Regeling vaststelling jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie

[Regeling vervalt per 01-01-2057.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 februari 2017, nr. 2017-0000023137, tot vaststelling van de jaarlijkse bijdrage aan pensioenfonds Werk en (re)Integratie

De Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 72 van de Participatiewet;

Besluit:

Artikel 1

De rijksbijdrage aan het pensioenfonds voor werknemers met een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2 van de Wet sociale werkvoorziening, bedoeld in artikel 72 van de Participatiewet, bedraagt jaarlijks € 10 miljoen. De rijksbijdrage wordt gestort in het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en vervalt met ingang van 1 januari 2057.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 februari 2017

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina