Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol

[Regeling vervallen per 01-11-2018.]
Geldend van 01-11-2017 t/m 31-10-2018

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/107529, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten passend bij een maximum aantal vliegtuigbewegingen handelsverkeer in de nacht van 32.000 voor het gebruiksjaar 2018 op de luchthaven Schiphol (Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23a, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-11-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. gebruiksjaar 2018: de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018;

  • b. LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

  • c. wet: wet tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen (Stb. 2016, 119);

  • d. handelsverkeer: verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen die open staan voor individuele boekingen voor passagiers, vracht of post, en die betreffen: geregelde vluchten, zijnde lijnvluchten of commerciële vluchten uitgevoerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling, en niet-geregelde vluchten, zijnde chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer of commerciële vluchten met een ongeregeld karakter.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-11-2018]

Het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol gaat uit van een maximum aantal van 32.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer voor de nacht. Dit aantal zal worden vastgelegd in een wijziging van het LVB. De regeling heeft tot doel om voorafgaand aan deze wijziging tijdelijk vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten voor de nacht (Lnight) vast te stellen op een zodanig niveau dat deze passen bij 32.000 vliegtuigbewegingen, op basis van de gebruiksprognose 2017 geschaald naar 32.000 vliegtuigbewegingen, een voldoende actuele vloot en een goed de praktijk benaderend baanbruikmodel. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de capaciteitsdeclaratie voor de slotsuitgifte voor het gebruiksjaar 2018 en ook kunnen eventuele uitvoeringstechnische problemen worden gesignaleerd.

Artikel 3. Vervangende grenswaarden geluidbelasting

[Vervallen per 01-11-2018]

In plaats van de grenswaarden genoemd in bijlage 3 bij het LVB gelden in het gebruiksjaar 2018 voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de onderstaande grenswaarden.

Puntnummer

Oude grenswaarde

Vervangende grenswaarde

1

52.99

51.34

2

50.42

47.38

3

47.89

45.50

4

47.72

46.34

5

52.18

49.87

6

51.90

49.52

7

49.96

48.22

8

48.51

47.39

9

46.83

46.42

10

47.44

46.79

11

48.54

47.73

12

49.87

48.85

13

50.53

48.76

14

52.44

49.96

15

52.41

50.38

16

51.32

49.41

17

52.38

50.02

18

47.51

47.04

19

46.02

44.23

20

46.15

45.80

21

43.75

43.34

22

44.17

44.09

23

45.79

45.72

24

46.15

45.97

25

48.84

46.27

Artikel 4. Uitvoering

[Vervallen per 01-11-2018]

De grenswaarden in de handhavingspunten Lnight worden vastgesteld op een zodanig niveau dat in het gebruiksjaar 2018 maximaal 32.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer mogelijk zijn. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de capaciteitsdeclaratie voor de slotsuitgifte voor dat gebruiksjaar.

Artikel 5. Gevolgen

[Vervallen per 01-11-2018]

De gevolgen van het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol staan beschreven in de memorie van toelichting bij de wet (Kamerstukken II 2014/2015, 34 098, nr. 3). Het gevolg van de regeling is dat bij de uitgifte van slots rekening zal moeten worden gehouden met de vervangende grenswaarden Lnight in artikel 3. De effecten van de regeling zullen worden gemonitord.

Artikel 6. Criteria

[Vervallen per 01-11-2018]

De criteria voor de beoordeling of ten behoeve van een adequate werking van het maximum aantal nachtvluchten in het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol nog verbeteringen nodig zijn, zijn: de operationele uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid mede in relatie tot de capaciteitsdeclaratie voor de slotsuitgifte voor het gebruiksjaar 2018 en de slotsuitgifte zelf.

Artikel 7. Onvoorziene gevallen

[Vervallen per 01-11-2018]

In onvoorziene gevallen kan op advies van belanghebbenden de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu overgaan tot wijzigen, opschorten of voortijdig beëindigen van de regeling.

Artikel 8. Termijn

[Vervallen per 01-11-2018]

De regeling is van toepassing op het gebruiksjaar 2018.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2018]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Tijdelijke regeling volumeplafond nachtvluchten Schiphol.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2018]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2017 en vervalt met ingang van 1 november 2018.

  • 2 Indien een besluit tot wijziging van het LVB ten behoeve van de invoering van een maximum aantal vliegtuigbewegingen voor de nacht eerder dan 1 november 2018 in werking treedt, vervalt deze regeling, in afwijking van het eerste lid, op het tijdstip van inwerkingtreding van die wijziging van het LVB.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina