Regeling transparantie contracteerproces Wlz

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 23-05-2017 t/m 31-12-2017

Regeling transparantie contracteerproces Wlz

Ingevolge artikel 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en artikel 4.2.2 van de Wet langdurige zorg (Wlz) is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van transparantie rondom het contracteerproces.

1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in de Wlz.

Deze regeling is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon, indien en voor zover deze persoon een of meer van de navolgende vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.

Deze beleidsregel is voor wat betreft de prestatie huishoudelijke hulp tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij een dienst leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, aan cliënten met een modulair pakket thuis (mpt).1

Deze regeling is voor wat betreft de prestatie logeeropvang tevens van toepassing op zorgaanbieders voor zover zij logeren leveren als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, Wlz.

2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

 • a. zorgkantoorregio

  De regio waarvoor een Wlz-uitvoerder op grond van artikel 4.2.4, tweede lid van de Wlz is aangewezen;

 • b. overeenkomst

  Door Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop Wlz-verzekerden aanspraak hebben op grond van de artikelen 3.1.1., 3.1.2 van de Wlz, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven;

 • c. budgetverzoek

  Een gezamenlijke of eenzijdige tariefaanvraag als bedoeld in artikel 52 Wmg;

 • d. budgetronde

  Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefaanvragen.

3. Transparantie van modellen van overeenkomsten

[Vervallen per 01-01-2018]

Een Wlz-uitvoerder maakt voorafgaand aan de onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.

4. Transparantie financieel beslag overeenkomsten

[Vervallen per 01-01-2018]

Een Wlz-uitvoerder maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de tariefaanvragen de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.

6. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2018]

De regeling Transparantie contracteerproces Wlz met kenmerk NR/REG-1727 blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode – voor zover gelegen voor 1 april 2017 – dat die regelingen gold.

7. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2017.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling transparantie contracteerproces Wlz’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Onder voorbehoud van een toekomstige wetswijziging waarbij de Wet langdurige zorg met terugwerkende kracht tot en met (ten minste) 1 april 2017 wordt gewijzigd in die zin dat de aanspraak schoonmaak als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, wordt aangepast naar huishoudelijke hulp.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina