Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 mei 2017, nr. WJZ/17075503, houdende vaststelling van regels met betrekking tot de aanvraag en veiling van teruggekomen vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio (Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 8, 9 en 10 van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. aanvrager: degene die een aanvraag heeft ingediend;

 • b. activiteitsniveau: totaal aantal activiteitspunten waarover een deelnemer op een gegeven moment in de veiling kan beschikken en welk aantal de maximale biedbevoegdheid van die deelnemer bepaalt om actief te zijn of te blijven in de veiling;

 • c. activiteitspunt: aan een te veilen FM-vergunning op grond van artikel 3, derde lid, toegekend punt ten behoeve van het bepalen van het activiteitsniveau van een deelnemer;

 • d. bekendmakingsbesluit: besluit van de minister op grond van artikel 3.10, derde lid, van de wet, omtrent de keuze en het tijdstip van aanvang van de verdeling van de in dat besluit omschreven vergunning of vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio met toepassing van de procedure, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder f, van de wet;

 • e. beschikbare demografische ruimte: maximaal demografisch bereik minus het demografisch bereik van de vergunning of vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio, waarover degene die in aanmerking voor een FM-vergunning wil komen en een met diegene verbonden instelling ten tijde van zijn aanvraag beschikt, uitgaande van het demografisch bereik van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio zoals op de dag na inwerkingtreding van het bekendmakingsbesluit door de minister in de Staatscourant kenbaar is gemaakt;

 • f. bod: bieding, uitgebracht door een deelnemer via het elektronisch veilingsysteem van de minister en bevestigd door middel van dit elektronisch veilingsysteem;

 • g. deelnemer: aanvrager die toegelaten is tot de betrokken veiling;

 • h. FM-vergunning: vergunning voor niet-landelijke commerciële radio, die voor 31 augustus 2022 beschikbaar komt en ingevolge een bekendmakingsbesluit zal worden verdeeld;

 • i. maximaal demografisch bereik: maximaal demografisch bereik, bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003;

 • j. minister: minister van Economische Zaken;

 • k. rente: volgens actual/360 berekende rente op basis van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde Euro Overnight Index Average, minus 100 basispunten, met een minimum van 0%;

 • l. rondeprijs: minimaal te bieden bedrag, vastgesteld per FM-vergunning, per biedronde.

 • m. verbonden instelling: instelling die, ingevolge artikel 22 van het Mediabesluit 2008, met de aanvrager als één instelling wordt aangemerkt;

 • n. vergunning voor digitale radio-omroep: vergunning voor het gebruik van 1/18e deel van de capaciteit van het frequentieblok dat of één van de frequentieblokken die ingevolge nationale voetnoot HOL006 van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppeld is of zijn aan de FM-vergunning of FM-vergunningen;

 • o. vergunning voor niet-landelijke commerciële radio: vergunning voor frequentieruimte in de FM-band, aangewezen in artikel 7, tweede lid, van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003.

§ 2. Beschikbaarheid en aanvraag vergunningen

Artikel 2

 • 1 Aan een aanvrager wordt geen FM-vergunning verleend indien het demografisch bereik van die FM-vergunning de beschikbare demografische ruimte van de betrokken aanvrager overschrijdt.

 • 2 Aan een aanvrager wordt geen combinatie van FM-vergunningen verleend, indien het gezamenlijke demografische bereik van die combinatie van FM-vergunningen de beschikbare demografische ruimte van de aanvrager overschrijdt.

 • 3 Elke FM-vergunning komt overeen met 1 activiteitspunt. Een aanvrager kan over niet meer activiteitspunten beschikken dan het aantal dat overeenkomt met de grootst mogelijke combinatie van FM-vergunningen die voor een aanvrager mogelijk is binnen zijn beschikbare demografische ruimte.

Artikel 3

 • 1 Degene die voor een FM-vergunning in aanmerking wil komen, dient daartoe een aanvraag in.

 • 2 Een aanvraag wordt binnen de periode van vier weken, die aanvangt op de dag van aanvang van de procedure, vermeld in het betrokken bekendmakingsbesluit, per aangetekende post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het volgende adres en met de volgende adressering:

  Agentschap Telecom

  Ter attentie van: Projectteam uitgifte FM-vergunningen

  Emmasingel 1

  9726 AH Groningen

 • 3 De persoonlijke overhandiging, bedoeld in het tweede lid, vindt in de genoemde periode plaats op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tussen 13.30 uur en 16.00 uur. Bij persoonlijke overhandiging van de aanvraag wordt een bewijs van ontvangst afgegeven dat is voorzien van datum en tijdstip van ontvangst en ondertekening.

 • 4 In de aanvraag wordt, voor zover van toepassing, vermeld van welke vergunningen voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio in de FM-band de aanvrager en een met de aanvrager verbonden instelling reeds houder zijn. Daarbij vermeldt de aanvrager tevens zijn beschikbare demografische ruimte.

 • 5 In de aanvraag wordt vermeld op welk aantal FM-vergunningen de aanvraag betrekking heeft.

 • 6 De aanvraag heeft betrekking op het aantal activiteitspunten dat gelijk is aan het aantal FM-vergunningen waar de aanvraag ingevolge het vijfde lid betrekking op heeft.

 • 7 In de aanvraag wordt, ten behoeve van het vaststellen van de noodzaak van veilen overeenkomstig artikel 13, tweede lid, vermeld welke FM-vergunning of FM-vergunningen de aanvrager bij voorkeur wenst te verwerven, uitgaande van het aantal waar de aanvraag ingevolge het vijfde lid betrekking op heeft.

 • 8 In de aanvraag worden de namen vermeld van ten minste één en ten hoogste vier natuurlijke personen, die ieder voor zich zelfstandig bevoegd zijn om namens de aanvrager handelingen te verrichten gedurende de veilingprocedure en die daartoe beschikken over een rechtsgeldige en toereikende volmacht.

 • 9 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het in bijlage I opgenomen model en gaat, onverminderd de overigens in deze regeling gestelde eisen, vergezeld van de in dit model genoemde gegevens en bescheiden.

 • 10 Bij het invullen van de aanvraag neemt de aanvrager het bepaalde in artikel 2 in acht.

 • 11 De aanvraag is in de Nederlandse taal gesteld.

 • 12 Met de gegevens en bescheiden, bedoeld in het negende lid, worden gelijkgesteld zodanige gegevens en bescheiden, opgesteld krachtens het recht van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 13 De gegevens en bescheiden, bedoeld in het twaalfde lid, mogen in afwijking van het elfde lid, in een van de officiële talen van de Europese Unie of Europese Economische Ruimte worden gesteld. In dat geval worden die gegevens en bescheiden vergezeld van een Nederlandse vertaling van die gegevens en bescheiden.

 • 14 De aanvrager informeert de minister per aangetekende brief, die wordt geadresseerd op de in het tweede lid genoemde wijze, onverwijld over wijzigingen met betrekking tot de in bijlage I bedoelde gegevens en bescheiden.

Artikel 4

 • 1 Teneinde te kunnen voldoen aan het Nationaal Frequentieplan 2014 doet de aanvrager die een aanvraag doet voor een FM-vergunning, zijn aanvraag, bedoeld in artikel 3, vergezeld gaan van een aanvraag voor een vergunning voor digitale radio-omroep per FM-vergunning waar de aanvraag ingevolge artikel 3, vijfde lid, betrekking op heeft, onder de voorwaarde dat aan hem op grond van artikel 13 of artikel 26 een FM-vergunning wordt verleend.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend met gebruikmaking van het daartoe in bijlage I, onderdeel C, opgenomen model.

Artikel 5

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.18 van de wet, wijst de minister de aanvraag volledig af indien:

  • a. de aanvrager op grond van zijn beschikbare demografische ruimte geen van de FM-vergunningen kan verwerven;

  • b. niet is voldaan aan artikel 3, tweede lid.

 • 2 De aanvraag wordt gedeeltelijk geweigerd met betrekking tot een FM-vergunning waarvoor de betrokken aanvrager niet in aanmerking kan komen, omdat verlening daarvan in strijd zou komen met artikel 2, eerste lid.

 • 3 De aanvraag wordt gedeeltelijk geweigerd voor het aantal FM-vergunningen dat ingevolge het bepaalde in artikel 2 niet aan hem kan worden verleend. Het aantal activiteitspunten waar de aanvrager over kan beschikken, wordt met hetzelfde aantal verminderd. Bij deze gedeeltelijke afwijzing vermeldt de minister op welk aantal FM-vergunningen de aanvraag als gevolg van deze gedeeltelijke weigering betrekking heeft.

Artikel 6

 • 1 Een aanvrager verstrekt als zekerheid voor de betaling van het bod en teneinde te borgen dat de vergunning wordt verleend aan een financieel bestendige vergunninghouder een waarborgsom of een bankgarantie per FM-vergunning waar de aanvraag ingevolge artikel 3, vijfde lid, of, voor zover van toepassing, na toepassing van artikel 5, tweede of derde lid, betrekking op heeft, ter grootte van € 10.000,–.

 • 2 De waarborgsom wordt verstrekt voor de periode tot:

  • a. in geval van afwijzing van de aanvraag, het tijdstip van de afwijzing;

  • b. in geval van niet in behandeling nemen van de aanvraag, het tijdstip van het besluit om de aanvraag niet te behandelen;

  • c. in geval van toewijzing van de aanvraag, het tijdstip waarop het winnende bod als bedoeld in artikel 25, vierde lid, volledig is betaald.

 • 3 Een aanvrager zorgt ervoor dat uiterlijk op het in artikel 3, tweede lid, bedoelde tijdstip:

  • a. de waarborgsom is ontvangen op bankrekeningnummer 705001199, IBAN: NL41INGB0705001199, BIC: INGBNL2A, ten name van Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, onder vermelding van naam en nummer van het betrokken bekendmakingsbesluit, of

  • b. de bankgarantie, verstrekt volgens het model, bedoeld in bijlage II, is ontvangen op het in artikel 3, tweede lid, genoemde adres.

 • 4 In geval blijkt dat voor meer FM-vergunningen een waarborgsom is gestort dan het aantal waar de aanvraag na een gedeeltelijke weigering op grond van artikel 5, tweede of derde lid, betrekking op heeft, wordt het te hoog gestorte bedrag aan de betrokken aanvrager teruggestort uiterlijk twee weken na de gedeeltelijke weigering. De minister vergoedt aan de aanvrager rente over dat te hoog gestorte bedrag over de periode vanaf de dag na de dag dat de gedeeltelijke weigering op grond van artikel 5, tweede of derde lid is gedaan tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop het te hoog gestorte bedrag door de minister wordt teruggestort. Deze rente wordt op dezelfde dag teruggestort als de dag waarop hij het te hoog gestorte bedrag terugstort.

Artikel 7

 • 2 De aanvrager heeft gedurende tien werkdagen, te rekenen vanaf de dag na dagtekening van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 3 De gegevens of bescheiden ten behoeve van het verzuimherstel worden per aangetekende post ontvangen dan wel door middel van persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, genoemd in artikel 3, tweede lid, binnen de in het tweede lid bedoelde termijn, met dien verstande dat de ontvangst geschiedt vóór 16.00 uur van de laatste werkdag van die termijn.

 • 4 Verzuimherstel aangaande de waarborgsom geschiedt binnen dezelfde termijn, en met gebruikmaking van het bankrekeningnummer, genoemd in artikel 6, derde lid.

 • 5 Artikel 3, derde lid, is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat als datum en tijdstip van ontvangst gelden de datum en het tijdstip waarop de gegevens en bescheiden, bedoeld in het derde lid, zijn ontvangen.

Artikel 8

Een aanvrager verstrekt ter onderbouwing van zijn financiële draagkracht om te kunnen voldoen aan diens aan de vergunning voor digitale radio-omroep verbonden verplichtingen en de daaruit voortvloeiende investeringen:

 • a. een bankverklaring overeenkomstig bijlage III, of

 • b. een kopie van een bankafschrift van de rekening op naam van de aanvrager waaruit ten tijde van de aanvraag of in ten hoogste vier weken voorafgaande aan het indienen van de aanvraag een positief saldo blijkt van ten minste € 15.000,– per FM-vergunning waar zijn aanvraag ingevolge artikel 3, vijfde lid, of, voor zover van toepassing, na toepassing van artikel 5, tweede of derde lid, betrekking op heeft.

Artikel 9

Een aanvrager heeft zich blijkens een door hem ondertekende verklaring overeenkomstig bijlage IV bij deze regeling ertoe verplicht dat een krachtens deze regeling aan hem verleende FM-vergunning zal worden gebruikt voor het uitzenden van een radioprogramma van een commerciële omroepinstelling dat, voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 uur en 19.00 uur betreft, voor ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal wordt gepresenteerd.

Artikel 11

 • 1 De aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht of het equivalent daarvan naar het recht van een van de overige lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en heeft zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte.

 • 2 De aanvrager voldoet voorts aan de volgende eisen:

  • a. de aanvrager verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, noch is door de aanvrager faillissement aangevraagd, en

  • b. de aanvrager is geen surseance van betaling verleend, noch is door de aanvrager surseance van betaling aangevraagd.

 • 3 Met de eisen, bedoeld in het tweede lid, worden gelijkgesteld zodanige eisen volgens het recht van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 4 De minister wijst de aanvraag af, indien uit de aanvraag niet blijkt dat aan de eisen, bedoeld in het eerste en tweede lid is voldaan.

Artikel 12

 • 1 Een aanvrager verklaart door middel van een door hem ondertekende verklaring, overeenkomstig bijlage V bij deze regeling, dat hij zich voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft onthouden van afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die afbreuk doen of kunnen doen aan de mededinging in het kader van de veilingprocedure en zich na het indienen van de aanvraag zal onthouden van het maken van dergelijke afspraken of het verrichten van dergelijke gedragingen.

 • 2 De minister kan een aanvraag afwijzen als naar zijn oordeel aannemelijk is dat de aanvrager afspraken heeft gemaakt of onderling afgestemde feitelijke gedragingen heeft verricht die afbreuk doen of kunnen doen of gedaan hebben of gedaan kunnen hebben aan de mededinging in het kader van de veilingprocedure.

§ 3. Vaststelling eventuele schaarste

Artikel 13

 • 1 In geval blijkens het bekendmakingsbesluit één FM-vergunning verdeeld wordt en de minister ten aanzien van die FM-vergunning vaststelt dat, uitgezonderd de aanvragers waarvan de aanvraag buiten behandeling is gesteld, de aanvraag is afgewezen, of waarvan de aanvraag op grond van artikel 3.18 van de wet is geweigerd, slechts één aanvraag voldoet aan de in paragraaf 2 van deze regeling gestelde eisen, vindt geen veiling van de FM-vergunning plaats en wordt die FM-vergunning aan de betreffende aanvrager om niet verleend.

 • 2 In geval blijkens het bekendmakingsbesluit twee of meer FM-vergunningen worden verdeeld en de minister voor een FM-vergunning vaststelt dat, uitgezonderd de aanvraag die buiten behandeling is gesteld, de aanvraag die geheel is afgewezen, de aanvraag van de aanvrager aan wie de betrokken FM-vergunning gelet op artikel 2, eerste lid, niet kan worden verleend, of de aanvraag die op grond van artikel 3.18 van de wet is geweigerd, in slechts één aanvraag een voorkeur is uitgesproken voor die FM-vergunning, wordt die FM-vergunning aan de betreffende aanvrager om niet verleend.

 • 3 Indien de aanvrager aan wie op grond van het eerste of tweede lid een FM-vergunning om niet is verleend ter zekerheidsstelling een waarborgsom heeft verstrekt, wordt uiterlijk twee weken na de verlening van de FM-vergunning een bedrag van € 10.000,– aan de betrokken aanvrager teruggestort per FM-vergunning die hem om niet is verleend. De minister vergoedt aan de aanvrager rente over dat bedrag over de periode vanaf de dag dat hij de waarborgsom heeft ontvangen op het bankrekeningnummer, genoemd in artikel 6, derde lid, onderdeel a, tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop de waarborgsom door de minister wordt teruggestort. Deze rente wordt op dezelfde dag gestort als de dag waarop de waarborgsom wordt terugstort.

 • 4 Indien de aanvrager aan wie op grond van het eerste of tweede lid een vergunning om niet is verleend ter zekerheidsstelling een bankgarantie heeft verstrekt, stuurt de minister, uiterlijk twee weken na de verdeling van de betrokken FM-vergunning aan de bank van de aanvrager een schriftelijke verklaring dat de bankgarantie vervalt, indien als gevolg van de verlening om niet:

  • a. ten aanzien van geen enkele FM-vergunning op grond van het vijfde lid de noodzaak van veilen is komen vast te staan, of

  • b. de betrokken aanvrager, gelet op het bepaalde in artikel 14, derde lid, niet over voldoende activiteitspunten beschikt om toegelaten te worden tot de veiling.

 • 5 Ten aanzien van een FM-vergunning die blijkens het bekendmakingsbesluit wordt verdeeld en die niet op grond van het eerste of tweede lid om niet wordt verleend, is de noodzaak van veilen komen vast te staan.

Artikel 14

 • 1 Indien na toepassing van artikel 13 de noodzaak van veilen van een FM-vergunning is komen vast te staan, deelt de minister de aanvragers, uitgezonderd de aanvragers waarvan de aanvraag buiten behandeling is gesteld, de aanvraag is afgewezen, of waarvan de aanvraag op grond van artikel 3.18 van de wet is geweigerd, schriftelijk mee dat zij als deelnemer worden toegelaten tot de veiling.

 • 2 Bij de mededeling, bedoeld in het eerste lid, wordt tevens bekendgemaakt:

  • a. het totaal aantal deelnemers aan de veiling;

  • b. de FM-vergunning of de FM-vergunningen waarop de deelnemer geen bod kan uitbrengen, omdat verlening van die vergunning of vergunningen aan de deelnemer in strijd zou komen met artikel 2;

  • c. het aantal activiteitspunten waarover de deelnemer aan het begin van de veiling kan beschikken;

  • d. de beschikbare demografische ruimte van de deelnemer;

  • e. in geval meerdere FM-vergunningen worden verdeeld, de combinaties van FM-vergunningen waarop de deelnemer bij aanvang van de veiling uitsluitend een bod kan uitbrengen.

 • 3 Het aantal activiteitspunten van een deelnemer, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, is gelijkluidend aan het aantal FM-vergunningen waar zijn aanvraag ingevolge artikel 3, vijfde lid betrekking op heeft of zoveel minder als waar de aanvraag na een gedeeltelijke weigering op grond van artikel 5, tweede of derde lid, betrekking op heeft, verminderd met het aantal FM-vergunningen dat hem op grond van artikel 13, tweede lid, om niet is verleend. Indien het aantal activiteitspunten van een deelnemer nul bedraagt, wordt hij niet toegelaten tot de veiling.

§ 4. De veiling

Artikel 15

 • 1 De veiling vindt plaats via internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem, en geschiedt door middel van een simultane meerrondenveiling.

 • 2 Biedingen worden uitsluitend uitgebracht door middel van het elektronisch veilingsysteem.

 • 3 Andere communicatie vindt plaats via het elektronisch veilingsysteem dan wel telefonisch of per e-mail, waarbij de deelnemer bereikbaar is op het door hem in zijn aanvraag opgegeven telefoonnummer en e-mailadres en de minister bereikbaar is op het telefoonnummer en e-mailadres bedoeld in artikel 16, onderdeel d.

 • 4 De veiling wordt uitsluitend op werkdagen gehouden.

 • 5 De minister leidt de veiling en draagt zorg voor een goed verloop van de veiling.

Artikel 16

De minister deelt een deelnemer uiterlijk twee weken voor de aanvang van de veiling schriftelijk mee:

 • a. de datum, de aanvangstijd van de eerste biedronde;

 • b. de duur van de eerste biedronde en, voor zover van toepassing, dat de biedronde overeenkomstig artikel 18, derde lid, niet eerder eindigt dan nadat die duur is verstreken;

 • c. de voor de veiling benodigde programmatuur;

 • d. het telefoonnummer en het e-mailadres waarop de minister bereikbaar is;

 • e. de combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord van de deelnemer, en

 • f. het internetadres waarop de deelnemer inlogt teneinde aan de veiling deel te nemen.

Artikel 17

 • 1 Een deelnemer, inbegrepen diegene die een deelnemer ten behoeve van de veiling bijstaat, onthoudt zich van afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die afbreuk doen of kunnen doen aan de mededinging in het kader van de veilingprocedure. Daaronder worden mede verstaan afspraken of gedragingen die leiden tot een, ten opzichte van de situatie ten tijde van de aanvraag van de deelnemer, nieuwe verbonden instelling waaraan verlening van een FM-vergunning of een combinatie van FM-vergunningen in strijd zou komen met artikel 6.24 van de Mediawet 2008 of tot een zodanige wijziging van een bestaande verbonden instellingen dat verlening van een FM-vergunning of een combinatie van FM-vergunningen daaraan in strijd zou komen met artikel 6.24 van de Mediawet 2008, voor zover als gevolg van die nieuwe of gewijzigde verbondenheid de informatie, bedoeld in artikel 14, tweede lid, vermeld in de mededeling aan de betrokken deelnemer niet langer juist is.

 • 2 De minister kan de veiling stopzetten of opschorten indien naar zijn oordeel sprake is van afspraken of gedragingen in strijd met het eerste lid.

 • 3 Indien een deelnemer naar het oordeel van de minister in strijd heeft gehandeld met het eerste lid, kan de minister de betrokken deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de veiling en het bod of de biedingen van de betrokken deelnemer uit een of meerdere biedronden ongeldig verklaren.

 • 4 Onverminderd het derde lid, kan de minister, indien een deelnemer naar het oordeel van de minister in strijd heeft gehandeld met het eerste lid, de uitkomst van een of meer biedronden ongeldig verklaren en besluiten dat een of meer biedronden opnieuw moeten worden gehouden.

Artikel 18

 • 1 De minister bepaalt wanneer de biedronden van de veiling plaatsvinden en de duur van die biedronden.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 19, eindigt een biedronde zodra de door de minister vastgestelde duur van de biedronde, bedoeld in het eerste lid, is verstreken, of zoveel eerder als alle deelnemers, die op grond van hun beschikbare activiteitsniveau daartoe gerechtigd zijn, een bod hebben uitgebracht.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, kan de minister bij het vaststellen van de duur van een biedronde, bedoeld in het eerste lid, bepalen dat de biedronde niet eerder eindigt dan nadat de door hem vastgestelde duur van die biedronde is verstreken, ongeacht of alle deelnemers die op grond van hun beschikbare activiteitsniveau daartoe gerechtigd zijn eerder dan het verstrijken van de biedronde een bod hebben uitgebracht.

Artikel 19

 • 1 Indien een deelnemer een biedronde laat verstrijken zonder dat hij een bod uitbrengt op een of meerdere vergunningen, wordt die biedronde voor die deelnemer eenmalig van rechtswege verlengd met een termijn van 30 minuten.

 • 2 Een verlenging als bedoeld in het eerste lid vindt in ten hoogste twee biedronden per deelnemer plaats, niet meegerekend biedronden waarvoor de minister op grond van artikel 17, vierde lid, of artikel 20, derde lid, heeft besloten dat deze opnieuw moeten worden gehouden.

 • 3 In de situatie dat alle actieve deelnemers een bod in de biedronde of verlengde biedronde hebben uitgebracht, bedoeld in artikel 20, derde lid, aanhef en onder a, maar een deelnemer daartoe gebruik heeft moeten maken van een verlenging, bedoeld in het eerste lid, omdat technische problemen zijn ontstaan voor het verstrijken van de biedronde, kan de minister, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, besluiten dat die verlengde biedronde overeenkomstig het tweede lid niet wordt meegerekend.

 • 4 Een op grond van het eerste lid verlengde biedronde is afgelopen zodra de termijn van de verlengde biedronde, bedoeld in het eerste lid, is verstreken, of zoveel eerder als alle deelnemers wiens biedronde is verlengd, een bod hebben uitgebracht.

 • 5 De minister deelt in het geval, bedoeld in het eerste lid, zo spoedig mogelijk aan alle deelnemers mee dat de biedronde ten behoeve van een of meer deelnemers is verlengd.

Artikel 20

 • 1 De minister kan de veiling opschorten indien zich naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden voordoen buiten de beïnvloedingssfeer van de minister of de deelnemers of indien technische problemen optreden waardoor de veiling tijdelijk geen doorgang kan vinden. Een bijzondere omstandigheid of technisch probleem wordt door een deelnemer onverwijld maar uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van een biedronde of verlengde biedronde per telefoon gemeld aan de minister.

 • 2 Indien de technische problemen optreden bij een deelnemer, kan de minister verlangen dat zijn biedingen worden uitgebracht door middel van een computer die de minister ter beschikking stelt op een door hem te bepalen locatie.

 • 3 Indien de veiling wordt opgeschort, kan de minister ten aanzien van de biedronde of verlengde biedronde waarin of waarna de bijzondere omstandigheden of technische problemen zijn opgetreden besluiten dat:

  • a. alle biedingen uitgebracht in die ronde ongeldig worden verklaard, tenzij alle nog actieve deelnemers reeds een bod in die ronde hebben uitgebracht;

  • b. die biedronde ongeldig wordt verklaard en opnieuw moet worden gehouden.

Artikel 21

 • 1 Het activiteitsniveau van een deelnemer bedraagt:

  • a. in de eerste biedronde, het aantal activiteitspunten dat hem op grond van artikel 14, tweede lid, onderdeel c, is medegedeeld.

  • b. in biedronden volgend op de eerste biedronde, het aantal activiteitspunten van de bieding van de deelnemer in de voorgaande ronde.

 • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt het activiteitsniveau van een deelnemer:

  • a. in de biedronde volgend op de biedronde waarin een of meer biedingen van de deelnemer als hoogste bod is aangemerkt, het aantal activiteitspunten van de bieding van de deelnemer in de voorgaande ronde minus het aantal activiteitspunten van de FM-vergunning of FM-vergunningen waarvoor de deelnemer het hoogste bod in de voorafgaande ronde heeft uitgebracht;

  • b. in de biedronde volgend op een biedronde waarin het hoogste bod van de deelnemer is overboden, het aantal activiteitspunten van de bieding van de deelnemer in de voorgaande ronde plus het aantal activiteitspunten van de FM-vergunning of FM-vergunningen ten aanzien waarvan zijn hoogste bod is overboden.

 • 3 Een deelnemer brengt in een biedronde geen bieding uit:

  • a. die hoger is dan het activiteitsniveau van de deelnemer in die biedronde;

  • b. op een FM-vergunning als bedoeld in artikel 14, tweede lid, onderdeel b;

  • c. op een combinatie van FM-vergunningen, waarvan het gezamenlijke demografisch bereik zoals bekendgemaakt op de dag na inwerkingtreding van het bekendmakingsbesluit, zijn beschikbare demografische ruimte, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onderdeel d, overschrijdt;

  • d. op een FM-vergunning waarvoor de deelnemer het hoogste bod heeft.

Artikel 22

 • 1 Een bieding wordt afgerond op eenheden van honderd euro en bedraagt minimaal de voor die biedronde vastgestelde rondeprijs.

 • 2 Een deelnemer is onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bod gebonden.

 • 3 De rondeprijs bedraagt in de eerste biedronde € 0,– per FM-vergunning.

 • 4 De rondeprijs voor een FM-vergunning in de volgende biedronden is gelijk aan het in de voorgaande biedronde hoogst geboden bedrag voor die vergunning, vermeerderd met een door de minister vast te stellen bedrag.

Artikel 23

 • 1 Na elke biedronde stelt de minister per FM-vergunning het hoogst geboden bedrag voor die vergunning vast als hoogste bod.

 • 2 Indien in een biedronde twee of meer deelnemers hetzelfde hoogste bedrag voor eenzelfde FM-vergunning hebben geboden, wordt door middel van loting met gebruikmaking van de veilingsoftware vastgesteld wie van hen wordt aangemerkt als de deelnemer die het hoogste bod in die ronde op die FM-vergunning heeft uitgebracht.

Artikel 24

 • 1 De minister deelt elke deelnemer zo spoedig mogelijk na het einde van een biedronde mee:

  • a. het rondenummer van de vorige biedronde;

  • b. per FM-vergunning, of 1 of meer biedingen zijn uitgebracht;

  • c. per FM-vergunning, het hoogste bod;

  • d. het aantal deelnemers dat nog actief is in de veiling, waarbij de code van de deelnemers wordt vermeld, maar de identiteit van de deelnemers geheim blijft;

  • e. per FM-vergunning de rondeprijs die in de volgende biedronde geldt;

  • f. de aanvangstijd en de duur van de volgende biedronde en in hoeverre in die biedronde op grond van artikel 18, derde lid, afgeweken wordt van artikel 18, tweede lid, en

  • g. het rondenummer van de volgende biedronde.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid deelt de minister elke deelnemer zo spoedig mogelijk na het einde van een biedronde mee:

  • a. zijn in die biedronde uitgebrachte bieding of biedingen, of het gebrek daaraan;

  • b. in hoeverre zijn bieding is aangemerkt als hoogste bod, met vermelding van de betrokken FM-vergunning;

  • c. het activiteitsniveau van de deelnemer in de volgende biedronde;

  • d. zijn verlengingsmogelijkheden in de volgende biedronde.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, wordt geen informatie over een volgende biedronde gegeven indien de biedronden op grond van artikel 25, eerste lid, definitief eindigen.

Artikel 25

 • 1 De laatste biedronde is:

  • a. de eerste biedronde waarin op geen enkele vergunning een bod is uitgebracht, of

  • b. die door de minister als laatste ronde is aangekondigd.

 • 2 De minister kan de ronde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, aankondigen indien naar het oordeel van de minister het verloop van de veiling zodanig is dat de vergunningen niet binnen een redelijke termijn kunnen worden verleend.

 • 3 De ronde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt door de minister minimaal tien ronden voorafgaand aan die ronde aangekondigd aan de deelnemers.

 • 4 Het in de ronde voorafgaande aan de laatste biedronde uitgebrachte hoogste bod, of, in geval de laatste ronde door de minister is aangekondigd, het in die laatste biedronde uitgebrachte hoogste bod, wordt aangemerkt als winnend bod voor die vergunning.

§ 5. Vergunningverlening na veiling

Artikel 26

 • 1 Na beëindiging van de veiling, verleent de minister de betreffende FM-vergunning, aan de deelnemer die ingevolge artikel 25 het winnende bod voor die FM-vergunning heeft uitgebracht. De minister deelt alle deelnemers mee aan wie de FM-vergunning wordt verleend.

 • 2 De minister wijst de overige aanvragen voor de betreffende FM-vergunning af.

 • 3 Uiterlijk twee weken nadat de mededeling, bedoeld in het eerste lid, is gedaan:

  • a. stort de minister de waarborgsom van iedere deelnemer aan wie geen FM-vergunning is verleend, terug;

  • b. stuurt de minister aan de bank van iedere deelnemer aan wie geen vergunning wordt verleend en die ter zekerheidstelling een bankgarantie heeft overgelegd, een schriftelijke verklaring dat de bankgarantie vervalt. Een kopie van voornoemde verklaring stuurt de minister aan de deelnemer.

 • 4 Het door de deelnemer aan wie de FM-vergunning op grond van het eerste lid wordt verleend, verschuldigde bedrag is gelijk aan het winnende bod, bedoeld in artikel 25, vierde lid.

 • 5 De deelnemer aan wie een vergunning is verleend, betaalt het door hem verschuldigde bedrag binnen twee weken nadat de vergunning aan hem is verleend op de wijze die is bepaald in zijn vergunning.

 • 6 Indien de deelnemer aan wie een vergunning is verleend een bankgarantie heeft verstrekt, stuurt de minister, zodra het verschuldigde bedrag ingevolge het vijfde lid van de deelnemer is ontvangen, per aangetekende brief een schriftelijke verklaring dat de bankgarantie vervalt aan de bank van die deelnemer. Een kopie van voornoemde verklaring stuurt de minister aan de deelnemer.

 • 7 Indien de deelnemer aan wie een vergunning is verleend een waarborgsom heeft gestort wordt de waarborgsom aangewend voor de betaling van het voor de vergunning verschuldigde bedrag, bedoeld in het vierde lid, met dien verstande dat:

  • a. indien de waarborgsom van een deelnemer minder dan het voor de vergunning verschuldigde bedrag bedraagt, die deelnemer het restant van het verschuldigde bedrag betaalt overeenkomstig het vijfde lid, en

  • b. indien de waarborgsom van een deelnemer meer dan het voor de vergunning verschuldigde bedrag bedraagt, het bedrag van de waarborgsom dat resteert, aan die deelnemer wordt teruggestort uiterlijk twee weken nadat de mededeling, bedoeld in het eerste lid, is gedaan.

 • 8 De minister vergoedt de rente over de gestorte waarborgsom vanaf de dag waarop hij de waarborgsom heeft ontvangen op het bankrekeningnummer, genoemd in artikel 6, derde lid, onder a, met dien verstande dat de rente wordt vergoed tot en met de dag:

  • a. voorafgaand aan de dag waarop de waarborgsom door de minister wordt teruggestort: voor de deelnemer aan wie geen vergunning wordt verleend, of

  • b. waarop de mededeling, bedoeld in het eerste lid, is gedaan: voor de deelnemer aan wie de vergunning wordt verleend, met dien verstande dat er alleen rente wordt betaald over het door de deelnemer gestorte bedrag.

 • 9 De minister vergoedt voorts aan een deelnemer van wie de waarborgsom meer bedraagt dan het voor de vergunning verschuldigde bedrag, rente over het restant, bedoeld in het zevende lid, onderdeel b, over de periode vanaf de dag na de dag dat de mededeling, bedoeld in het eerste lid, is gedaan tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop de waarborgsom door de minister wordt teruggestort, met dien verstande dat alleen rente wordt betaald over dat restant.

 • 10 De minister stort de rente, bedoeld in het achtste en negende lid, terug op dezelfde dag waarop hij de waarborgsom of het bedrag dat resteert van de waarborgsom, terugstort.

§ 6. Vergunningen voor frequentieruimte in band III

Artikel 27

Op grond van de aanvraag, bedoeld in artikel 4, wordt aan de deelnemer aan wie op grond van artikel 13 of op grond van artikel 26 een FM-vergunning is verleend, een vergunning verleend voor digitale radio-omroep, die ingevolge het Nationaal Frequentieplan 2014 aan de verleende FM-vergunning is gekoppeld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 mei 2017

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage I. behorend bij artikel 3, negende lid

– Model aanvraagformulier –

Onderdeel A. Bestuurdersverklaring

Ondergetekende(n), (gezamenlijk) bevoegd op grond van het bij deze aanvraag overgelegde uittreksel uit het handelsregister, de overgelegde statuten en/of de overgelegde volmacht, verklaart/verklaren dat de informatie die in deze aanvraag is verstrekt juist en volledig is.

A.1. Bestuurder

Naam ondergetekende: .....

Plaats: .....

Datum: .....

Handtekening: .....

A.2. (voor zover van toepassing, gezamenlijk bevoegde) bestuurder

Naam ondergetekende: .....

Plaats: .....

Datum: .....

Handtekening: .....

A.3. (voor zover van toepassing, gezamenlijk bevoegde) bestuurder

Naam ondergetekende: .....

Plaats: .....

Datum: .....

Handtekening: .....

Onderdeel B. De aanvrager

B.1. Algemeen

 • a) Statutaire naam aanvrager: .....

 • b) Rechtsvorm: .....

 • c) Vestigingsplaats, en als deze niet dezelfde zijn, de statutaire zetel en de zetel van het hoofdbestuur: .....

 • d) Nummer van inschrijving in het handelsregister of daarmee vergelijkbaar register: .....

 • e) Land van inschrijving in het handelsregister of daarmee vergelijkbaar register: .....

 • f) E-mailadres: .....

  • g) Het telefoonnummer waarop in geval van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 20 van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017 (hierna: de Regeling) de vertegenwoordigingsbevoegden, bedoeld in onderdeel B.2, tijdens de veiling bereikbaar is: .....

Bij de aanvraag wordt gevoegd:

B.2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Opgave van degene(n) die bevoegd is (zijn) om de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen in verband met deze aanvraag en alle handelingen gedurende de veilingprocedure, met opgave van eventuele beperkingen met betrekking tot die vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet blijkt uit het handelsregister of een daarmee vergelijkbaar register, maar uit een volmacht, moet een kopie van de volmacht worden bijgevoegd.

Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt uit de statuten, wordt het betrokken artikelnummer van de statuten vermeld.

B.2.1. Functionaris 1

Naam: .....

Volledige voornamen: .....

Functie bij aanvrager: .....

Soort identiteitsbewijs: .....

Nummer identiteitsbewijs: .....

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: .....

Opgave van beperkingen van bevoegdheid: .....

Bevoegdheid blijkt uit: .....

Beperking(en) van de bevoegdheid blijken uit:.....

Handtekening: .....

B.2.2. Functionaris 2

Naam: .....

Volledige voornamen: .....

Functie bij aanvrager: .....

Soort identiteitsbewijs: .....

Nummer identiteitsbewijs: .....

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:.....

Opgave van beperkingen van bevoegdheid: .....

Bevoegdheid blijkt uit: ....

Beperking(en) van de bevoegdheid blijken uit:.....

Handtekening .....

B.2.3. Functionaris 3

Naam: .....

Volledige voornamen: .....

Functie bij aanvrager: .....

Soort identiteitsbewijs: .....

Nummer identiteitsbewijs: .....

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: .....

Opgave van beperkingen van bevoegdheid: .....

Bevoegdheid blijkt uit: .....

Beperking(en) van de bevoegdheid blijken uit:.....

Handtekening .....

B.2.4. Functionaris 4

Naam: .....

Volledige voornamen: .....

Functie bij aanvrager: .....

Soort identiteitsbewijs: .....

Nummer identiteitsbewijs: .....

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: .....

Opgave van beperkingen van bevoegdheid: .....

Bevoegdheid blijkt uit: .....

Beperking(en) van de bevoegdheid blijken uit:.....

Handtekening .....

B.3. Statutaire en financiële positie

 • B.3.1 De aanvrager is een rechtspersoon, opgericht in overeenstemming met het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en heeft zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte.

 • B.3.2 De aanvrager is wel/niet* ontbonden.

 • B.3.3 De aanvrager is wel/niet* failliet verklaard.

 • B.3.4 De aanvrager heeft wel/niet* eigen aangifte tot faillissement gedaan.

 • B.3.5 Een verzoek tot faillissement van de aanvrager is wel/niet* ingediend.

 • B.3.6 Aan de aanvrager is wel/geen* surseance van betaling verleend.

 • B.3.7 De aanvrager heeft wel/geen* aanvraag tot surseance van betaling gedaan.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

B.4. Informatie aangaande verbonden instellingen

B.4.1. Beschrijving eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen

Bij de aanvraag wordt gevoegd een beschrijving van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen die de rechtspersoon raken. De beschrijving moet inzicht geven in alle banden met andere partijen, zodat kan worden nagegaan of er een zodanige verbondenheid is met andere aanvragers van vergunningen of met bestaande houders van een FM-vergunning dat er sprake is van een instelling in de zin van artikel 22, eerste lid, van het Mediabesluit 2008.

De beschrijving bevat in elk geval gegevens, inclusief de bijbehorende documenten, over (voor zover van toepassing):

 • a. de grootte van het aandelenkapitaal, de samenstelling in soorten aandelen, zoals gewone, preferente, converteerbare of prioriteitsaandelen, en de verdeling over de aandeelhouders;

 • b. het vreemde vermogen van de aanvrager, zoals obligatieleningen, achtergestelde leningen, en leningen waarvoor een hypotheek- of pandrecht is verstrekt, wie de financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en aan wie de aanvrager zekerheidsrechten heeft verleend;

 • c. de wijze van besluitvorming binnen het bestuur, de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders onder meer bij benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur of de raad van commissarissen;

 • d. aan wie en onder welke condities en beperkingen doorlopende volmachten zijn gegeven om de aanvrager te vertegenwoordigen (procuratie), in welk geval een kopie of kopieën van verleende geldige volmachten bij de aanvraag worden gevoegd;

 • e. het doel en de feitelijke werkzaamheden van de aandeelhouders van de aanvrager, voor zover deze aandeelhouders rechtspersonen zijn;

 • f. bestaande en voorgenomen overeenkomsten tussen enerzijds de aanvrager of een rechtspersoon die behoort tot de groep, bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van de aanvrager en anderzijds rechtspersonen, vennootschappen, of natuurlijke personen, die zelf of via een dochter- of moedervennootschap radioprogramma’s via de ether verzorgen of van plan zijn dat te doen,(in welk geval een kopie van bestaande en voorgenomen overeenkomsten bij de aanvraag worden gevoegd, of, indien deze informatie niet is vastgelegd, een volledige beschrijving wordt opgenomen in de aanvraag), en

 • g. andere dan de onder a tot en met e bedoelde banden die de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen van de rechtspersoon raken en die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of er sprake is van een instelling in die zin van artikel 22, eerste lid, van het Mediabesluit 2008.

B.4.2. Extra bij te voegen documenten

De aanvrager voegt in verband met de in onderdeel B.4.1 bedoelde toetsing op verbondenheid bovendien de volgende documenten bij de aanvraag (voor zover van toepassing):

 • a. een kopie van het aandeelhoudersregister waaruit blijkt wie de aandeelhouders zijn ten tijde van de aanvraag;

 • b. een kopie van verleende geldige volmachten;

 • c. kopieën van overeenkomsten tussen en volmachten van stemgerechtigden in de algemene vergadering van aandeelhouders van de aanvrager en in de algemene vergadering van aandeelhouders van de moedermaatschappij van de aanvrager;

 • d. kopieën van documenten inzake beschermingsconstructies van de aanvrager en de moedermaatschappij van de aanvrager, in het bijzonder beschermingsconstructies met betrekking tot plaatsing van preferente aandelen of prioriteitsaandelen bij een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

B.5. Beschikbare demografische ruimte

B.5.1. Informatie vergunningen commerciële radio-omroep in de FM-band, waarvan aanvrager of verbonden instelling reeds houder is

De aanvrager vermeldt, in overeenstemming met artikel 3, vierde lid, van de Regeling, in onderstaande tabel van welke vergunningen voor landelijke of niet-landelijke commerciële radio FM-band hij en een aan hem verbonden instelling reeds houder is. Daartoe wordt informatie verschaft over de betrokken kavel en de houder van een vergunning (de aanvrager zelf of een aan hem verbonden instelling, waarbij de naam van die instelling wordt vermeld). Voor het bepalen van de beschikbare demografische ruimte (zie ook onderdeel B.5.2) wordt per kavel het demografisch bereik van de kavel vermeld, uitgaande van de publicatie van het demografisch bereik van elke vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band door de minister ten tijde van het betrokken bekendmakingsbesluit. Het totaal van deze percentages wordt tevens ingevuld.

Kavel

Naam houder van vergunning

Demografisch bereik van de vergunning als vermeld in de publicatie op de dag na inwerkingtreding van het bekendmakingsbesluit

     
     
     
     
     

B.5.2. Beschikbare demografische ruimte

De aanvrager vermeldt de omvang van zijn beschikbare demografische ruimte, gelet op hetgeen in onderdeel B.5.1 is ingevuld:

Beschikbare demografische ruimte: 30% – .............. <<invullen in onderdeel B.5.1 genoemde totaal %>> = .................. %

B.6. Verklaring notaris

Ondergetekende, notaris te ..... (plaatsnaam)

Verklaart, zonder voorbehoud, dat:

 • (i) de informatie die in deze aanvraag is verstrekt onder B.1, onderdelen a, b, c, d, e, i, onderdelen i en ii, B.3.1, B.3.2, B.3.3 en B.3.6 door hem is geverifieerd en juist en volledig is bevonden;

 • (ii) dat de informatie die in deze aanvraag is verstrekt onder B.1, onderdelen h en i, onderdeel iii, B.3.4, B.3.5, B.3.7 en B.4 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is;

 • (iii) de personen genoemd bij B.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ten behoeve van de minister, ten bewijze waarvan een kopie van het identiteitsbewijs aan de hand waarvan verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden hierbij wordt gevoegd, en dat die personen in zijn bijzijn zijn/haar handtekening heeft geplaatst bij B.2.

Naam:.....

Plaats.....

Datum: ....

Handtekening

.....

De verklaring van de notaris mag desgewenst door middel van een bijlage worden verstrekt.

Onderdeel C. Specificatie aanvraag

C.1. Aanvraag in geval slechts één FM-vergunning wordt verdeeld

Dit onderdeel dient u in te vullen in geval slechts één FM-vergunning blijkens het bekendmakingsbesluit wordt verdeeld.

 • Mijn aanvraag heeft betrekking op de te verdelen FM-vergunning. Het aantal activiteitspunten waar mijn aanvraag betrekking heeft, bedraagt aldus 1.

C.2. Aanvraag in geval meerdere FM-vergunningen worden verdeeld

Dit onderdeel dient u in te vullen in geval meerdere FM-vergunningen blijkens het bekendmakingsbesluit wordt verdeeld. Dit onderdeel vult u in met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van de Regeling. In dat kader houdt u bij het invullen van het aantal FM-vergunningen waarvoor u in aanmerking wenst te komen, rekening met uw beschikbare demografische ruimte als ingevuld in onderdeel B.5.2. Dit betekent dat het gezamenlijk demografisch bereik kleiner of gelijk is dan uw beschikbare demografische ruimte.

 • Mijn aanvraag heeft betrekking op .......................... <<invullen aantal FM vergunningen, zowel in getal als uitgeschreven, waarvoor u in aanmerking wenst te komen>> van de FM-vergunningen die blijkens het bekendmakingsbesluit worden verdeeld. Het aantal activiteitspunten waar mijn aanvraag betrekking op heeft, is gelijk aan het aantal aangevraagde vergunningen.

Het door mij aangevraagde aantal FM-vergunningen is onder de voorwaarde dat ik enkel een combinatie of combinaties van dat aantal FM-vergunningen binnen mijn beschikbare demografische ruimte mogelijk is en verlening daarvan niet in strijd komt met het bepaalde in artikel 2 van de Regeling. Ik vraag derhalve enkel de combinaties aan die mogelijk zijn binnen mijn beschikbare demografische ruimte.

NB: het aantal FM-vergunningen waar u over wenst te beschikken is van belang voor:

het bepalen van het met in achtneming van artikel 14, derde lid, van de Regeling te bepalen aantal activiteitspunten waarover u aan het begin van de veiling kan beschikken;

b. de omvang van de zekerheidsstelling, bedoeld in artikel 6, van de Regeling

c. de omvang van de financiële draagkracht die u ingevolge artikel 8 van de Regeling moet onderbouwen

C.3. Voorkeuren ten behoeve van het bepalen van de noodzaak van veilen

Dit onderdeel dient u uitsluitend in te vullen in geval meerdere FM-vergunningen blijkens het bekendmakingsbesluit wordt verdeeld. In onderstaande tabel vermeldt u uw voorkeuren overeenkomstig het aantal FM-vergunningen waar uw aanvraag ingevolge onderdeel C.2 betrekking op heeft.

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende beschikbare FM-vergunningen.

FM-vergunning(en) als vermeld in het bekendmakingsbesluit:

 
 
 
 
 

Het demografisch bereik van de FM-vergunningen waarvoor een voorkeur wordt aangegeven is opgeteld gelijk aan dan wel lager dan uw beschikbare demografische ruimte.

NB: de door u vermelde voorkeuren zijn uitsluitend van belang voor het bepalen van de noodzaak van veilen van de beschikbare FM-vergunningen op grond van artikel 13, tweede lid, van de Regeling.

C.4. Voorwaardelijke aanvraag vergunningen digitale radio-omroep

Onder de voorwaarde dat aan mij op grond van artikel 13 of artikel 26 van de Regeling een FM-vergunning is verleend, vraag ik de daaraan ingevolge het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep aan.

Bijlage II. behorend bij artikel 6, derde lid, onderdeel b

– Model bankgarantie –

I. De ondergetekende .......................................... (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)*, gevestigd te ......................................., mede kantoorhoudende te ........................................, hierna te noemen: ‘de Bank’;

In aanmerking nemende:

 • A. dat artikel 3.13, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken (hierna: ‘de Minister’);

 • B. dat de Minister bij besluit van [[datum]] heeft bekendgemaakt dat de FM-vergunning(en) voor de kavel(s).................................................... (nummers kavels als opgenomen in het betrokken Bekendmakingsbesluit) middels een veilingprocedure zullen worden verdeeld;

 • C. dat .......................................................... (naam aanvrager), rechtspersoon naar .............................................. (het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)* recht, waarvan de zetel is gevestigd te .................................................................., kantoorhoudende te ..............................................................., hierna te noemen: ‘de Aanvrager’, voornemens is een bieding in de veiling uit te brengen teneinde een FM-vergunning/meerdere van de FM-vergunningen als opgenomen in het onder B bedoelde bekendmakingsbesluit te verwerven;

 • D. dat de Minister met betrekking tot de verdeling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band regels heeft gesteld. Deze regels zijn vastgelegd in Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017 (hierna: de Regeling);

 • E. dat degene die een aanvraag om de voornoemde vergunningen indient op grond van artikel 6 van de Regeling verplicht is voor de vergunning een zekerheid te verschaffen door een waarborgsom ter grootte van € 10.000 per FM-vergunning, waar de aanvraag op grond van artikel 3, vijfde lid, van de Regeling betrekking op heeft, te storten dan wel voor dat bedrag een bankgarantie te verstrekken. Deze zekerheid heeft een looptijd tot, in geval van afwijzing van de aanvraag, het tijdstip van die afwijzing, tot, in geval van niet in behandeling nemen van de aanvraag, het tijdstip van het besluit om de aanvraag niet te behandelen, of tot, in geval van toewijzing van de aanvraag, het tijdstip waarop het bod volledig is betaald;

 • F. dat de Aanvrager op grond hiervan is gehouden een waarborgsom te storten of een bankgarantie te doen stellen ter zekerheid van al hetgeen de aanvrager ter zekerheid verschuldigd is, hierna te noemen: ‘de Vordering’, aan de Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de statutaire zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: ‘de Staat’;

 • G. dat de Aanvrager de Bank heeft verzocht een onherroepelijke en onafhankelijke bankgarantie te stellen ten behoeve van de Staat, welke op eerste verzoek van de Staat betaalbaar is.

II. Verbindt zich tot het navolgende:

 • 1. De Bank stelt zich bij wijze van zelfstandige verbintenis tot een bedrag van € ......................** (zegge: ............................... euro**), onherroepelijk garant jegens de Staat voor de betaling van al hetgeen de Staat blijkens een schriftelijke verklaring van de Staat ter zake van de Vordering van de Aanvrager te vorderen heeft, aldus dat de Bank zich verbindt het gevorderde bedrag als eigen verplichting aan de Staat te voldoen.

 • 2. De Bank verbindt zich om als eigen schuld op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de Staat zonder overlegging van enig ander document of opgaaf van redenen te verlangen, aan de Staat te voldoen het bedrag dat de Staat verklaart ter zake van de Vordering van de Aanvrager te vorderen te hebben, met dien verstande dat de Bank nimmer gehouden is aan de Staat meer te voldoen dan het hiervoor vermelde maximumbedrag.

 • 3. Deelberoepen onder deze bankgarantie zijn mogelijk. Het maximumbedrag van deze bankgarantie wordt met een bedrag gelijk met dat van elk deelberoep verlaagd.

 • 4. In geval van een gedeeltelijke weigering als bedoeld in artikel 5, tweede of derde lid, wordt het bedrag van deze bankgarantie verlaagd met € 10.000,– vermenigvuldigd met het aantal FM-vergunningen waarvoor de aanvraag gedeeltelijk geweigerd is.

 • 5. In geval aan de Aanvrager op grond van artikel 13, tweede lid, een FM-vergunning om niet is verleend, wordt het bedrag van deze bankgarantie verlaagd met € 10.000,– vermenigvuldigd met het aantal FM-vergunningen dat aan de Aanvrager om niet is verleend.

 • 6. Deze bankgarantie vervalt na ontvangst door de Bank van een per aangetekende brief gezonden schriftelijke verklaring van de Staat dat de bankgarantie vervalt en in ieder geval één jaar na datum van ondertekening van deze garantie, tenzij de Bank ten minste één maand voor de einddatum van de garantie per aangetekende brief een schriftelijke verklaring van of namens de Minister heeft ontvangen dat deze bankgarantie niet vervalt, in welk geval de garantie telkens voor een nieuwe termijn van een jaar geldig is.

 • 7. Deze bankgarantie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen ter zake van deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage.

 • 8. Na verval van deze bankgarantie kan de Staat geen enkele aanspraak meer maken jegens de Bank uit hoofde van deze bankgarantie tenzij de Bank voorafgaande aan het moment waarop deze bankgarantie zou vervallen een mededeling ontving als bedoeld onder 2 waaraan de Bank nog niet voldeed. Op verzoek van de Bank zal de Staat deze bankgarantie nadat deze is vervallen retourneren aan de Bank.

Plaats: ..........................................................................................................................

Datum: ..........................................................................................................................

Naam Bank en ondertekening

..........................................................................................................................

* hetgeen in het bovenstaande cursief is gedrukt moet door de Bank worden ingevuld.

** het bedrag invullen overeenkomstig de formule: € 10.000 x het aantal FM-vergunningen waar de aanvraag betrekking op heeft. Dit betekent dat als de aanvraag betrekking heeft op één FM-vergunning de bankgarantie € 10.000 betreft en als de aanvraag op twee FM-vergunningen betrekking heeft de bankgarantie € 20.000 betreft, etc.

Bijlage III. behorend bij artikel 8

– Modelverklaring inzake financiële draagkracht –

Instructie: het bedrag waar deze bankverklaring betrekking op heeft is afhankelijk van het aantal FM-vergunningen waar de aanvraag betrekking op heeft.

I. De ondergetekende

.... (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte), statutair gevestigd te ...., mede kantoorhoudende te ...., hierna te noemen: ‘de Bank’;

In aanmerking nemende:

 • A. dat artikel 3.13, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken (hierna: ‘de Minister’);

 • B. dat de Minister bij besluit van [[datum]] heeft bekendgemaakt dat de FM-vergunning(en) voor de kavel(s)....................................... (nummers kavels als opgenomen in het betrokken Bekendmakingsbesluit) middels een veilingprocedure zullen worden verdeeld;

 • C. dat de Minister met betrekking tot de verdeling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band regels heeft gesteld. Deze regels zijn vastgelegd in deRegeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017 (hierna: de Regeling);

 • D. dat degene die een aanvraag om een FM-vergunning, als bedoeld in onderdeel B, ingevolge artikel 4 van de Regeling tevens verplicht is een aanvraag voor een bijbehorende vergunning voor digitale radio-omroep in te dienen teneinde te kunnen voldoen aan het Nationaal Frequentieplan 2014;

 • E. dat degene aan wie een FM-vergunning is verleend, op basis van de daarbij tevens te verlenen gekoppelde vergunning(en) voor digitale radio-omroep verplicht is om te investeren in de ingebruikname en exploitatie van digitale radio-omroep en om met maximaal 17 andere vergunninghouders gezamenlijk één elektronisch communicatienetwerk hiervoor in gebruik te nemen en te exploiteren;

 • F. dat het voor het succes van digitale radio-omroep van belang is dat een partij alleen een vergunning verwerft indien er enige zekerheid is dat hij als vergunninghouder de noodzakelijke investeringen ten behoeve van digitalisering, zoals genoemd onder E., kan doen en daartoe over een minimale financiële draagkracht beschikt.

Verklaart hiermee dat

Naam aanvrager voor een vergunning __________________________________

Gevestigd te __________________________________

over zodanige financiële draagkracht beschikt, dat hij op de dag van ondertekening van deze verklaring een bedrag van € 15.000,– x [het aantal FM-vergunningen waar zijn aanvraag betrekking op heeft] = € ................................. kan betalen.

Deze verklaring is uitsluitend bestemd voor de Staat der Nederlanden en kan daarom niet door enig ander persoon dan wel voor enig ander doel worden gebruikt.

Deze verklaring wordt verstrekt naar beste weten, onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid of verplichting van de bank jegens derden.

Naar waarheid ingevuld,

Naam bank:

 
   

Naam ondertekenaar:

 
   

Functie:

 
   

Handtekening:

 
   

Datum:

 
   

Bijlage IV. behorend bij artikel 9

Ondergetekende verklaart dat hij, indien aan hem een FM-vergunning als opgenomen in het Bekendmakingsbesluit ....... <<citeertitel en datum>> zal worden verleend met toepassing van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017, hij deze vergunning zal gebruiken voor het uitzenden van een commercieel radioprogramma dat, voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 uur en 19.00 uur betreft, voor ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal wordt gepresenteerd.

Naam aanvrager:

Naam ondergetekende:

Handtekening:

Bijlage V. behorend bij artikel 12, eerste lid

Ondergetekende verklaart dat hij en, indien er sprake is van een met hem verbonden instelling als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van het Mediabesluit 2008, de andere leden van de verbonden instelling waartoe hij behoort, zich voorafgaand aan de indiening van de aanvraag hebben onthouden van afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen die afbreuk doen of kunnen doen aan de mededinging in het kader van de veilingprocedure en zich zullen onthouden van het maken van dergelijke afspraken of het doen van dergelijke gedragingen.

Naam aanvrager:

Naam ondergetekende:

Handtekening:

Terug naar begin van de pagina