Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend [...] van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017

Geldend van 19-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 6 april 2017, nr. WJZ/17046052, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Artikel 2

Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

  • 1 De algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan ondermandaat en machtiging verlenen voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden aan de onder hem ressorterende medewerkers.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat en machtiging, alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 4

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 april 2017

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina