Tijdelijk mandaatbesluit SG reorganisatie Eigenaarsadvisering en control Ministerie van Veiligheid en Justitie

[Regeling vervallen per 01-10-2017.]
Geldend van 31-05-2017 t/m 30-09-2017

Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 18 mei 2017, kenmerk DP&O/17/2056864, houdende verlening van tijdelijk ondermandaat, volmacht en machtiging aan de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van het Veiligheid en Justitie inzake personele besluiten in verband met de reorganisatie Eigenaarsadvisering en control (Tijdelijk mandaatbesluit SG reorganisatie Eigenaarsadvisering en control Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2017]

  • 1 Van het ingevolge artikel 2 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 aan de secretaris-generaal verleende mandaat wordt ondermandaat verleend aan de plaatsvervangend secretaris-generaal voor de rechtspositionele besluiten ten aanzien van ambtenaren in verband met de reorganisatie Eigenaarsadvisering en control van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  • 2 De plaatsvervangend secretaris-generaal maakt van het verleende ondermandaat slechts gebruik voor zover het besluiten betreft van ambtenaren binnen het reorganisatiebereik van de in lid 1 genoemde reorganisatie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2017]

Besluiten inzake bevordering of verplaatsing van ambtenaren op managementfuncties in schaal 14 en hoger behoeven de instemming van het Centraal Loopbaanberaad van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2017]

Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt ondermandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaar, het voeren van gerechtelijke procedures en het behandelen van klachten voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 1 en2.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2017]

  • 1 De besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2017.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 september 2017, behoudens voor zover ten behoeve van het nemen van besluiten op bezwaar, het voeren van gerechtelijke procedures en het behandelen van klachten voor zover deze verband houden met de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1 en 2.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk mandaatbesluit SG reorganisatie Eigenaarsadvisering en control Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

S. Riedstra

Terug naar begin van de pagina