Besluit beperkingen aan de openbaarheid supplement archief Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, 1999–2013

Geldend van 03-08-2016 t/m heden

Besluit beperkingen aan de openbaarheid supplement archief Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, 1999–2013

Het Bestuur van de Stichting Afwikkeling RSR te Best

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a en c, Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 11 juli 2016, met kenmerk 2016-16553

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het supplement op het archief van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, 1999–2013.

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

1290

2079

1292–1298

2079

1299–1306

2080

1307–1315

2081

1316–1322

2082

1323–1331

2083

1332–1339

2084

1340–1345

2085

1346

2081

1356

2081

1357

2085

1358

2079

1359

2080

1360

2082

1361

2083

1362–1363

2085

1364

2085

1365–1368

2083

1369

2081

1370–1371

2083

1372

2085

1373

2083

1374

2085

1375

2086

1376

2084

1377

2085

1378

2083

1379

2085

1380

2084

1381

2083

1382

2087

1407

2079

1408

2079

1409

2079

1410

2079

1411

2079

1412

2088

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1 is, tot 20 jaar na sluiting van de betreffende dossiers, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

De inventarisnummers, genoemd in artikel 1, kunnen, zolang zij ouder zijn dan 20 jaar en jonger dan 75, alleen worden geraadpleegd na ondertekening door de onderzoeker van de verklaring inzake de raadpleging, welke als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het supplement op het archief van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, 1999–2013’.

Best, 25 juli 2016

Stichting Afwikkeling RSR

voor deze

J. van de Meulengraaf,

secretaris/penningmeester.

Terug naar begin van de pagina