Regeling subsidie zij-instroom

[Regeling vervalt per 01-01-2026.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 25-08-2018 t/m 31-12-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2017, nr. VO/1091439, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor zij-instromers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs om hun onderwijsbevoegdheid te halen (Regeling subsidie zij-instroom 2017)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

 • 1 De minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor de kosten van een zij-instromer, waaronder wordt verstaan het laten volgen van scholing. Daarnaast kunnen de kosten voor de volgende activiteiten worden aangemerkt als kosten van een zij-instromer:

  • a. het laten uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek van een zij-instromer;

  • b. het afgeven van een geschiktheidsverklaring aan een zij-instromer;

  • c. het geven van verlof aan een zij-instromer;

  • d. het begeleiden van een zij-instromer; of

  • e. het laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek van een zij-instromer.

 • 2 Met uitzondering van het bedrag, bedoeld in artikel 4, tweede lid, wordt geen subsidie verstrekt aan het bevoegd gezag, indien de betreffende zij-instromer staat ingeschreven of in de twee jaren voorafgaand aan de subsidieaanvraag ingeschreven heeft gestaan als student aan een lerarenopleiding of aan de opleiding Pedagogische academie voor leraren in het basisonderwijs en de betreffende opleiding niet met goed gevolg heeft afgerond.

 • 3 Indien de zij-instromer het dienstverband met de subsidieontvanger beëindigt en het zij-instroomtraject voortzet bij een ander bevoegd gezag, kan de subsidieontvanger de subsidie aanwenden om de zij-instromer het zij-instroomtraject te laten voortzetten bij het andere bevoegd gezag.

Artikel 4. Subsidieplafond en verdeling

 • 1 Voor het kalenderjaar 2017 zijn voor het verstrekken van de subsidie voor zij-instroom ten hoogste de volgende bedragen beschikbaar voor:

  • a. zij-instromers in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs: € 800.000;

  • b. zij-instromers in het voortgezet onderwijs: € 3.520.000;

  • c. zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs: € 3.680.000.

 • 2 Van het bedrag, bedoeld in het eerste lid, onder b, kan een bedrag worden aangewend voor het verstrekken van subsidie voor zij-instromers die in het kader van scholing en begeleiding zijn toegelaten tot een door de minister aangewezen verdiepend trainingsprogramma. In dat geval maakt de minister dat bedrag bekend in de Staatscourant. Indien dit bedrag niet wordt bereikt, dan wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het bedrag voor het verstrekken van subsidie voor de overige zij-instromers in het voortgezet onderwijs.

 • 3 Vanaf het kalenderjaar 2018 worden de subsidieplafonds jaarlijks bekendgemaakt in de Staatscourant.

 • 4 Indien één van de bedragen, bedoeld in het eerste lid, na toepassing van het tweede lid niet volledig wordt benut, wordt het resterende bedrag naar evenredigheid verdeeld over en toegevoegd aan de overige bedragen, bedoeld in het eerste lid.

 • 5 De minister verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 6 Indien het subsidieplafond als bedoeld in artikel 1.4, eerste en tweede lid, van de Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo niet volledig wordt benut, kan de minister het resterende bedrag in de Staatscourant bekendmaken en dit bedrag naar evenredigheid verdelen en toevoegen aan de bedragen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5. Bedrag zij-instroomsubsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste € 20.000 per zij-instromer.

Artikel 6. Aanvraag zij-instroomsubsidie

 • 1 Het bevoegd gezag dient de aanvraag in met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs beschikbaar wordt gesteld.

 • 2 Een subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf het moment waarop de scholing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is aangevangen tot en met 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan een subsidieaanvraag voor een verdiepend trainingsprogramma, bedoeld in artikel 4, tweede lid, worden ingediend van 1 mei van het kalenderjaar waarin het verdiepende trainingsprogramma aanvangt, tot en met 30 juni van datzelfde kalenderjaar.

Artikel 7. Subsidieverstrekking, betaling en besteding

 • 1 De subsidie wordt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag direct vastgesteld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de subsidie, indien de aanvraag is ingediend in de periode van 16 oktober tot en met 31 december van het jaar waarin de scholing is aangevangen, uiterlijk vóór 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar direct vastgesteld.

 • 3 De minister betaalt het subsidiebedrag binnen vier weken na de vaststelling.

 • 4 Indien de zij-instromer het zij-instroomtraject met goed gevolg afrondt, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 5 De subsidieontvanger maakt er bij de minister melding van, indien de zij-instromer het zij-instroomtraject beëindigt of dat niet met goed gevolg afrondt. In dat geval kan de minister de subsidie lager vaststellen.

Artikel 8. Verantwoording

 • 2 De subsidieontvanger toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Artikel 9. Hardheidsclausule

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, tot een onbillijkheid van overwegende aard zal leiden.

Artikel 10. Wijziging Regeling lerarenbeurs

[Red: Wijzigt de Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017.]

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie zij-instroom.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven