Wijzigingsregeling Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 (aanpassing bezoekverbod [...] en van eenden en kalkoenen naar slachthuizen)

Geldend van 13-04-2017 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 april 2017, nr. WJZ/17053652, tot wijziging van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016, in verband met een aanpassing van het bezoekverbod en de vervoersbeperkingen tussen pluimveebedrijven en van eenden en kalkoenen naar slachthuizen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10) en de artikelen 17, eerste lid, 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel II

De artikelen 2e, vierde lid, en 2f, vierde lid, van de Regeling maatregelen vogelgriep 2016, zoals die luidden direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen D en E, blijven van toepassing op de in die artikelleden bedoelde verklaring, indien die is afgegeven voor inwerkingtreding van artikel I, onderdelen D en E.

Artikel III

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl en treedt onmiddellijk na haar bekendmaking op het internet in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 april 2017

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

M.H.P. van Dam

Terug naar begin van de pagina