Privacyreglement persoonsregistratie Pensioen- en Uitkeringsraad

[Regeling vervallen per 11-03-2006.]
Geldend van 21-01-1993 t/m 10-03-2006

Privacyreglement persoonsregistratie Pensioen- en Uitkeringsraad

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 11-03-2006]

 • a. De Raad: De Pensioen- en Uitkeringsraad.

 • b. Regelingen: De wetten waarvan de toepassing en uitvoering aan de Raad zijn opgedragen, te weten:

 • c. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

 • d. Registratie: De geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde registratie ten behoeve van de toepassing en uitvoering van de Regelingen.

 • e. Geregistreerde: De natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in de registratie zijn opgenomen.

 • f. Houder: De Raad.

 • g. Beheerder: De directeur van de Raad en, voorzover het betreft de administratie van de Regelingen, vermeld onder b, onder de letters a. tot en met d., de directeur van de bedrijfseenheid externe administraties van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

 • h. Bewerker: Degene, die het geheel of een gedeelte van de apparatuur onder zich heeft waarmee de registratie, waarvan hij niet de houder is, wordt gevoerd.

Artikel 2. Het beheer van de registratie

[Vervallen per 11-03-2006]

 • 1 De beheerder draagt, onder verantwoordelijkheid van de houder, de dagelijkse zorg voor de registratie. Hij treft maatregelen voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

 • 2 De beheerder bewerkstelligt dat in overeenkomsten met een bewerker bepalingen worden opgenomen op grond waarvan de bewerker waarborgt dat eenzelfde bescherming van de persoonlijke levenssfeer geldt als die welke met dit reglement wordt beoogd. De beheerder van de registratie bij het Algemeen burgerlijk pensioenfonds neemt hierbij het bepaalde in artikel 15 van het service-contract in acht.

Artikel 3. Doelstelling van de registratie

[Vervallen per 11-03-2006]

De registratie heeft tot doel het systematisch verzamelen, registreren en beheren van gegevens ten behoeve van:

 • - de beoordeling van aanvragen in het kader van de Regelingen

 • - de planning en beheersing van de produktie

 • - de informatieverstrekking zowel intern als extern.

Artikel 4. Personen

[Vervallen per 11-03-2006]

De registratie omvat uitsluitend gegevens in verband met een aanvraag om:

 • - een pensioen, erkenning, toeslag of uitkering

 • - een vergoeding van ziektekosten

 • - een bijzondere voorziening

Verder omvat de registratie gegevens die verband houden met het beheer en met de berekening, betaling en definitieve vaststelling van pensioen, toeslag of uitkering.

Artikel 5. Soorten geregistreerde gegevens en hun herkomst

[Vervallen per 11-03-2006]

 • 1 In de registratie worden de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de toepassing en uitvoering van de Regelingen. Daartoe behoren:

  • a. Informatie benodigd in verband met de erkenning als oorlogsgetroffene:

   • - naam, geboortedatum, geslacht, adres, woonplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, familie- en gezinsgegevens;

   • - gegevens over de omstandigheden van de aanvrager voor, tijdens en na de jaren 1940-1945;

  • b. Informatie benodigd in verband met de beoordeling van de materiële aanspraken:

   • - gegevens over de sociale en financiële omstandigheden ten tijde van de aanvraag;

   • - gegevens van medische aard;

   • - gegevens over opleiding en arbeidsverleden;

  • c. Informatie benodigd in verband met de berekening en betaling van de uitkering, toeslag, en het pensioen:

   • - loon- en inkomstengegevens;

   • - gegevens ten behoeve van de inhouding van premies en loonbelasting;

   • - gegevens voortvloeiend uit controle.

  • d. Andere gegevens, voor zover noodzakelijk voor de toepassing en uitvoering van de Regelingen.

 • 2 De gegevens worden verkregen van de geregistreerde, diens partner, van derden of uit eigen onderzoek. Tot de derden behoren onder meer de belastingdienst, werkgevers, gemeentebesturen, het informatiekantoor van het Nederlandse Rode Kruis, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringswetgeving.

Artikel 6. Toegang tot de registratie binnen de Raad

[Vervallen per 11-03-2006]

Binnen de organisatie van de houder worden uit de persoonsregistratie slechts gegevens verstrekt aan personen die voor de uitvoering van hun taak die gegevens nodig hebben. De beheerder kan dienaangaande aanwijzingen geven en nadere regelen stellen.

Artikel 7. Verstrekking van gegevens aan derden

[Vervallen per 11-03-2006]

 • 1 Aan personen of instanties buiten de Raad worden slechts persoonsgegevens verstrekt voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie of wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift dan wel geschiedt met schriftelijke toestemming van de geregistreerde.

 • 2 Uit de registratie kunnen op schriftelijk verzoek gegevens worden verstrekt aan personen of instanties belast met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitoefening van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 3 Persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, instanties voor statistiek en beleid kunnen door de houder, gehoord de desbetreffende Raadskamer(s), alleen dan zonder toestemming van de geregistreerde worden verstrekt, indien aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:

  • - het vragen van de toestemming is in redelijkheid niet mogelijk,

  • - het onderzoek dient een algemeen belang,

  • - het onderzoek kan niet zonder de desbetreffende gegevens worden uitgevoerd,

  • - de persoonlijke levenssfeer van de belanghebbende wordt niet onevenredig geschaad en vast dient te staan dat het onderzoek niet in de vorm van tot de aanvrager herleidbare gegevens zal worden gepresenteerd,

  • - het onderzoek wordt verricht conform een op de onderzoeker(s) betrekking hebbende gedragscode en nadat een onafhankelijke commissie hierover positief heeft geadviseerd.

 • 4 Van het verstrekken van gegevens aan derden, bedoeld in de voorgaande leden, houdt de beheerder een register bij waarin wordt aangetekend aan wie of welke instantie op welk tijdstip gegevens zijn verstrekt. De beheerder verwijdert tenminste jaarlijks de aantekeningen uit het register betreffende de verstrekkingen die tenminste meer dan één jaar daarvoor hebben plaatsgevonden.

 • 5 Aan de geregistreerde wordt op zijn verzoek binnen een maand medegedeeld of in het jaar voorafgaande aan zijn verzoek hem betreffende gegevens aan derden zijn versterkt. Indien zodanige verstrekking heeft plaatsgehad wordt desgevraagd daarover binnen een maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk mededeling aan de geregistreerde gedaan.

Artikel 8. Kennisneming van gegevens door de geregistreerde

[Vervallen per 11-03-2006]

 • 1 De geregistreerde alsmede zijn wettige vertegenwoordiger en zijn gemachtigde, hebben recht op inzage van de op de geregistreerde betrekking hebbende gegevens. Het verzoek daartoe dient schriftelijk te worden gedaan.

 • 2 De kennisneming geschiedt als regel door toezending van een fotocopie van de bescheiden waarop de gevraagde gegevens voorkomen. Bij persoonlijke inzage van bescheiden wijst de beheerder een functionaris aan in wiens aanwezigheid de inzage plaats heeft. Desgevraagd verschaft de genoemde functionaris de belanghebbende een toelichting op de stukken. Van de procedure wordt een kort verslag opgemaakt.

 • 3 Indien naar de mening van de geneeskundig adviseur van de Raad rechtstreekse inzage van medische gegevens door de geregistreerde persoonlijk, kan leiden tot schade aan diens gezondheid of tot een onjuiste interpretatie van de opgenomen gegevens, wordt de geregistreerde in overweging gegeven de kennisneming te laten plaatshebben onder begeleiding van de geneeskundig adviseur of een andere terzake deskundig persoon.

Artikel 9. Verbetering, aanvulling en verwijdering van gegevens

[Vervallen per 11-03-2006]

Degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van dit reglement kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens kan de beheerder, schriftelijk en gemotiveerd, verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de registratie onvolledig of niet te zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen.

Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen. De beheerder deelt zijn beslissing binnen twee maanden schriftelijk aan de geregistreerde mede. Een weigering is met redenen omkleed.

Artikel 10. Bekendmaking en beschikbaarstelling reglement

[Vervallen per 11-03-2006]

Dit reglement wordt geplaatst in de Staatscourant en zal voor een ieder ter inzage worden gelegd op het kantoor van de Pensioen- en Uitkeringsraad te Leiden en de Bedrijfseenheid externe administraties van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds te Heerlen.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 november 1992.

De voorzitter van het bestuur,

G.LJ. Huyser;

De algemeen-secretaris/directeur,

A.J. van Gils.

Bijlage A. nadere regels bedoeld in art. 6 van het reglement, behorend bij de medische pesoonsregistraties van de PUR

[Vervallen per 11-03-2006]

Opgenomen gegevens

 • I. Personalia:

  • 1. naam en voorletter(s)

  • 2. adres

  • 3. woonplaats en postcode

  • 4. geslacht

  • 5. geboortedatum

  • 6. burgerlijke staat

  • 7. nationaliteit

  • 8. religie

  • 9. naam huisarts en beroepsbeoefenaren waaronder behandelaars

 • II. Medische gegevens:

  • 1. anamnesegegevens/onderzoeksgegevens

  • 2. verwijzings- c.q. overdrachtgegevens

  • 3. medische omschrijving/motivering betreffende de aanvraag

  • 4. data waarop vervolg-verrichtingen hebben plaatsgevonden

  • 5. gegevens en uitslagen afkomstig van andere beroepsbeoefenaren

 • III. Administratieve gegevens:

  • 1. machtigingsgegevens

  • 2. aanvraaggegevens

Bijlage B. nadere regels bedoeld in art. 6 van het reglement, behorende bij de medische persoonsregistraties van de PUR

[Vervallen per 11-03-2006]

Behandeling en gebruik van medische gegevens

 • a. Aan de artsen verbonden aan de medische dienst/functie van de PUR is de behandeling voorbehouden van de medische informatie in het kader van aanvragen krachtens de Regelingen. De registratie wordt gevoerd met behulp van een geautomatiseerd systeem en handmatig.

 • b. Gebruikers van de persoonsregistratie zijn de volgende personen:

  • - alle artsen van de dienst, elk slechts voor hun eigen bestand

  • - de hiërarchisch boven hen staande arts(en) ten behoeve van toetsing

  • - de arts assistent in opleiding, alleen voor het bestand van de opleider

  • - de waarnemend arts

  • - de administratief en medisch-juridisch ondersteunende medewerkers

  • - de accountantsdienst

  • - personen/instanties werkzaam in het kader van statistiek en beleid en zij die functionele inzage hebben krachtens art. 6 van het reglement.

Terug naar begin van de pagina