Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK tot en met 31 augustus 2017

[Regeling vervallen per 09-06-2017.]
Geldend van 14-04-2017 t/m 08-06-2017

Wijziging Mandaatbesluit BZK i.v.m. vervanging SG BZK tot en met 31 augustus 2017

De Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op het Mandaatbesluit BZK;

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 09-06-2017]

Het mandaat van de Secretaris-generaal wordt bij diens afwezigheid of verhindering uitgeoefend door:

  • a. De heer G.J. Buitendijk, Directeur-generaal Bestuur en Wonen, als eerste vervanger voor de periode tot en met 31 augustus 2017 (hierna te noemen eerste vervanger);

  • b. Mevrouw S.M. Roos, Directeur-generaal Overheidsorganisatie, als tweede vervanger voor de periode tot en met 31 augustus 2017 (hierna te noemen tweede vervanger);

  • c. Mevrouw W. Sutherland, Directeur Concernondersteuning, als vervanger voor de taken van de Secretaris-generaal op het gebied van de bedrijfsvoering en organisatieaangelegenheden, waaronder het optreden als bestuurder in de formele overleggen met de Groepsondernemingsraad BZK, de Ondernemingsraad Kerndepartement en in het Departementaal Georganiseerd Overleg voor de periode tot en met 31 augustus 2017.

Artikel 2

[Vervallen per 09-06-2017]

De eerste vervanger oefent bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Secretaris-generaal diens mandaat uit met uitzondering van de taken op het gebied van de bedrijfsvoering en organisatieaangelegenheden.

Artikel 3

[Vervallen per 09-06-2017]

De tweede vervanger oefent bij gelijktijdige tijdelijke afwezigheid of verhindering van de Secretaris-generaal en de eerste vervanger het mandaat van de Secretaris-generaal uit met uitzondering van de taken op het gebied van de bedrijfsvoering en organisatieaangelegenheden.

Artikel 5

[Vervallen per 09-06-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en vervalt van rechtswege op 1 september 2017.

Artikel 6

[Vervallen per 09-06-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit vervanging SG BZK tot en met 31 augustus 2017’.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

R. van Zwol

Secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina