Besluit Beleidsregels PUR 2015

[Regeling vervallen per 10-07-2016.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 02-08-2015 t/m 09-07-2016

Besluit Beleidsregels PUR 2015

Artikel 1

[Regeling vervallen per 10-07-2016]

Bij de uitvoering van de in artikel 1, onder e, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen genoemde wetten en de in artikel 1, onder f genoemde regeling, passen de Raad, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetrof-fenen en de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 10-07-2016]

Het Besluit Beleidsregels PUR 2014 (Stcrt. 2014, 20344) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 10-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 10-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Beleidsregels PUR 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en kan worden ingezien via het internet op www.svb.nl/wvo.

Leiden, 3 juni 2015

De

voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad,

D. Mulock Houwer

Bijlage

[Regeling vervallen per 10-07-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij het vestigingskantoor van de Sociale verzekeringsbank in Leiden en is gepubliceerd op www.svb.nl/wvo.]

Naar boven