Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), 2017

[Regeling vervallen per 28-11-2017.]
Geldend van 15-05-2017 t/m 27-11-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 april 2017, nr. 17054505, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim en druif tegen suzuki-fruitvlieg (), 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-11-2017]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Tracer ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii).

Artikel 2

[Vervallen per 28-11-2017]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 28-11-2017]

Dit besluit treedt in werking:

  • in de onbedekte teelt van kers met ingang van 15 mei 2017 en vervalt op 31 augustus 2017;

  • in de onbedekte teelt van pruim met ingang van 15 juni 2017 en vervalt op 30 september 2017;

  • in de onbedekte teelt van druif met ingang van 1 augustus 2017 en vervalt op 28 november 2017.

Artikel 4

[Vervallen per 28-11-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van kers, pruim en druif tegen suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii), 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Tracer (12567 N)

[Vervallen per 28-11-2017]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 28-11-2017]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Kers (onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

7

7

Pruim (onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

7

7

Druif (onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

0,02%

160 ml/ha

4

7

14

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 28-11-2017]

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van kersen, pruimen en druif uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

  • Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand ‘laag’ in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter;

  • een Wannerspuit met reflectieschermen en venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter;

  • een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen en ventilatorstand 'laag' in de eerste 20 meter grenzend aan het oppervlaktewater met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter;

  • KWH Mistral spuit met VLBS en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen en lage luchtondersteuning gecombineerd met toerental van 400 rpm, met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen (onbedekte teelten). Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina