Tijdelijke vrijstelling ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en [...] Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia, 2017

[Regeling vervallen per 11-09-2017.]
Geldend van 15-05-2017 t/m 10-09-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 12 april 2017, nr. 17053545, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en containerteelt van Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia , 2017)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-09-2017]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van Dazide Enhance (8962N) ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia.

Artikel 2

[Vervallen per 11-09-2017]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 11-09-2017]

Dit besluit treedt in werking op 15 mei 2017 en vervalt op 11 september 2017.

Artikel 4

[Vervallen per 11-09-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming (groeiregulatie) van de onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen Viburnum, chrysant, Azalea, Aster en Hortensia, 2017.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze,

R.P. van Brouwershaven

directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Dazide Enhance (8962N)

[Vervallen per 11-09-2017]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 11-09-2017]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-

gebied

Type

toepassing

Doel groei-

regulatie

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Maximaal aantal

liter/kg middel per ha per teeltcyclus

Min interval tussen toepassingen

in dagen

Onbedekte pot- en containerteelt van de bloemisterijgewassen:

Viburnum, chrysant, Azalea, Hortensia, Aster

gewasbehandeling

groeiremming

0.4 – 0.6%

(400–600 g middel per 100 l water)

4.8 kg/ha

(500–800 l water/ha)

5

24

7

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 11-09-2017]

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

De pot- en containers waarin de betreffende bloemisterijgewassen worden geteeld, dienen te zijn geplaatst in een semi-gesloten systeem op een semipermeabel onkruiddoek.

Het middel dient voor de hierboven genoemde toepassingen toegepast te worden met 500–800 liter water per ha.

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien op percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuittechnieken. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer blijven onverkort van toepassing.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Aanbevelingen

[Vervallen per 11-09-2017]

De genoemde doseringen zijn slechts een aanwijzing m.b.t. de gevoeligheid van de planten, het verdient de voorkeur in alle gevallen via proefbespuitingen zelf de juiste dosis en het goede spuittijdstip vast te stellen, omdat de vele groeifactoren die het resultaat kunnen beïnvloeden van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen.

Bij bereiding van de spuitvloeistof eerst de tank half vullen met water, vóór het toevoegen van het product, om overmatige schuimvorming te voorkomen.

Terug naar begin van de pagina