Instellingsbesluit: Adviescommissie landelijk makersevenement voor het onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 14-04-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 april 2017, nr. 1173495, houdende instelling van de Adviescommissie landelijk makersevenement voor het onderwijs (Instellingsbesluit: Adviescommissie landelijk makersevenement voor het onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Er is een Adviescommissie landelijk makersevenement voor het onderwijs.

 • 2 De Adviescommissie heeft tot taak:

 • 3 De Adviescommissie adviseert de Minister na afloop van de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 4 van de regeling uiterlijk 4 oktober 2017 over de binnengekomen aanvragen.

 • 4 Leden van de Adviescommissie zijn ook na opheffing van de Adviescommissie te consulteren door de Minister in verband met de rechten en plichten die voortvloeien uit de in het tweede lid genoemde taken van de Adviescommissie.

Artikel 3. samenstelling, benoeming, ontslag

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De Adviescommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de Adviescommissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister een ander lid benoemen.

 • 5 De voorzitter en overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de Minister.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 01-01-2018]

De Adviescommissie wordt ingesteld met ingang van 14 april 2017 en wordt opgeheven per 1 januari 2018.

Artikel 5. Leden Adviescommissie

[Vervallen per 01-01-2018]

Met ingang van 14 april 2017 zijn tot lid van de Adviescommissie benoemd:

 • a. J.J. De Zeeuw e.v. Zandbergen, Zwolle, tevens voorzitter;

 • b. A. Aazami, Rotterdam, lid;

 • c. A.M.W. Eggenkamp, Amsterdam, lid.

Artikel 6. Secretariaat

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De Adviescommissie wordt ondersteund door een secretariaat.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de Adviescommissie.

 • 3 In het secretariaat wordt voorzien door de Minister.

 • 4 De Minister draagt, na overleg met de Adviescommissie, zorg voor de nodige voorzieningen ten behoeve van de werkzaamheden van de Adviescommissie.

Artikel 7. Werkwijze

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De Adviescommissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De Adviescommissie kan zich, na toestemming van de Minister, door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 8. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2018]

De Adviescommissie verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De Minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 9. Eindrapport

[Vervallen per 01-01-2018]

De Adviescommissie brengt uiterlijk 4 oktober 2017 haar eindrapport uit aan de Minister.

Artikel 10. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 2 De voorzitter van de Adviescommissie ontvangt op haar verzoek geen vergoeding.

Artikel 11. Kosten van de Adviescommissie

[Vervallen per 01-01-2018]

De kosten van de Adviescommissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning.

Artikel 12. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2018]

De Adviescommissie biedt de Minister vóór 4 oktober 2017 gezamenlijk of geïntegreerd in het eindrapport een (eind)verslag aan waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van de periode waarin de Adviescommissie werkzaam is geweest.

Artikel 13. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-01-2018]

Rapporten, notities, verslagen, adviezen en andere producten die door of namens de Adviescommissie worden vervaardigd of vergaard, worden niet door de Adviescommissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister en betrokkenen uitgebracht.

Artikel 14. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-01-2018]

De Adviescommissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 15. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt per 1 januari 2018.

Artikel 16. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit: Adviescommissie landelijk makersevenement voor het onderwijs. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina