Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017

Geldend van 22-04-2017 t/m heden

Besluit tot vervanging archiefbescheiden Informatieknooppunt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Rijswijk (Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017)

Artikel 1

De originele papieren archiefstukken van het informatieknooppunt die op grond van de vastgestelde selectielijst toelating vreemdelingen vanaf 1945 op termijn voor vernietiging in aanmerking komen worden digitaal vervangen overeenkomstig de artikelen 2 en 6 van het Archiefbesluit.

Artikel 2

De vervanging vindt plaats door middel van een digitale reproductie volgens de eisen van artikel 26b van de Archiefregeling. Bij de overweging om tot vervanging over te gaan is rekening gehouden met de waarde en het belang, zoals aangegeven in artikel 2, eerste lid, onder c en d, van het Archiefbesluit 1995.

Artikel 3

De digitale vervanging vindt plaats volgens de specificaties, vastgelegd in het Handboek vervanging door digitalisering (Handboek Centraal Scanproces). Dit Handboek is op te vragen bij de IND, Klantinformatiecentrum, Postbus 17, 9560 AA in Ter Apel.

Artikel 4

De digitale vervanging heeft betrekking op de volgende archiefbescheiden:

  • 1. de archiefbescheiden van het informatieknooppunt op de locaties Den Bosch, Rijswijk, Hoofddorp en Zwolle die worden opgenomen in het systeem Indigo en het Centraal Digitaal Depot (CDD) van de Justitiële Informatiedienst;

  • 2. de archiefbescheiden van het informatieknooppunt die geregistreerd zijn in het systeem Classbase of het voormalige systeem Watson.

Gedurende de vastgestelde bewaartermijnen worden de digitaal opgeslagen archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat bewaard.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit digitale vervanging informatieknooppunt IND 2017.

Rijswijk, 3 april 2017

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

R.J.T. van Lint

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Terug naar begin van de pagina