Tijdelijke subsidieregels ‘hulpinfrastructuur niet-digivaardige burgers’ Koninklijke Bibliotheek

[Regeling vervalt per 01-01-2019.]
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Tijdelijke subsidieregels ‘hulpinfrastructuur niet-digivaardige burgers’ Koninklijke Bibliotheek

Het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek,

gelet op de artikelen 1.2, eerste lid onder a sub ii en derde lid, 1.4 eerste tot en met vierde lid van het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015;

besluit:

vast te stellen de navolgende Tijdelijke regels subsidieverstrekking ‘hulpinfrastructuur niet-digivaardige burgers’ Koninklijke Bibliotheek

Artikel 1. Begripsbepaling

 • de Bibliotheek en basisvaardigheden: Programma ‘Basisvaardigheden Netwerkplan 2016–2018’ vastgesteld op 29 maart 2016 door de directie van de Koninklijke Bibliotheek, dat beoogt lokale bibliotheken te stimuleren activiteiten te ontplooien richting burgers om hun basisvaardigheden te verbeteren waardoor burgers beter kunnen participeren in de huidige gedigitaliseerde samenleving;

 • KB: Koninklijke Bibliotheek;

 • Lokale bibliotheek: lokale bibliotheek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

 • project Belastingdienst: subproject binnen het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden dat zich richt op het uitvoeren van het convenant tussen de KB en de Belastingdienst d.d. 18 februari 2016, inzake de samenwerking tussen de KB en de Belastingdienst ten behoeve van ondersteuning van digitale communicatie tussen burgers en overheid.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

In het kader van de activiteit het aansturen van het netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen door educatie, informatie en reflectie en de uitvoering van het project Belastingdienst, subsidieert het Algemeen Bestuurscollege:

 • a. het bieden van gratis toegang tot computers met internet en printfaciliteiten aan burgers;

 • b. het aanbieden aan burgers van gratis digivaardigheidscursussen, waaronder in ieder geval de cursussen Klik & Tik en Digisterker; en

 • c. het ter beschikking stellen van ruimte en computers voor spreekuren van maatschappelijke dienstverleners, ten behoeve van ondersteuning aan burgers bij het regelen van belasting- en toeslagzaken, voor zover deze activiteiten in combinatie met elkaar worden uitgevoerd.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1 Het subsidieplafond is vastgesteld op € 1.720.000,– onder het voorbehoud dat de Belastingdienst voldoende financiële middelen beschikbaar stelt aan de KB. Indien de Belastingdienst onvoldoende financiële middelen ter beschikking stelt, wordt het subsidieplafond verlaagd en wordt de vaststelling van het nieuwe subsidieplafond bekend gemaakt in de Staatscourant.

 • 2 De bekendmaking van een verlaging van een subsidieplafond na aanvang van het tijdvak waarvoor het subsidieplafond is vastgesteld, heeft geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

 • 3 De hoogte van de subsidie bedraagt € 0,10 per inwoner in het werkgebied van de aanvrager.

Artikel 4. Subsidieontvanger

Voor het uitvoeren van de activiteiten wordt per subsidietijdvak uitsluitend een projectsubsidie verstrekt aan lokale bibliotheken die:

 • a. aantoonbare kennis en kunde hebben van bibliotheekdienstverlening op het gebied van basisvaardigheden voor kwetsbare doelgroepen;

 • b. deelnemen aan het programma de Bibliotheek en basisvaardigheden,waaronder het Bibliotheek Onderzoeksplatform;

 • c. de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder a en b, uiterlijk in 2016 realiseren en de activiteiten als bedoeld in artikel 2, onder c, uiterlijk in 2018 realiseren.

Artikel 5. Aanvraag

De aanvrager dient voor 1 september 2016 een aanvraag om subsidieverlening met een plan van aanpak in.

In het plan van aanpak wordt aangegeven:

 • a. hoeveel inwoners de aanvrager in het werkgebied heeft;

 • b. welke activiteiten de aanvrager gaat aanbieden;

 • c. op welke termijn de aanvrager de activiteiten gaat aanbieden;

 • d. hoe de bibliotheek de gemeenten waarin zij gevestigd is, bij het realiseren van de activiteiten gaat betrekken;

 • e. voor zover van toepassing, met welke partners de aanvrager het aanbod van cursussen gaat verzorgen en wat de rolverdeling daarbij is;

 • f. voor zover van toepassing, met welke maatschappelijke dienstverleners de aanvrager de spreekuren als bedoeld in artikel 2, onder c, gaat inrichten en wat de rolverdeling daarbij is;

 • g. hoe en tegen welke inzet de aanvrager dat gaat realiseren.

Artikel 6. Weigeringsgrond

Het Algemeen bestuurscollege weigert een subsidie, indien de omvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd naar haar oordeel te beperkt is, gelet op het aantal inwoners in het werkgebied van de aanvrager.

Artikel 7. Verplichtingen

Naast de verplichtingen die zijn opgenomen in het Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2015, legt het Algemeen bestuurscollege in de beschikking tot verlening van een subsidie verplichtingen op met betrekking tot:

 • a. de (veiligheids)eisen waaraan de computers, het internetnetwerk en de printfaciliteiten die ter beschikking worden gesteld, moeten voldoen; deze worden, na overleg met de Belastingdienst, separaat beschikbaar gesteld;

 • b. het geven van bekendheid aan het aanwezige aanbod onder de inwoners in het werkgebied van de subsidieontvanger met behulp van voorlichtings- en promotiemateriaal.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst en vervallen met ingang van 1 januari 2019.

 • 2 Op subsidies die op grond van deze regels zijn verstrekt, blijven deze regels van toepassing.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Tijdelijke subsidieregels ‘hulpinfrastructuur niet-digivaardige burgers’ Koninklijke Bibliotheek.

, 13 juni 2016

Terug naar begin van de pagina