Besluit beperking openbaarheid archief Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden [...] Immigratie- en Naturalisatiedienst (1850) 1947–1989 (1995)

Geldend van 21-04-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie tot beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief Naturalisatie- en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (1850) 1947–1989 (1995)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Overwegende dat een deel van de dossiers in het archief Naturalisatie en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, (1850) 1947–1989 (1995),toegangsnummer NA 2.09.128, bijzondere persoonsgegevens bevat als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens;

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord het advies van de algemene rijksarchivaris d.d. 21 juli 2015, kenmerk Na/2015/15421;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen, zijn de thans naar het Nationaal Archief over te brengen dossiers uit het archief ‘Naturalisatie en Nationaliteitsaangelegenheden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, (1850) 1947–1989 (1995)’, die betrekking hebben op verzoeken tot verkrijging van verlof voor het treden in vreemde staats- of krijgsdienst en verzoeken om verkrijging van het Nederlanderschap (lettergroep NT/NTR, inventarisnummers 10339-10594), ‘verlies Nederlanderschap’ (lettergroep VN, inventarisnummers 9281-9671) en ‘wegneming staatloosheid’ (lettergroep WS, inventarisnummers 9672-10003), na overbrenging beperkt openbaar. Deze beperking geldt tot 100 jaar na geboortedatum van de persoon op wie het dossier betrekking heeft, dan wel, in geval van het ontbreken van een geboortedatum, tot 75 jaar na afsluiting van het dossier. De beperking vervalt indien ten genoegen van de beheerder van het Nationaal Archief, de algemene rijksarchivaris, is aangetoond dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft is overleden.

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden genoemd in artikel 1 is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene Rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Een verzoek tot inzage zal worden behandeld volgens de daarvoor bij het Nationaal Archief geldende procedure voor inzage in archieven met bijzondere persoonsgegevens.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers in het archief als genoemd in artikel 1, is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en zal als bijlage worden gevoegd bij de verklaring van overbrenging van het bestand.

Rijswijk, 12 april 2017

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

R.J.T. van Lint

De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Terug naar begin van de pagina