Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen

Geldend van 29-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2017, houdende de benoeming van de leden van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen (Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen)

Artikel 1

Tot leden van de Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen, genoemd in artikel 2 van de Regeling instelling Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen, worden benoemd:

  • a. de heer dr. K. Veling, tevens voorzitter;

  • b. de heer drs. A.H.M. de Jong;

  • c. mevrouw prof. dr. S.L. de Lange; en

  • d. de heer prof. dr. G. Voerman.

Artikel 2

  • 1 De voorzitter en de overige leden van de commissie ontvangen, voor zover zij niet in Rijksdienst zijn, een vaste vergoeding per maand.

  • 3 De arbeidsduurfactor voor de voorzitter en de overige leden is 0,2.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op het tijdstip waarop de commissie is opgeheven.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden Evaluatie- en adviescommissie Wet financiering politieke partijen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina