besluit verleende bevoegdheden niet ondermandateren.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2017]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2017.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 september 2017, behoudens voor zover ten behoeve van het voeren van gerechtelijke procedures en het behandelen van klachten voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk mandaatbesluit pSG reorganisatie Eigenaarsadvisering en control Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De plaatsvervangend Secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

R.J. Barendse

Terug naar begin van de pagina