Regeling PTA staatsexamens vo 2018

[Regeling vervalt per 31-12-2018.]
Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 18 april 2017, nummer CvTE-17.00735 houdende vaststelling van het Programma van Toetsing en Afsluiting staatsexamens vo en staatsexamens vo BES 2018 (Regeling PTA staatsexamens vo 2018)

Artikel 1. Programma van Toetsing en Afsluiting staatsexamens vo en vo BES 2018

Het Programma van Toetsing en Afsluiting staatsexamens vo, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 13 tweede en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO, en het staatsexamen VO BES, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 12 tweede en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES, wordt vastgesteld voor het jaar 2018 voor de vakken en onderdelen van het eindexamen als vermeld in bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2017 ten behoeve van de staatsexamens vwo-havo-vmbo in 2018 en vervalt per 31 december 2018.

Artikel 6. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 Het Programma van Toetsing en Afsluiting, bedoeld in artikel 2, wordt bekendgemaakt op www.duo.nl (examens).

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling PTA staatsexamens vo 2018, van 18 april 2017, nummer CvTE-17.00735.

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staatsexamens vo 2018 en staatsexamen voortgezet onderwijs BES 2018

Voor de vakken opgenomen in de tabellen 1 tot en met 5, en voor de onderdelen van het staatsexamen als vermeld in tabel 6, zijn deel-PTA’s voor de staatsexamens vo 2018 vastgesteld. In tabel 7 is opgenomen een (deel-)PTA van toepassing op het staatsexamen in algemene zin.

De (deel-)PTA’s voor de vakken en onderdelen van het staatsexamens vwo-havo-vmbo 2018, zoals vermeld in deze bijlage bij de regeling, worden geplaatst op de website www.duo.nl (examens).

Tabel 1 vwo

Voor het staatsexamen vwo 2018 worden (deel-)PTA’s voor de volgende vakken vastgesteld:

Nederlandse taal

moderne vreemde talen:

Arabische taal

Arabische taal elementair

Chinese taal

Chinese taal elementair

Duitse taal

Engelse taal

Franse taal

Italiaanse taal

Italiaanse taal elementair

Russische taal

Russische taal elementair

Spaanse taal

Spaanse taal elementair

Turkse taal

Turkse taal elementair

Latijnse taal en cultuur

Griekse taal en cultuur

Friese taal en cultuur

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

algemene natuur wetenschappen (ANW)

wiskunde A (oud programma)

wiskunde A (nieuw programma)

wiskunde B (oud programma)

wiskunde B (nieuw programma)

wiskunde C (oud programma)

wiskunde C (nieuw programma)

wiskunde D (oud programma)

wiskunde D (nieuw programma)

natuurkunde

scheikunde

biologie

natuur, leven en technologie

informatica

aardrijkskunde

geschiedenis

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (algemeen)

muziek

tekenen

handvaardigheid, textiele vormgeving

rekentoets

Tabel 2 havo

Voor het staatsexamen havo 2018 worden (deel) PTA’s voor de volgende vakken vastgesteld:

Nederlandse taal

moderne vreemde talen:

Arabische taal

Arabische taal elementair

Duitse taal

Engelse taal

Franse taal

Italiaanse taal

Italiaanse taal elementair

Russische taal

Russische taal elementair

Spaanse taal

Spaanse taal elementair

Turkse taal

Turkse taal elementair

Friese taal en cultuur

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

algemene natuur wetenschappen (ANW)

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde D

natuurkunde

scheikunde

biologie

natuur, leven en technologie

informatica

aardrijkskunde

geschiedenis

economie

management en organisatie

maatschappijwetenschappen

filosofie

kunst (algemeen)

muziek

tekenen

handvaardigheid, textiele vormgeving

rekentoets

Tabel 3 vmbo TL/GL

Voor het staatsexamen vmbo GL/TL 2018 worden (deel-)PTA’s voor de volgende vakken vastgesteld:

Nederlandse taal

moderne vreemde talen:

Arabische taal

Duitse taal

Engelse taal

Franse taal

Spaanse taal

Turkse taal

moderne vreemde talen syllabus

Friese taal en cultuur

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijleer II

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

economie

kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid/handenarbeid, handvaardigheid/textiele werkvormen

kunstvakken II beeldende vakken – tekenen

kunstvakken II muziek

rekentoets

Tabel 4 vmbo KB/BB

Voor het staatsexamen vmbo KB/BB2018 worden (deel-)PTA’s voor de volgende vakken vastgesteld:

Nederlandse taal

moderne vreemde talen:

Arabische taal

Duitse taal

Engelse taal

Franse taal

Spaanse taal

Turkse taal

moderne vreemde talen syllabus

maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)

maatschappijleer II

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

economie

rekentoets

Tabel 5

Voor het staatsexamen vo 2018 worden (deel-)PTA’s voor de volgende onderdelen van het staatsexamen vastgesteld:

onderdelen van het staatsexamen:

Profielwerkstuk en Oriëntatie op studie en beroep havo-vwo 2018

Sectorwerkstuk en Oriëntatie op leren en werken vmbo tl-gl 2018

Opzet, uitvoering en presentatie van een onderzoek havo-vwo 2018

niveau taalbeheersing moderne vreemde talen havo-vwo 2018

niveau taalbeheersing (vmbo)

Tabel 6

Voor het staatsexamen vo 2018 wordt het volgende (deel-)PTA’s vastgesteld voor het staatsexamen in algemene zin:

toegestane hulpmiddelen vwo, havo en vmbo

Terug naar begin van de pagina